Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 104, item 18

18 Stemmingen moties duurzame Gewasbescherming

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over duurzame Gewasbescherming,

te weten:

 • -de motie-Lodders over een alternatief voor het gewasbeschermingsplan (27858, nr. 162);

 • -de motie-Lodders/Dijkgraaf over het systeem van de gefractioneerde toepassing op etiketten (27858, nr. 163);

 • -de motie-Ouwehand/Schouw over een verbod op het gebruik van glyfosaat door particulieren (27858, nr. 164);

 • -de motie-Ouwehand/Schouw over een verbod op het professioneel gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen (27858, nr. 165);

 • -de motie-Ouwehand/Schouw over het uitbreiden van het verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen (27858, nr. 166);

 • -de motie-Ouwehand over een verbod op de verkoop van chemische bestrijdingsmiddelen voor particulieren (27858, nr. 167);

 • -de motie-Ouwehand over het profylactisch gebruik van bestrijdingsmiddelen (27858, nr. 168);

 • -de motie-Ouwehand over het niet toelaten van de teelt van herbicideresistente gewassen (27858, nr. 169);

 • -de motie-Ouwehand over aanpassen van de gebruiksvoorschriften van alle toegelaten middelen (27858, nr. 170);

 • -de motie-Ouwehand over effecten van bestrijdingsmiddelen op de menselijke gezondheid (27858, nr. 171);

 • -de motie-Ouwehand over bevoegdheid voor het Ctbg om lopende toelatingen te wijzigen danwel in te trekken (27858, nr. 172);

 • -de motie-Ouwehand over de effecten van bestrijdingsmiddelen op de hersenen van ongeboren kinderen (27858, nr. 173);

 • -de motie-Ouwehand over een plan van aanpak voor het gebruik van azolen (27858, nr. 174);

 • -de motie-Ouwehand over een heffing op chemische bestrijdingsmiddelen (27858, nr. 175);

 • -de motie-Geurts over een risicoanalyse bij het invoeren van een verbod van alle gewasbeschermingsmiddelen (27858, nr. 177);

 • -de motie-Geurts over het gebruik van de ruimte die de Kaderrichtlijn Water biedt (27858, nr. 178);

 • -de motie-Geurts over alleen in Europees verband een totaalverbod afkondigen op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (27858, nr. 179);

 • -de motie-Schouw/Jacobi over het verplicht stellen van een emissiereductieplan (27858, nr. 180);

 • -de motie-Schouw/Jacobi over de inzet van huis-, tuin- en keukenmiddelen (27858, nr. 181);

 • -de motie-Schouw over natuur- en milieuorganisaties actief betrekken bij monitoring en handhaving (27858, nr. 182);

 • -de motie-Jacobi/Dik-Faber over een verbod op het gebruik van Roundup voor particulieren (27858, nr. 183);

 • -de motie-Jacobi/Schouw over een doelstelling voor normoverschrijding (27858, nr. 184);

 • -de motie-Dik-Faber over een spoedige aanpassing van de toelatingsprocedure van gewasbeschermingsmiddelen (27858, nr. 185);

 • -de motie-Dik-Faber over een verbod op particulier gebruik van chemische middelen (27858, nr. 186);

 • -de motie-Dik-Faber over het meewegen van belangen van omwonenden en passanten (27858, nr. 187);

 • -de motie-Dik-Faber over afstemming van de toelatingsbeoordeling op de Kaderrichtlijn Water (27858, nr. 188);

 • -de motie-Van Gerven over de definitie van Integrated Pest Management (27858, nr. 189);

 • -de motie-Van Gerven over verbetering van de werkwijze van het Ctbg (27858, nr. 190);

 • -de motie-Van Gerven over de normstelling voor residuen (27858, nr. 191);

 • -de motie-Ouwehand over het per direct van de markt halen van een aantal bestrijdingsmiddelen (27858, nr. 192);

 • -de gewijzigde motie-Geurts over verbreding van de minimum teeltvrije zone (27858, nr. 205, was nr. 176).

