Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 104, item 28

28 Stemmingen moties Cultuuronderwerpen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Cultuuronderwerpen,

te weten:

  • -de motie-Bergkamp/Monasch over het formeren van een interdepartementale werkgroep (32820, nr. 79);

  • -de motie-Bergkamp/Keijzer over bijeenhouden van de collectie van het Geldmuseum (32820, nr. 80);

  • -de motie-Bergkamp over een gelijk speelveld voor culturele instellingen (32820, nr. 81);

  • -de motie-Jasper van Dijk/Van Dekken over een vergelijking met het popbeleid van Canada (32820, nr. 82);

  • -de motie-Venrooy-Van Ark over overname van instellingen van andere begrotingen (32820, nr. 83);

  • -de motie-Venrooy-Van Ark over de risico's van de nieuwe BIS (32820, nr. 84);

  • -de motie-Keijzer/Bergkamp over overleg tussen de ministers van OCW en Financiën (32820, nr. 86).

(Zie vergadering van 3 juli 2013.)

De voorzitter:

De motie-Bergkamp (32820, nr. 81) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er binnen de BIS-periode wordt voorgesorteerd op een volgende BIS periode door vanuit het OCW budget ondersteuning te bieden aan instellingen die niet in de BIS opgenomen waren;

constaterende dat er daarnaast ook instellingen zijn die binnen de BIS vallen, maar ook deels subsidie krijgen van de gemeenten, waardoor er soms sprake is van een stapeling van bezuinigingen;

overwegende dat willekeur moet worden voorkomen;

verzoekt de regering, advies te vragen, mede aan de Raad voor Cultuur, over een gelijk speelveld voor culturele instellingen en om eventuele willekeur in subsisidiesystematiek en –voorwaarden te voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 89, was nr. 81 (32820).

De voorzitter:

De motie-Venrooy-Van Ark (32820, nr. 83) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Tropenmuseum tot voor kort werd gefinancierd uit de begroting voor ontwikkelingssamenwerking;

constateerde dat het ministerie van OCW de financiering van het Tropenmuseum heeft overgenomen, waarmee feitelijk een deel van de taakstelling op Ontwikkelingssamenwerking wordt overgenomen door Cultuur;

constaterende dat het beschikbare budget voor Cultuur als gevolg hiervan over meer instellingen verdeeld moet worden;

overwegende dat hiermee een bezuiniging op cultuur plaatsvindt;

verzoekt de regering, deze bezuiniging op het budget voor culturele instellingen te voorkomen door overnames van instellingen die onder andere begrotingen vallen te blokkeren, als deze niet vergezeld gaan van de bijbehorende structurele financiering;

verzoekt de regering tevens, derhalve het bedrag op de begroting van OS voor het Tropenmuseum structureel toe te voegen aan het budget voor de basisinfrastructuur, waardoor de taakstelling voor OS blijft zoals deze is afgesproken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 90, was nr. 83 (32820).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Bergkamp/Monasch (32820, nr. 79).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bergkamp/Keijzer (32820, nr. 80).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Bergkamp (32820, nr. 89, was nr. 81).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk/Van Dekken (32820, nr. 82).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Venrooy-Van Ark (32820, nr. 90, was nr. 83).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD en 50PLUS voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Venrooy-Van Ark (32820, nr. 84).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Keijzer/Bergkamp (32820, nr. 86).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Het is echt belangrijk dat iedereen goed oplet, want het is voor mij heel moeilijk te zien als halve fracties iets anders aan het doen zijn en niet hun arm omhoog steken als ze voor zijn. Dan denk ik dat zij tegen zijn.