Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 104, item 80

80 Stemmingen moties Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg,

te weten:

  • -de motie-Leijten over een inventarisatie van bezoekregelingen voor familieleden (32402, nr. 50);

  • -de motie-Van der Staaij over inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen na duidelijkheid over de reikwijdte (32402, nr. 51);

  • -de motie-Bruins Slot/Leijten over het niet belemmeren van een eerste open gesprek (32402, nr. 53);

  • -de motie-Kuzu over een beschrijving van de taken van het Zorgloket (32402, nr. 54);

  • -de motie-Van Veen/Kuzu over het geven van aanwijzing aan beroepsbeoefenaren door de IGZ (32402, nr. 55);

  • -de motie-Pia Dijkstra over een pilot voor een evaluatiemoment na afhandeling van de klacht (32402, nr. 56).

(Zie vergadering van 2 juli 2013.)

De voorzitter:

De motie-Kuzu (32402, nr. 54) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de ombudsfunctie die door het Zorgloket wordt vervuld een essentiële functie binnen het klachtrecht heeft;

van mening dat het Zorgloket zowel een functie heeft als advies-steun-en meldpunt als ten aanzien van het verzamelen van signalen over structurele misstanden, die in een vroeg stadium doorgegeven worden aan de IGZ;

verzoekt de regering, de Kamer voor 1 januari 2014 een gedetailleerde beschrijving te zenden van de taken van het Zorgloket, de wijze waarop het Zorgloket wordt gepositioneerd en wordt verbonden met het werkproces van de IGZ en de wijze waarop personele uitwisseling en ongehinderde informatie-uitwisseling tussen Zorgloket en IGZ wordt vormgegeven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 64, was nr. 54 (32402).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Leijten (32402, nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Staaij (32402, nr. 51).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de SP ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bruins Slot/Leijten (32402, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Kuzu (32402, nr. 64, was nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Veen/Kuzu (32402, nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van D66 ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Pia Dijkstra (32402, nr. 56).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.