(Zie notaoverleg van 1 juli 2013.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Gerven stel ik voor, zijn moties (27858, nr. 163, 177 en 190) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Ouwehand/Schouw (27858, nr. 164) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Kamer eerder de motie-Grashoff heeft aangenomen (32372, nr. 65) waarin de regering werd verzocht een verbod in te stellen voor gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat voor niet-commerciële doeleinden;

constaterende dat de regering in de Tweede Nota Duurzame Gewasbescherming wel een verbod instelt op het gebruik van glyfosaat door professionele, niet commerciële gebruikers, maar dat het geen verbod instelt op het gebruik van glyfosaat door particulieren;

constaterende dat dit een ongelijk speelveld in de hand werkt;

verzoekt de regering, het gebruik van glyfosaat door particulieren per 2015 te verbieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 193, was nr. 164 (27858).

De voorzitter:

De motie-Ouwehand/Schouw (27858, nr. 165) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in Nederland een groot aantal gemeenten is waar het onkruid chemievrij beheerst wordt;

constaterende dat deze gemeenten hebben laten zien dat chemievrij-beheer goed mogelijk is tegen acceptabele kosten, en dat dit tot grote verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater heeft geleid;

verzoekt de regering, de ingangsdatum van het voorgenomen verbod op het professioneel gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op verhardingen en sport- en recreatieterreinen te stellen op 2015,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 194, was nr. 165 (27858).

De voorzitter:

De motie-Ouwehand/Schouw (27858, nr. 166) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er per 2018 een verbod op wordt ingesteld op het professioneel gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op verhardingen en sport- en recreatieterreinen;

constaterende dat dit verbod niet zal gelden in het "overig groen" zoals plantsoenen en parken, terwijl het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op deze plekken tot vergelijkbare problemen voor de waterkwaliteit en de volksgezondheid kan leiden;

verzoekt de regering, het verbod op het professioneel gebruik van chemische

bestrijdingsmiddelen uit te breiden naar het "overig groen",

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 195, was nr. 166 (27858).

De voorzitter:

De motie-Ouwehand (27858, nr. 167) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen negatieve gevolgen heeft op de biodiversiteit en waterkwaliteit;

constaterende dat er voor particulieren voldoende milieuvriendelijke middelen bestaan om onkruid te bestrijden;

verzoekt de regering, per 2015 een verbod in te stellen op de verkoop van chemische bestrijdingsmiddelen voor particulieren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 196, was nr. 167 (27858).

Op verzoek van mevrouw Ouwehand stel ik voor, haar moties (27858, nr. 193, 194, 195 en 196) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Ouwehand (27858, nr. 168) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een geïntegreerde gewasbescherming centraal staat in het beleid;

constaterende dat het profylactisch gebruik van bestrijdingsmiddelen, dat wil zeggen het gebruik van bestrijdingsmiddelen voordat er sprake is van een plaag of ziekte, daar niet toe behoort;

verzoekt de regering, het profylactisch gebruik van bestrijdingsmiddelen niet langer toe te staan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 197, was nr. 168 (27858).

De voorzitter:

De motie-Ouwehand (27858, nr. 169) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een geïntegreerde gewasbescherming centraal staat in het beleid;

constaterende dat het telen van gewassen die resistent zijn gemaakt tegen bepaalde bestrijdingsmiddelen niet binnen geïntegreerde gewasbescherming kan vallen;

verzoekt de regering, niet in te stemmen met toelating voor teelt van herbicideresistente gewassen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 198, was nr. 169 (27858).

De voorzitter:

De motie-Ouwehand (27858, nr. 170) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat omwonenden van agrarische bedrijven vaak zeer veel last ondervinden van de chemische bestrijdingsmiddelen die op het belendende agrarische perceel gebruikt worden, waardoor zij niet meer de ramen kunnen openen of in de tuin kunnen zitten zonder hinder te ondervinden;

constaterende dat de risico's van bestrijdingsmiddelen voor omwonenden niet zijn meegenomen in de toelating van deze middelen, en er momenteel onderzoek loopt naar de gevolgen hiervan;

constaterende dat veel omwonenden zich ernstige zorgen maken over de gevolgen van de bestrijdingsmiddelen op hun gezondheid;

constaterende dat er veel gevallen zijn waar bestaande bedrijven grenzen aan woonpercelen, waardoor het niet mogelijk is voor gemeenten om regels te stellen ter bescherming van omwonenden middels ruimtelijke ordening;

verzoekt de regering, op korte termijn de gebruiksvoorschriften van alle toegelaten middelen aan te passen, waardoor er voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen de minimale afstand van 20 meter tot elk bewonersperceel, school of andere gevoelige bestemming in acht moet worden genomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 199, was nr. 170 (27858).

