Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 104, item 58

58 Stemmingen moties Toekomstverkenning publieke omroep

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Toekomstverkenning publieke omroep,

te weten:

  • -de motie-Klein/Segers over de mogelijkheden voor omroepen om hun inkomsten uit te breiden (32827, nr. 50);

  • -de motie-Klein/Jasper van Dijk over de adviescommissie inzake de toekomstverkenning publieke omroep (32827, nr. 51);

  • -de motie-Verhoeven over de gevolgen van het vergroten van de eigen inkomsten van de publieke omroep (32827, nr. 52);

  • -de motie-Segers/Klein over de formulering van de opdracht voor de toekomstverkenning (32827, nr. 53).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Verhoeven (32827, nr. 52) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat naast de extra bezuinigingen op de publieke omroep er ook een onderzoek komt naar de mogelijkheden van het vergroten van de eigen inkomsten van de publieke omroep;

overwegende dat er een mogelijk risico is op lastenverzwaring of marktverstoring;

verzoekt de regering, bij het onderzoek naar het vergroten van de eigen inkomsten van de publieke omroep de gevolgen voor de belastingbetaler, commerciële partijen en makers en producenten inzichtelijk in kaart te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 54, was nr. 52 (32827).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Klein/Segers (32827, nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Klein/Jasper van Dijk (32827, nr. 51).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Verhoeven (32827, nr. 54, was nr. 52).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Segers/Klein (32827, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.