Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 104, item 47

47 Inburgering

Aan de orde is het VAO Inburgering (AO d.d. 27/06).

De voorzitter:

Ik mag als eerste het woord geven aan de heer Van Klaveren van de fractie van de PVV. De spreektijd is twee minuten, zoals bekend, inclusief het indienen van moties. En we zijn scherp vandaag.

De heer Van Klaveren (PVV):

Voorzitter. We hebben tijdens het algemeen overleg Inburgering gewezen op de noodzaak om de inburgeringseisen flink aan te scherpen. Dit VVD/PvdA-kabinet gaf aan dat niet te willen. Vandaar dat ik de volgende motie indien.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat immigranten drie jaar de tijd hebben om het inburgeringsexamen te halen en dat het vereiste taalniveau op A2 ligt;

overwegende dat de Nederlandse samenleving beter af is wanneer er sneller wordt ingeburgerd en immigranten het Nederlands minimaal beheersen op niveau B1;

verzoekt de regering, de termijn waarbinnen het inburgeringsexamen gehaald moet worden te verkorten van drie naar één jaar en het taalniveau van het inburgeringsexamen te verhogen naar B1,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Van Klaveren. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 27 (32824).

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de verblijfsvergunning niet per definitie ingetrokken zal worden wanneer het inburgeringsexamen niet wordt gehaald;

overwegende dat Nederland al te veel kansloze immigranten kent;

verzoekt de regering, de verblijfsvergunning van inburgeringsplichtige immigranten die het inburgeringsexamen niet halen altijd in te trekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Van Klaveren. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 28 (32824).

De heer Van Klaveren (PVV):

En dan de laatste prachtige motie van de PVV.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er nog steeds ontheffing verleend kan worden voor het inburgeringsexamen op grond van "het leveren van voldoende inspanningen";

overwegende dat hiermee de maatregel dat de verblijfsvergunning ingetrokken kan worden bij het niet halen van het inburgeringsexamen wordt uitgehold;

verzoekt de regering, de mogelijkheid om ontheffing te verlenen voor het inburgeringsexamen op basis van "het leveren van voldoende inspanningen" te schrappen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Van Klaveren. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 29 (32824).

Mevrouw Yücel (PvdA):

Voorzitter. Ik zal in dit VAO geen motie indienen, maar ik vind het wel belangrijk om nog eens te vermelden waar de PvdA staat waar het gaat om inburgering.

De voorzitter:

Dat moet dan wel in twee minuten.

Mevrouw Yücel (PvdA):

Dat ga ik proberen, voorzitter.

Voor ons is inburgering een belangrijke voorwaarde voor een goede start en een volwaardige deelname aan de Nederlandse samenleving. De PvdA vindt het cruciaal dat nieuwkomers zo snel mogelijk meedoen, participeren en zich thuis voelen in ons land. Taal is daarbij essentieel.

Ook vinden wij het belangrijk dat in de kennismaking met Nederland veel nadruk wordt gelegd op de kernwaarden die in onze samenleving gelden. Daar heb ik namens de PvdA vele malen aandacht voor gevraagd. Ook bij inburgering spelen zij een belangrijke rol. Nederland is een democratische rechtsstaat. Wij hebben een vrije samenleving. In Nederland zijn mannen en vrouw, en homo's en hetero's gelijk. In Nederland discrimineren wij niet. In Nederland is er vrijheid van godsdienst, en ook de vrijheid om kritiek te uiten op religie. Wij hebben een vrijheid van meningsuiting.

Het is van groot belang voor de integratie van de vele nieuwkomers in ons land dat deze waarden gekend en onderschreven worden, zodat op dit fundament van gedeelde waarden de pluriformiteit in onze samenleving een gezonde basis krijgt en houdt. Wij hebben de indruk dat de minister hier goed oog voor heeft en hier prioriteit aan geeft. Ook zijn wij zeer tevreden met de verbeteringen die zijn aangebracht in de inburgeringstoetsen. Hierdoor krijgen meer mensen een reële en eerlijke kans om het examen te halen en dat moet ook, want dan kan de deelname aan de Nederlandse samenleving zo snel mogelijk beginnen.

Zowel de nieuwkomer als onze samenleving verdient een goede inburgering. Wij zien uit naar verdere verbeteringen van de inburgering door deze minister.

