Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 104, item 24

24 Stemmingen moties Invulling subsidietaakstelling onderwijs en onderzoek

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Invulling subsidietaakstelling onderwijs en onderzoek,

te weten:

  • -de motie-Van Meenen over geld vinden voor onderwijs (33650, nr. 4);

  • -de motie-Voordewind c.s. over humanistisch vormingsonderwijs en godsdienstvormingsonderwijs in het openbaar basisonderwijs (33650, nr. 5);

  • -de motie-Bisschop/Voordewind over de plicht voor openbare scholen om leerlingen kennis bij te brengen over geestelijke stromingen (33650, nr. 6);

  • -de motie-Lucas/Mohandis over een subsidie voor NOB (33650, nr. 7);

  • -de motie-Jasper van Dijk over heroverwegen van de korting van 200 miljoen (33650, nr. 8);

  • -de motie-Rog/Jasper van Dijk over de regionale aanpak van laaggeletterdheid (33650, nr. 9);

  • -de motie-Rog over behoud van het budget voor NOB (33650, nr. 10);

  • -de motie-Rog/Jasper van Dijk over behoud van het budget voor ouderenorganisaties (33650, nr. 11);

  • -de motie-Rog c.s. over het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (33650, nr. 12);

  • -de motie-Mohandis/Lucas over één centrale ouderorganisatie (33650, nr. 13).

(Zie vergadering van 3 juli 2013.)

De voorzitter:

De motie-Rog/Jasper van Dijk (33650, nr. 9) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

overwegende dat taalles aan laaggeletterden onderdeel is van het primaire onderwijsproces;

constaterende dat voor deze vorm van onderwijs niet alleen goede les- en wervingsmethoden, materialen en toetsen, maar ook deskundige trainers en taalbegeleiders nodig zijn;

overwegende dat volwassen laaggeletterden vaak lastig te bereiken en te motiveren zijn en de klassieke onderwijsbenadering eerder vaak niet of onvoldoende gewerkt heeft;

verzoekt de regering om in de evaluatie van het Actieplan Laaggeletterdheid, inclusief de pilots Taal voor het Leven, te onderzoeken welke landelijke taken en welke budgetten nodig zijn om de regionale aanpak van laaggeletterdheid efficiënt en effectief uit te voeren,

gehoord de beraadslaging,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Rog, Jasper van Dijk en Mohandis. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 20, was nr. 9 (33650).

De voorzitter:

De motie-Rog c.s. (33650, nr. 12) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) een voor Nederland unieke en internationaal hoog aangeschreven instelling is, die een essentiële schakel vormt in de kennisverzameling en beschrijving van de naoorlogse politieke geschiedenis;

voorts overwegende dat het wetenschappelijk onderzoek en de expertise van het CPG van grote waarde zijn voor het institutionele geheugen en daarmee voor de kwaliteit van onze parlementaire democratie;

van oordeel dat geborgd moet worden dat het belangrijke werk van het CPG wordt voortgezet en dat daartoe zo nodig beperkte middelen kunnen worden ingezet, bijvoorbeeld uit de begrotingen van de Hoge Colleges van Staat;

constaterende dat het CPG een bijzondere relatie heeft met de Radboud Universiteit Nijmegen en ook onderzoeksmiddelen kan verwerven uit de NWO-middelen en via contractonderzoek (bijvoorbeeld in opdracht van en bekostigd door de Hoge Colleges van Staat);

verzoekt de regering om in overleg met alle betrokkenen een oplossing voor de continuïteit van het CPG te bevorderen en de Kamer hierover te informeren voor de behandeling van de Miljoenennota,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 21, was nr. 12 (33650).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Van Meenen (33650, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voordewind c.s. (33650, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bisschop/Voordewind (33650, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Lucas/Mohandis (33650, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (33650, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Rog c.s. (33650, nr. 20, was nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Rog (33650, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, 50PLUS, D66, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Rog/Jasper van Dijk (33650, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Rog c.s. (33650, nr. 21, was nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Mohandis/Lucas (33650, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de VVD, 50PLUS, D66 en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.