Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 104, item 78

78 Stemmingen decharge van de jaarverslagen voor het gevoerde financieel beheer

Aan de orde is de stemming in verband met de brief van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake de decharge van de jaarverslagen voor het gevoerde financieel beheer door de ministers in het jaar 2012.

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

Mevrouw Berndsen-Jansen (D66):

Voorzitter. Is de Tweede Kamer lam of leeuw? Jaarverslagen zijn altijd hamerstukken, terwijl daarmee juist de rechtmatigheid en doelmatigheid van de besteding van overheidsmiddelen wordt vastgesteld. Het ministerie van Veiligheid en Justitie voldoet niet aan de normen; lees het vernietigende rapport van de Algemene Rekenkamer. Daarom moet de Tweede Kamer zich als leeuw gedragen en niet als lam. Mijn fractie is van mening dat eerst het vervolgonderzoek van de Algemene Rekenkamer gereed moet zijn, voordat decharge kan worden verleend. Daarom stemt mijn fractie tegen het jaarverslag van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Mevrouw Helder (PVV):

Voorzitter. Vorige week heeft de commissie voor Veiligheid en Justitie het debat gevoerd over het jaarverslag en de Slotwet van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De Algemene Rekenkamer heeft bezwaar aangetekend tegen het financieel beleid. Vorige week bleek ook dat de pakkans in Nederland tot een schamele 1,8% is gedaald. Ook is tijdens debatten over het Masterplan DJI gebleken dat er ineens in de spelonken van het ministerie een geldpotje van 69 miljoen euro was gevonden. In elk geval was er voldoende de twijfel bij de Kamer over het gevoerde financiële beleid. De Algemene Rekenkamer heeft zelfs gezegd dat de Kamer onvoldoende in staat is om het beleid van het ministerie te controleren. De PVV kan maar tot één conclusie komen, namelijk dat er geen decharge verleend kan worden. De PVV zal dan ook tegen het jaarverslag en de slotwet stemmen.

De heer De Wit (SP):

Voorzitter. Ook mijn stemverklaring gaat over het jaarverslag 2012 van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De Rekenkamer heeft zes ernstige tekortkomingen geconstateerd in de jaarrekening 2012, wel zodanig dat er bezwaar is gemaakt tegen deze jaarrekening. Dat bezwaar werd ingetrokken nadat een verbeterplan was aangeboden. Mijn fractie had het beter gevonden als de dechargeverlening pas aan de orde zou zijn gekomen nadat het nu ingestelde vervolgonderzoek van de Rekenkamer was afgerond en wij de conclusies daarvan hadden kunnen zien. Dat idee is afgelopen dinsdag verworpen, doordat bij de stemmingen de motie van D66 en de SP werd verworpen. Nu rest ons niets anders dan tegen de dechargeverlening met betrekking tot de jaarrekening 2012 van het genoemde ministerie te stemmen

De voorzitter:

Ik stel voor, de slotwetten over het jaar 2012 (33605, hoofdstuk I t/m X, XII, XIII, XV, XVI en de fondsen A tot en met C en F en H) zonder stemming aan te nemen en conform het voorstel van de commissie voor de Rijksuitgaven te besluiten de desbetreffende ministers met inachtneming van de diverse toezeggingen ter verbetering van het financieel beheer, decharge te verlenen voor het gevoerde beleid, onder de aantekening dat de fracties van de PVV, D66 en de SP geacht wensen te worden tegen de slotwet begrotingshoofdstuk VI te hebben gestemd en niet instemmen met de dechargeverlening op dat hoofdstuk.

Daartoe wordt besloten.