De heer Azmani (VVD):

Voorzitter. Ik houd het kort. Het regeerakkoord kent naast een strenge immigratieparagraaf ook een strenge integratieparagraaf. Daar zijn wij als VVD trots op. Zo worden onder andere de inburgeringseisen zowel in Nederland als in het buitenland verder aangescherpt. Ik ben tevreden over de toezeggingen die de minister heeft gedaan in het algemeen overleg over het voorstel van de VVD om in het kader van de aanscherping te bezien of een conversatiemodule en een participatiemodule kunnen worden opgenomen in het inburgeringstraject. Het gaat niet alleen om kennis en vaardigheden. Je moet ook laten zien dat je wilt meedoen in de samenleving. Ik hoef hierover dan ook geen moties in te dienen.

Nieuwkomers moeten meedoen, midden in de samenleving. Ze moeten niet aan de kant blijven staan. Als ze voor het laatste kiezen, hoewel ze wel kunnen meedoen, moeten wij duidelijk zijn: ze zijn niet langer welkom.

De voorzitter:

De heer Van Klaveren wil interrumperen. Ik wijs erop dat wij streng zijn qua spreektijden, maar dat interrupties wel zijn toegestaan. Het helpt als u ze kort en helder houdt.

De heer Van Klaveren (PVV):

Ik zal het kort en helder houden. In de vorige periode was de VVD nog een voorstander van een verhoging van het taalniveau van het inburgeringsexamen naar B1. Vindt zij dat nog steeds?

De heer Azmani (VVD):

Ja, dat vinden wij nog steeds.

De heer Van Klaveren (PVV):

Dan neem ik aan dat u onze motie steunt. Als u onze motie niet steunt, neem ik aan dat u zelf nog komt met een voorstel hiertoe. Nu gebeurt het namelijk niet, met dit regeerakkoord.

De heer Azmani (VVD):

Volgens mij staan hierover geen concrete afspraken in het regeerakkoord. Er staat wel in dat een en ander wordt aangescherpt. Ik heb de minister goed gehoord. Hij is voornemens om B1 op te nemen, ook in het kader van autorisatie.

Minister Asscher:

Voorzitter. Ik beperk mij tot commentaar op de moties. In zijn motie op stuk nr. 27 verzoekt de heer Van Klaveren, de termijn te veranderen en het taalniveau te verhogen naar B1. Deze motie moet ik ontraden. Wij hebben de inburgeringseisen reeds aangescherpt en ik ben bezig ze nog verder aan te scherpen. De Kamer kan voorstellen hiertoe binnenkort tegemoetzien. Dit doorkruist deze voorstellen.

In de motie op stuk nr. 28 wordt de regering verzocht, de verblijfsvergunning van inburgeringsplichtige immigranten die het inburgeringsexamen niet halen, altijd in te trekken. Deze motie moet ik ontraden. Wij hebben immers ook mogelijkheden tot ontheffing — ik denk dat dit terecht is — als mensen bijvoorbeeld om psychische of lichamelijke redenen niet in staat zijn om het examen te halen, maar voor het overige recht hebben om hier te verblijven. In dat geval moet je de verblijfsvergunning niet intrekken.

In de motie op stuk nr. 29 wordt de regering verzocht, de mogelijkheid te schrappen om ontheffing te verlenen voor het inburgeringsexamen op basis van "het leveren van voldoende inspanningen". Ik wil deze motie ontraden. In het algemeen overleg heb ik met de heer Van Klaveren uitgewisseld wat die inspanningen behelzen, dat dit voorwaar niet niets is. Wij denken dat er een redelijke balans gevonden is.

De heer Van Klaveren (PVV):

Ik heb net namens de PVV een motie ingediend om de termijn te verkorten. Ziet de minister wat in een verkorting van de termijn? Nu staat die op drie jaar. Kan die termijn teruggebracht worden naar twee of, nog mooier, één jaar? Zo nee, waarom niet?

Minister Asscher:

De regering is bezig met de voorbereiding van verdere aanscherpingen. De heer Van Klaveren weet heel goed dat wij komen met nadere voorstellen. Tegen de tijd dat die voorstellen er zijn, wil ik graag met hem de discussie aangaan over de vraag of termijnverkorting aan de orde moet zijn. Op dit moment vind ik dat te voorbarig.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter:

Hiermee zijn wij gekomen aan het einde van dit VAO. Ik dank de minister van SZW voor zijn aanwezigheid en voor zijn antwoorden. De stemmingen over de ingediende moties vinden vanavond plaats.

De vergadering wordt van 18.04 uur tot 18.10 uur geschorst.