Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 68, item 28

28 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Koninklijke boodschap

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met het aanbrengen van grondslagen die hervorming van en bezuiniging op de kinderopvangtoeslag mogelijk maken en in verband met het incorporeren van de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang van de gemeente en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in de kinderopvangtoeslag – 33212

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 23 maart 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering van het op 31 januari 1995 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake de sluikhandel over zee, ter uitvoering van artikel 17 van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende en psychotrope stoffen (Trb. 2010, 165 en 239) – 33213

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 23 maart 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

De volgende voorstellen van wet

Raming der voor de Tweede Kamer in 2013 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten – 33210

Voorzitter van de Tweede Kamer, G.A. Verbeet – 22 maart 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Brief regering

Reactie op verzoek commissie I&A over Frontex terugkeervluchten – 19637-1509

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 21 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toespraak door de minister van BuZa tijdens de Genocide Prevention Conference inzake "Preventie, bescherming en vervolging" – 21501-02-1135

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 20 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Ecofin-raad van 13 maart 2012 te Brussel – 21501-07-895

minister van Financiën, J.C. de Jager – 21 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitkomsten van de derde voortgangsrapportage inzake Portugal – 21501-07-896

minister van Financiën, J.C. de Jager – 20 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie inzake berichten over het standpunt van de EU met betrekking tot de veroordeling van geweld door Israëlische kolonisten – 23432-329

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 20 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van de Universal Periodic Review (UPR) rapportage aan de VN-mensenrechtenraad – 26150-113

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 21 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Vervuiling van het gewasbeschermingsmiddel Nocturn – 27858-105

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 20 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op een brief van het Presidium inzake de reikwijdte van artikel 68 Grondwet – 28362-4

vicepresident van de Raad van State, H.D. Tjeenk Willink – 12 juli 2002

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op vijf onderzoeken inzake de arbeidsmarkt voor de zorg – 29282-149

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 16 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Resultaatafspraak politie "Intensivering vreemdelingentoezicht 2012–2014" – 29344-87

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 20 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de brief van de Vereniging Dutchbat 3 – 29478-10

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 20 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording betreffende het verzoek van het lid Berndsen over de daling van het aantal vaste contracten met 97%, de achterliggende oorzaak, wat volgens het kabinet de relatie met het ontslagrecht is en welke oplossingen het kabinet ziet – 29544-387

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 19 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Dekking van dieetadvisering in de zorgverzekering – 29689-381

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 20 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding eindrapport "Doorontwikkeling Wtcg" – 31706-55

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 20 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op Evaluatie Stimuleringspakket Woningbouw van het EIB – 31757-43

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 20 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op artikel in de Volkskrant Psychiatrie in greep commercie – 31765-57

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 20 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Transitieagenda Jeugdzorg – 31839-189

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 20 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Brief n.a.v. een toezegging in het AO over de Landbouw- en Visserijraad van 18 januari 2012 over de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van het legbatterijverbod in de EU-lidstaten en de inbreukprocedures daarover vanuit de Europese Commissie – 31923-28

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 20 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie op CPB-evaluatie Financiële Transactiebelasting – 32013-23

minister van Financiën, J.C. de Jager – 20 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Dibi over het bericht Meerderheid EU-lidstaten tegen aanscherping gezinsmigratie – 32175-27

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 21 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Afschrift van de brief aan de betrokken gemeenten en provincie inzake draagvlak voor herindeling Gooi en Vechtstreek – 32280-12

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 21 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Regionale ontwikkelingsvisie voor West-Afrika – 32605-76

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 20 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Bestuurlijke boete in Wet financiering politieke partijen – 32752-36

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 23 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel beantwoording feitelijke vragen n.a.v. conclusies en de acties inzake het rapport "Brandveiligheid van zorginstellingen" – 32757-36

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 21 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanpak huisjesmelkers – 32847-18

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 20 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Kennisgeving voorgenomen wijziging Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur – 33000-XII-123

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 19 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Walvisjacht – 33000-XIII-172

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 19 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport en conclusies op het rapport "Keuren, een hele hijs!" Een onderzoek naar de kwaliteit van het keuren van hijskranen – 33000-XV-67