De voorzitter:

De motie-Ouwehand (27858, nr. 171) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat chemische bestrijdingsmiddelen voor de bloem- en bollenteelt niet zijn goedgekeurd voor het gebruik in gewassen bestemd voor menselijke consumptie;

constaterende dat dit ertoe leidt dat de facto particuliere groente- en volkstuintjes nabij bollen- en bloementeeltgebieden niet mogelijk zijn, omdat de bestrijdingsmiddelen vanuit de agrarische percelen overwaaien in de particuliere tuintjes, waardoor de groente en het fruit ongeschikt raken voor menselijke consumptie;

verzoekt de regering, geen bestrijdingsmiddelen meer toe te staan die ervoor zorgen dat gewassen die hiermee in aanraking komen ongeschikt worden voor menselijke consumptie;

verzoekt de regering tevens, de al op de Nederlandse markt toegelaten bestrijdingsmiddelen opnieuw te toetsen op wat de effecten van deze middelen op de menselijke gezondheid zijn in geval deze middelen op groente en fruit terechtkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 200, was nr. 171 (27858).

De voorzitter:

De motie-Ouwehand (27858, nr. 172) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) recent een besluit van het College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft vernietigd, omdat zij van is mening is dat het Ctgb niet de bevoegdheid heeft om lopende toelatingen te wijzigen;

overwegende dat nieuwe wetenschappelijke inzichten vertaald moeten kunnen worden in aanvullende voorschriften of andere wijzigingen in een lopende toelating;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat het Ctgb te allen tijde de bevoegdheid heeft om lopende toelatingen te wijzigen dan wel in te trekken uit het oogpunt van milieu, biodiversiteit en/of dier- en volksgezondheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 201, was nr. 172 (27858).

De voorzitter:

De motie-Ouwehand (27858, nr. 173) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Aanvaardbare Dagelijkse Inname (ADI) bij bestrijdingsmiddelen bepaald moet worden op basis van de effecten van het bestrijdingsmiddel op het gevoeligste menselijke orgaan;

constaterende dat recente wetenschappelijke onderzoeken uitwijzen dat de zich ontwikkelende hersenen van ongeboren kinderen het gevoeligste menselijke orgaan zijn;

verzoekt de regering, de toetsing van bestrijdingsmiddelen aan deze wetenschappelijke inzichten aan te passen en de ADI te bepalen op de effecten ervan op de zich ontwikkelende hersenen van ongeboren kinderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 202, was nr. 173 (27858).

De voorzitter:

De motie-Ouwehand (27858, nr. 174) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat resistente schimmels een grote bedreiging zijn van de volksgezondheid;

constaterende dat deze resistentie veroorzaakt kan worden door het gebruik van azolen;

constaterende, dat een plan van aanpak voor deze problematiek al drie jaar op zich laat wachten;

verzoekt de regering, een plan van aanpak te presenteren waarmee het gebruik van azolen binnen en buiten de landbouw binnen een periode van drie jaar zeer drastisch teruggebracht zal worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 203, was nr. 174 (27858).

De voorzitter:

De motie-Ouwehand (27858, nr. 175) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen een relatief goedkope maatregel is;

constaterende dat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen negatieve gevolgen heeft op de biodiversiteit, de volksgezondheid en op de waterkwaliteit;

verzoekt de regering, een heffing op chemische bestrijdingsmiddelen in te voeren en de opbrengsten hiervan te gebruiken voor het stimuleren van milieuvriendelijke alternatieven voor chemische bestrijdingsmiddelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 204, was nr. 175 (27858).

