Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 104, item 56

56 Regeling van werkzaamheden

Mevrouw Gesthuizen (SP):

Voorzitter. Mijn excuses, niet voor alles maar wel voor het feit dat ik nu de Kamer moet ophouden. Ik wens mijn motie op stuk 29936, nr. 33 te wijzigen.

De voorzitter:

De motie-Gesthuizen (29936, nr. 33) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Aanbestedingswet 2012 voorschrijft dat een aanbestedende dienst niet onnodig opdrachten mag samenvoegen;

overwegende dat de wet daarnaast voorschrijft dat een aanbestedende dienst opdrachten waarvan door de omvang van de opdracht een deel van de markt voor inschrijving wordt uitgesloten, dient op te delen in meerdere percelen, tenzij hij dit niet passend acht, in welk geval de aanbestedende dienst dit motiveert in de aanbestedingsstukken;

van mening dat het creëren van een gelijk speelveld bij aanbestedingen van tolk- en vertaaldiensten juist in economisch moeilijke tijden, van groot belang is voor het midden- en kleinbedrijf;

verzoekt de regering om de aanbestedingssystematiek van tolk- en vertaaldiensten door het ministerie van Veiligheid en Justitie zo in te richten dat als richtlijn geldt dat inschrijvende organisaties maximaal 30% van de opdracht gegund kunnen krijgen, daarbij van mening dat de dienst de mogelijkheid krijgt om middels het comply-or-explainprincipe uitleg te geven over het (niet) voldoen aan deze richtlijn, waarbij de voorwaarden die gesteld zijn voor de hoofdaannemer ook gelden voor eventuele onderaannemers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 34, was nr. 33 (29936).

Omdat dit een heel ongebruikelijke manier is om een gewijzigde motie in te dienen — namelijk live tijdens de stemmingen — vraag ik de Kamer of daarover nog hedenavond kan worden gestemd. Ik zie instemmend knikken vanuit de Kamer, dus dat gaan wij doen.

Mevrouw Jacobi (PvdA):

Voorzitter. Ik wil een motie aanhouden. Mag dat via deze route?

De voorzitter:

Dat mag, als u mij duidelijk het punt in de stemmingen kunt aangeven.

Mevrouw Jacobi (PvdA):

Dat is de motie op stuk 27625, nr. 302.

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Jacobi stel ik voor, haar motie (27625, nr. 302) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De heer Elias (VVD):

Voorzitter. Wij kunnen de wijziging van de motie van mevrouw Gesthuizen zo snel niet beoordelen. Het is dus misschien verstandig als de indienster de gewijzigde motie aanhoudt. We kunnen het gewoon echt niet beoordelen op deze manier. We vinden het ook geen goede gang van zaken.

De voorzitter:

Dat is een verzoek aan mevrouw Gesthuizen.

Mevrouw Gesthuizen (SP):

De VVD brengt mij vandaag voor de tweede keer in een lastig parket, in de eerste plaats door haar halsstarrigheid tijdens het hele debat en nu omdat ik dan mijn motie toch maar zal moeten aanhouden.

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Gesthuizen stel ik voor, haar motie (29936, nr. 34) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

Mevrouw Van Miltenburg (VVD):

Daarmee vervalt de stemming onder punt 8.

We gaan beginnen met de stemmingen. Als we allemaal proberen om zo stil mogelijk te zijn, dan ga ik proberen om het zo snel mogelijk te doen.