Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 104, item 86

86 Stemming motie Deltaplan Dementie

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VAO Deltaplan Dementie,

te weten:

  • -de motie-Bruins Slot c.s. over de consequenties van wijzigingen in de AWBZ voor mensen met dementie en hun mantelzorgers (25424, nr. 209).

(Zie vergadering van 28 mei 2013.)

De voorzitter:

De motie-Bruins Slot (25424, nr. 209) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de komende jaren vele burgers te maken zullen krijgen met dementie;

overwegende dat het kabinet grote wijzigingen in het beleid en de financiering van de AWBZ wil doorvoeren, zoals verwoord in de hoofdlijnenbrief langdurige zorg;

verzoekt de regering, helder te maken wat hiervan de consequenties zijn voor mensen met dementie en hun mantelzorgers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 222, was nr. 209 (25424).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Bruins Slot (25424, nr. 222, was nr. 209).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.