Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 104, item 64

64 Stemmingen moties Diverse fiscale onderwerpen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Diverse fiscale onderwerpen,

te weten:

  • -de motie-Van Vliet over tegengaan van bpm-fraude (31213, nr. 13);

  • -de motie-Omtzigt over aanpassing van de verplichte openbaarheid voor anbi's (31213, nr. 14);

  • -de motie-Mei Li Vos/Neppérus over het onderzoek naar de arbeidsmarkteffecten (31213, nr. 16);

  • -de motie-Mei Li Vos over duidelijkheid over de btw-plicht van zzp'ers (31213, nr. 17).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Van Vliet (31213, nr. 13) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de overheid er alles aan moet doen om belastingfraude te bestrijden;

overwegende dat bpm-fraude bij import van gebruikte auto's mogelijk is door eigen taxatie van importeurs en ook daadwerkelijk leidt tot tientallen miljoenen euro's belastingderving;

overwegende dat hierdoor ook nog eens ernstige concurrentievervalsing optreedt ten opzichte van importeurs die gewoon de wettelijke, forfaitaire staffel of de koerslijst toepassen;

verzoekt de regering, de taxatie bij import van gebruikte auto's alleen toe te staan door gecertificeerde taxateurs, bijvoorbeeld door koppeling aan de RDW-keuring,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 18, was nr. 13 (31213).

De voorzitter:

De motie-Mei Li Vos/Neppérus (31213, nr. 16) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de invoering van de VAR-webmodule met een kalenderjaar is uitgesteld omdat de uitwerking daarvan complexer bleek dan aanvankelijk gedacht;

overwegende dat het ontbreken van eenduidig inzicht in de arbeidsmarkeffecten, de administratieve lasten en de nalevingskosten van het invoeren van de webmodule tot onnodige financiële en maatschappelijke effecten kan leiden;

overwegende dat het aanvragen van een VAR voor zzp'ers via de webmodule extra administratieve lasten met zich mee kan brengen;

overwegende dat de administratieve lastendruk voor zzp'ers en hun opdrachtgevers zo mogelijk moet worden verminderd;

verzoekt de regering, met spoed de uitkomsten van het aangekondigde onderzoek naar de arbeidsmarkteffecten, de administratieve lasten en de nalevingskosten naar de Kamer te zenden;

verzoekt de regering tevens, Actal advies te vragen over de administratieve lasten van invoering van de webmodule en daar zo snel mogelijk verslag van uit te brengen aan de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 19, was nr. 16 (31213).

De voorzitter:

De motie-Mei Li Vos (31213, nr. 17) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat diensten van BIG-geregistreerde zzp'ers en zorgverleners zijn vrijgesteld van btw-plicht als er sprake is van gezondheidskundige verzorging van de mens;

constaterende dat onder zzp'ers in de zorg onduidelijkheid bestaat of zij al dan niet btw-plichtig zijn;

constaterende dat sommige zzp'ers in de zorg de sector daardoor de rug toekeren;

overwegende dat de bestendige lijn die de Belastingdienst hanteert niet tot de gewenste duidelijkheid leidt over de btw-plicht voor zzp'ers in de zorg;

overwegende dat een herhaling van problemen voor zzp'ers met de startersregeling als gevolg van onduidelijkheid over de interpretatie van de regels voorkomen moet worden;

verzoekt de regering om vanaf volgende week te garanderen dat zzp'ers die over de btw-plicht met de Belastingdienst contact opnemen binnen tien werkdagen uitsluitsel krijgen over hun btw-plicht, en de Kamer nog voor het einde van het zomerreces te informeren over de voortgang;

verzoekt de regering tevens om direct na het hoger beroep dat in het najaar plaatsvindt een heldere beslisboom te publiceren van de bestendige lijn zoals de Belastingdienst die toepast over de btw-plicht van zelfstandigen in de zorg,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 20, was nr. 17 (31213).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Vliet (31213, nr. 18, was nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Omtzigt (31213, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Mei Li Vos c.s. (31213, nr. 19, was nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Mei Li Vos (31213, nr. 20, was nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, 50PLUS, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Van Vliet (PVV):

De motie op stuk nr. 13 is met algemene stemmen aangenomen. Volgens mij was die helemaal niet zo slecht. Maar ik wil toch graag een brief van het kabinet over hoe het die motie gaat uitvoeren.

De voorzitter:

Dat is een conclusie die je kunt trekken als een motie met algemene stemmen is aangenomen. Ik zal dit deel van het stenogram naar het kabinet doorgeleiden.