Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 104, item 39

39 Stemming motie Problematiek koopwoningmarkt

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VAO Problematiek koopwoningmarkt,

te weten:

  • -de motie-Paulus Jansen over onderzoek naar de mogelijkheden van bouwsparen (32847, nr. 69).

(Zie vergadering van 28 mei 2013.)

De voorzitter:

De motie-Paulus Jansen (32847, nr. 69) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een kleinere hypothecaire lening ten opzichte van de woningwaarde (loan-to-value) de risico's voor eigenaar en hypotheekverstrekker verminderen;

overwegende dat dit ook een gunstige invloed kan hebben op de hypotheekrente;

overwegende dat de Duitse overheid op succesvolle wijze het bouwsparen fiscaal stimuleert;

verzoekt de regering, te onderzoeken of en, zo ja, hoe bouwsparen kan bijdragen om op een risicomijdende manier het eigenwoningbezit te stimuleren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 80, was nr. 69 (32847).

In stemming komt de gewijzigde motie-Paulus Jansen (32847, nr. 80, was nr. 69).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De vergadering wordt van 14.00 uur tot 14.15 uur geschorst.

Voorzitter: Bosma