Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 104, item 16

16 Stemming Wet dieren

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over aanhangige ontwerpbesluiten inzake de Wet dieren,

te weten:

  • -de gewijzigde motie-Van Gerven over richtlijnen voor dieren op de positieflijst (31389, nr. 127, was nr. 122).

(Zie notaoverleg van 1 juli 2013.)

De voorzitter:

De gewijzigde motie-Van Gerven (31389, nr. 127, was nr. 122) is in die zin nader gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de staatssecretaris van Economische Zaken de Raad voor Dierenaangelegenheden verzoekt, de voorwaarden waaronder dieren van de paarse lijst (bijlage 1c; dieren die kenners mogen houden) gehouden mogen worden nader uit te werken;

overwegende dat er zes diersoorten staan op de positieflijst (bijlage 1a; dieren die iedereen mag houden) en dat het opstellen van concrete huisvestings- en verzorgingsrichtlijnen per diersoort daarmee zeer doenbaar lijkt;

verzoekt de regering, de Raad voor Dierenaangelegenheden te vragen om tevens per diersoort huisvestings- en verzorgingsrichtlijnen te onderzoeken voor de zes dieren op de positieflijst (bijlage 1a ; dieren die iedereen mag houden), en deze te betrekken bij zijn zienswijze,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 131, was nr. 127 (31389).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Van Gerven (31389, nr. 131, was nr. 127).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.