Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 104, item 89

89 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Koninklijke boodschap

Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen) - 33691

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 4 juli 2013

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Brieven regering

Educatie over natuur, milieu en duurzaamheid: Programma DuurzaamDoor als paraplu voor NME en LvDO - 20487-41

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 26 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afschrift van het antwoord van het kabinet op de consultatie van de Commissie inzake onderlinge waarborgmaatschappijen - 22112-1645

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 26 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Tussenstand over de invulling van de handhaving (lokaal maatwerk) in de coffeeshopgemeenten in Nederland - 24077-310

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 27 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op een brief van een medewerker van FPC Oldenkotte over de voorgenomen sluiting van FPC Oldenkotte in Rekken - 24587-559

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 26 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kwaliteitssysteem QLL (diertransport- en verzamelsector) - 26991-363

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 26 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek van het lid Bontes naar aanleiding van klacht ondernemers over opvolging aangifte door politie - 28684-384

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 25 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezeggingen en moties sanctietoepassing - 29270-86

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 25 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding derde effectprognose luchtkwaliteit Maasvlakte 2 - 30175-185

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 24 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Werking van de Taxiwet en uitvoering van de motie van de leden Bashir en Elias over de aanpak van illegale straattaxi's - 31521-71

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 26 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding afschrift van de brief aan de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd over opdracht beoordeling regionale transitie arrangementen - 31839-298

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 26 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het advies "Regie aan de Poort' van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)" - 32620-89

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleid invasieve exotische muggen - 32793-96

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken inzake het sturen van de nota van wijziging inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet) - 33322-12

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 27 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aquaduct Skarster Rien - 33400-A-107

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 25 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarevaluatie campagnes zendtijd Rijksoverheid 2012 - 33400-III-8

minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 27 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorlopige toepassing van de Euromediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds en de regering van de Staat Israël, anderzijds; Luxemburg, 10 juni 2013 - 33690-1

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 27 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende brieven:

Reactie op verzoek commissie over de termijn waarop openstaande toezeggingen gestand worden gedaan - 2013Z12129

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 13 juni 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Toestemming voor een technische briefing over de Kustwacht Caribisch Gebied (CARIB) - 2013Z12272

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 14 juni 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Voortgangsbrief over opheffing van de PBO - 2013Z12327

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 juni 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op de petitie over eerherstel van luitenant-kolonel der mariniers Jol - 2013Z12360

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 17 juni 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Technische briefing intensivering defensiesamenwerking tussen Nederland en Duitsland - 2013Z12536

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 18 juni 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer inzake uitvoering moties Grondwet - 2013Z12589

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 19 juni 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Afschrift van de brief aan het Inspraakorgaan Turken (IOT) over onderzoek naar een parallelle gemeenschappen - 2013Z12719

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 20 juni 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Deelname ambtenaar aan rondetafelgesprek Hervormingsagenda Rijksdienst 20 juni 2013 - 2013Z12798

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 20 juni 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Aanbieding afschrift van de reactie op het bericht dat het ziekenhuis Gelderse Vallei abortussen onder voorwaarden wil uitvoeren als ouders een kindje met het syndroom van Down verwachten - 2013Z12856

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 juni 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op een mail van dhr W. inzake zijn huurprijs boven het wettelijk maximum op basis van het woningwaarderingsstelsel - 2013Z12963

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 21 juni 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Uitnodiging Innovatie-estafette - 2013Z13038

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 24 juni 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Afschrift van de brief aan de voorzitter van de Eerste Kamer en het bijbehorende jaarverslag van het "Initiative of the Voluntary Principles on Security and Human Rights" (VPs) over de activiteiten in 2012 - 2013Z13060

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 24 juni 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op de brief van de heer J. G. over de fictieve opzegtermijn in de WW - 2013Z13096

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 24 juni 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op verzoek commissie om aandacht voor erratum in Zorgverzekeringswet van 2006 - 2013Z13125

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 juni 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Reactie op een brief van Stichting Daniel Gabriel m.b.t. families die in financiële nood raken a.g.v. onverwachte ziekenhuisopname in buitenland - 2013Z13130

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 juni 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Aanbieding afschrift reactie op brief ASK RutgersStimezo en meerdere organisaties m.b.t. bezwaar tegen oprichting nieuwe CASA kliniek in de regio Utrecht - 2013Z13165

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 juni 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Aanbieding afschrift reactie op de brief van de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn waarin zij om een reactie vragen op de analyse van het Jan van Es Instituut inzake het inkoopbeleid eerstelijnsdiagnostische centra (EDC's) van zorgverzekeraars - 2013Z13168

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 juni 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Toestemming deelname Directeur van de militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst aan een rondetafelgesprek op 26 juni 2013 - 2013Z13224

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 25 juni 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Toestemming voor deelname aan de technische briefing op woensdag 26 juni over invaren en pensioencommunicatie - 2013Z13240

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 25 juni 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Uitnodiging: parlementaire delegatie bij uitgaande reizen - 2013Z13400

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 26 juni 2013

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Brief van lid/fractie/commissie

Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake de dechargeverlening voor het door de ministers gevoerde financieel beheer in het jaar 2012 - 33605-20

voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers - 3 juli 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Initiatiefnota:

Initiatiefnota van de leden Bosman en Van Raak over het Nederlandse Gemenebest - 33689

Tweede Kamerlid, A. Bosman - 3 juli 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

De Voorzitter stelt voor te stellen in handen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

- Initiatiefnota van de leden Bosman en Van Raak over het Nederlandse Gemenebest (33689);

- Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen) (33691).