Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 104, item 27

27 Stemmingen moties Omzetting afdrachtvermindering onderwijs

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VSO Omzetting van de afdrachtvermindering onderwijs in een subsidieregeling,

te weten:

  • -de motie-Van Meenen over monitoring van de subsidieregeling (33650, nr. 14);

  • -de motie-Van Meenen over de nieuwe subsidieregeling ook toepassen op vmbo-leerlingen die een leerwerktraject volgen (33650, nr. 16);

  • -de motie-Straus over mogelijkheden voor een overgangsregeling (33650, nr. 17);

  • -de motie-Straus over aanpassing van de doelgroepenbepaling (33650, nr. 18);

  • -de motie-Jadnanansing over de formulering van de subsidieregeling (33650, nr. 19).

(Zie vergadering van 3 juli 2013.)

De voorzitter:

De motie-Van Meenen (33650, nr. 14) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering onvoldoende zicht heeft op de effectiviteit van de afdrachtvermindering onderwijs en het effect daarvan op het stage-aanbod;

overwegende dat de mogelijkheid bestaat dat het omzetten van de afdrachtvermindering onderwijs in een subsidieregeling het stage-aanbod kan doen afnemen;

verzoekt de regering, de aanvragen en toekenningen van de nieuwe subsidieregeling te monitoren en de Kamer daarover jaarlijks te informeren om op die manier inzicht te verschaffen in de effectiviteit van de subsidieregeling en het effect daarvan op het stage-aanbod,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 22, was nr. 14 (33650).

De voorzitter:

De motie-Straus (33650, nr. 17) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de toekomstige subsidie beschikbaar wordt voor een kleinere doelgroep dan de huidige afdrachtsvermindering;

constaterende dat deze beslissing gevolgen kan hebben voor de huidige studenten wiens werkgever gebruik maakt van deze afdrachtsvermindering;

verzoekt de regering om:

- in kaart te brengen hoeveel studenten nu al een beroepspraktijkvormingsplaats hebben bij een werkgever die straks, na de afschaffing van de afdrachtvermindering onderwijs, niet langer in aanmerking komt voor deze fiscale faciliteit;

- in overleg met partijen uit het veld te bezien welke mogelijkheden er zijn voor een overgangsregeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 23, was nr. 17 (33650).

De voorzitter:

De motie-Straus (33650, nr. 18) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de toekomstige subsidie enkel beschikbaar zal zijn voor volledige opleidingen en niet langer voor deelcertificaten;

constaterende dat bedrijven dan minder snel geneigd zijn om werknemers bij- en omscholing aan te bieden door middel van deelcertificaten;

constaterende dat in het kader van Leven Lang Leren juist veel aandacht moet zijn voor bij- en omscholing van werknemers;

verzoekt de regering te onderzoeken of de doelgroepenbepaling voor de subsidie regeling dusdanig aangepast kan worden dat ook deelcertificaten onder de regeling kunnen vallen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 24, was nr. 18 (33650).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Meenen (33650, nr. 22, was nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van 50PLUS ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Meenen (33650, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Straus (33650, nr. 23, was nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Straus (33650, nr. 24, was nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jadnanansing (33650, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.