Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201331213 nr. 16

31 213 Belastingheffing overheidsbedrijven

Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN MEI LI VOS EN NEPPÉRUS

Voorgesteld 4 juli 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de invoering van de VAR-webmodule met een kalenderjaar is uitgesteld omdat de uitwerking daarvan complexer bleek dan aanvankelijk gedacht;

overwegende dat het ontbreken van eenduidig inzicht in de arbeidsmarkteffecten, de administratieve lasten en de nalevingskosten van het invoeren van de webmodule tot onnodige financiële en maatschappelijke effecten kan leiden;

overwegende dat het aanvragen van een VAR voor zzp'ers via de webmodule extra administratieve lasten met zich mee kan brengen;

overwegende dat de administratievelastendruk voor zzp'ers en hun opdrachtgevers zo mogelijk moet worden verminderd;

verzoekt de regering, met spoed de uitkomsten van het aangekondigde onderzoek naar de arbeidsmarkteffecten, de administratieve lasten en de nalevingskosten naar de Kamer te zenden;

verzoekt de regering tevens, Actal advies te vragen over de administratieve lasten van invoering van de webmodule en daar binnen drie maanden verslag van uit te brengen aan de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Mei Li Vos

Neppérus