Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 104, item 26

26 Stemmingen moties Besluit Zorgverzekering

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VSO Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit Zorgverzekering en de Uitkomsten van het onderzoeksprogramma risicoverevening en de voorgenomen vormgeving van het ex ante risicovereveningsmodel 2014,

te weten:

- de motie-Leijten over niet afschaffen van het ex-postcompensatiebeginsel somatische zorg (29689, nr. 458);

- de motie-Leijten over niet afschaffen van het ex-postcompensatiebeginsel ggz (29689, nr. 459);

- de motie-Leijten/Bruins Slot over problemen met de verwijzing in de geriatrische revalidatiezorg (29689, nr. 460);

- de motie-Bruins Slot over de besteding van de winst van zorgverzekeraars (29689, nr. 461).

(Zie vergadering van 3 juli 2013.)

De voorzitter:

De motie-Leijten/Bruins Slot (29689, nr. 460) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de overheveling van geriatrische revalidatiezorg aanloopt tegen problemen in de verwijzing;

van mening dat het niet altijd noodzakelijk is om eerst iemand op te nemen in het ziekenhuis alvorens in het revalidatiecentrum te worden opgenomen en ook onnodig kostenverhogend kan zijn;

verzoekt de regering, in het formuleren van de veldnorm uitdrukkelijk als een oplossing mee te nemen of het mogelijk is dat de huisarts – eventueel met tussenkomst van de geriatrisch specialist – direct kan doorverwijzen, indien een ziekenhuisopname evident overbodig is en de uitkomst hiervan voor de begrotingsbehandeling van 2014 naar de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 465, was nr. 460 (29689).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Er was bij ons in de fractie wat verwarring. Bij het vorige punt staan een aantal nummers door elkaar. Bij de motie-Pia Dijkstra (31016, nr. 47) willen wij geacht worden tegengestemd te hebben.

De voorzitter:

Volgens mij is dat ook zo geregistreerd. Ik zag u namelijk wijzen. De motie blijft aangenomen.

In stemming komt de motie-Leijten (29689, nr. 458).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leijten (29689, nr. 459).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Leijten/Bruins Slot (29689, nr. 465, was nr. 460).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bruins Slot (29689, nr. 461).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.