De voorzitter:

De motie-Ouwehand (27858, nr. 192) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er resistente schimmels zijn gevonden die zich snel over Nederland verspreiden, en verschillende ziekten kunnen veroorzaken bij de mens, waaronder een zeer ernstige longinfectie bij mensen met een verminderde weerstand;

constaterende dat de resistentie in de schimmels moleculair sterk lijkt op vijf typen fungiciden die tussen 1990 en 1996 zijn toegelaten op de Nederlandse markt door het College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), namelijk tebuconazool, epoxiconazool, difenoconazool, bromuconazool en propiconazool;

verzoekt de regering, tebuconazool, epoxiconazool, difenoconazool, bromuconazool en propiconazool per direct van de markt te halen en de toelatingen in te trekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 208, was nr. 192 (27858).

Op verzoek van mevrouw Ouwehand stel ik voor, haar motie (27858, nr. 208) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Schouw/Jacobi (27858, nr. 180) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bepaalde gewasbeschermingsmiddelen ondanks toelating toch de waterkwaliteitsnorm van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) overschrijden;

overwegende dat overschrijding van de normen risico's kan opleveren voor volksgezondheid, milieu, voedselveiligheid en diergezondheid;

verzoekt de regering, de voor- en nadelen in kaart te brengen van het verplichten van een emissiereductieplan als de waterkwaliteitsnorm gehanteerd bij toelating van een gewasbeschermingsmiddel ruimer is dan de waterkwaliteitsnorm van de KRW,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 206, was nr. 180 (27858).

De voorzitter:

De motie-Schouw/Jacobi (27858, nr. 181) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de inzet van huis-, tuin- en keukenmiddelen van natuurlijke oorsprong, zoals biologische magere melk tegen virussen, bier tegen slakken of gesteentemeel tegen schild- en dopluizen professioneel niet mogelijk is, omdat deze producten geen toelatingsnummer hebben;

overwegende dat gebruik van deze middelen een voor de natuur minder schadelijke bestrijding kan opleveren;

verzoekt de regering, te onderzoeken de inzet van huis-, tuin- en keukenmiddelen door professionals eenvoudiger te maken en hierover voor het voorjaar van 2014 aan de Kamer te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 207, was nr. 181 (27858).

De voorzitter:

De gewijzigde motie-Geurts (27858, nr. 205, was nr. 176) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat alle intensieve, open teelten in Nederland reeds een teeltvrije zone kennen van 1 à 1,5 meter;

constaterende dat een verdere verbreding van de minimum teeltvrije zone verder dan 0,5 m alleen extensieve gewassen als grasland en granen treft;

constaterende dat deze extensieve gewassen nauwelijks risico vormen voor de milieubelasting van het oppervlaktewater;

overwegende dat een verdere verbreding van de minimum teeltvrije zone derhalve niet of nauwelijks zal bijdragen aan verbetering van de waterkwaliteit, wat wordt bevestigd door berekeningen van het Landbouw Economische Instituut (LEI);

overwegende dat voor verbetering van de waterkwaliteit effectieve en betaalbare maatregelen dienen te worden ingezet;

verzoekt de regering, de Kamer na twee jaar te informeren over de voortgang in de verbetering van de waterkwaliteit alvorens nadere maatregelen te treffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 205, was nr. 176 (27858).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Lodders (27858, nr. 162).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ouwehand (27858, nr. 197, was nr. 168).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ouwehand (27858, nr. 198, was nr. 169).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ouwehand (27858, nr. 199, was nr. 170).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ouwehand (27858, nr. 200, was nr. 171).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ouwehand (27858, nr. 201, was nr. 172).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ouwehand (27858, nr. 202, was nr. 173).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ouwehand (27858, nr. 203, was nr. 174).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ouwehand (27858, nr. 204, was nr. 175).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Geurts (27858, nr. 205, was nr. 176).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de VVD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Geurts (27858, nr. 178).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Geurts (27858, nr. 179).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA en de VVD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Schouw/Jacobi (27858, nr. 206, was nr. 180).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Schouw/Jacobi (27858, nr. 207, was nr. 181).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Schouw (27858, nr. 182).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jacobi/Schouw (27858, nr. 184).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber (27858, nr. 185).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber (27858, nr. 187).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber (27858, nr. 188).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (27858, nr. 189).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (27858, nr. 191).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.