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 21 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanpassing subsidieregeling en invoering Code Goed Bestuur abortusklinieken – 33000-XVI-169

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 20 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Timing en de vormgeving van de eerstvolgende "Staat van de Europese Unie" en "Kabinetsappreciatie van het Werkprogramma (WP) van de Europese Commissie" – 33001-22

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 20 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voorhang conceptuitvoeringsregeling Geefwet – 33006-17

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 20 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op rapport COC Nederland en de Vrije Universiteit (VU) "Fleeing Homophobia" – 19637-1510

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 22 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Schouw over de inzet van het kabinet tijdens het informele overleg geïnitieerd door de Duitse minister van Buitenlandse Zaken over een mogelijke nieuwe Europese grondwet – 21501-02-1136

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 19 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening beheerplan kabeljauw – 22112-1382

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 23 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening Statuut voor een Europese stichting – 22112-1383

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 23 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling vereenvoudigingsagenda voor het Meerjarig Financieel Kader 2014–2020 – 22112-1384

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 23 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Besluit CITES bijlage haringhaai – 22112-1385

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 23 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling geavanceerde computing – 22112-1386

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 23 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling bio-economie – 22112-1387

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 23 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Van der Ham m.b.t. het rapport van het T.M.C. Asser Instituut "Experimenten met het gedogen van teelt van cannabis" – 24077-270

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 22 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

WODC-onderzoek "Gokken in kaart Tweede meting aard en omvang kansspelen in Nederland" – 24557-131

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 22 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Van Toorenburg over over de situatie in justitiële jeugdinrichting (JJI) Den Hey-Acker – 24587-460

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 22 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de vorderingen en afspraken om de ketenhandhaving rond asbestverwijdering te versterken – 25834-72

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 23 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie Dibi/Jacobi (32123-XIV, nr. 109) inzake een onderzoek naar de hindernissen die wandelaars ondervinden bij het wandelen langs watergangen bij waterschappen en over recreatie – 26419-52

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 22 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Tweede verslag van de Stuurgroep gedragscode licenties – 27428-216

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 26 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Specialistische hulp in het kader van de vrouwenopvang n.a.v. de Petitie van Fier Friesland t.b.v. AO maatschappelijke opvang – 28345-121

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 21 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel toezending reactie op de berichtgeving over declaraties van kabinetsleden – 28479-58

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 22 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbevelingen van de Werkgroep varkensketen – 28973-104

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 21 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Het overgangsrecht bij de in voorbereiding zijnde wettelijke regeling omtrent megastallen – 28973-105

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 23 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verloop van het traject om Sytze van der V. ergens geplaatst te krijgen – 29270-65

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 23 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Terugkoppeling van het gesprek met mevrouw Nakad, de voorzitter van stichting e-Court – 29279-142

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 22 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie over de vragen die de Europese Commissie aan het kabinet heeft gesteld op het terrein van arbeidsmigratie en sociale zekerheid – 29407-141

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 23 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Tweede beleidsbrief op het terrein van de tbs-doelstellingen, alsmede van andere ontwikkelingen op het gebied van de terbeschikkingstelling en de forensische zorg – 29452-146

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 23 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Nulmetingen basispolitiezorg en recherche Actieprogramma conform de toezegging gedaan bij de eerste voortgangsrapportage "Minder regels, meer op straat" – 29628-295

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 23 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Update Schmallenbergvirus – 29683-120

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 22 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Openstelling handkokkelgebieden in Waddenzee – 29684-103

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 22 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten – 29924-79

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 19 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Sterk over het bericht Veel zwangere vrouwen gediscrimineerd op werk – 30420-162

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 22 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording van vragen gesteld tijdens de eerste termijn van het AO grondstoffen en afval – 30872-83

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 22 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitkomsten rondetafelgesprek Nova Rolduc Kerkrade – 31289-119

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 23 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Melding plaatsing in het Staatsblad van de wijziging van het Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen – 31452-19

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 20 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Startrapportage programmamanagement MBO15 – 31524-127

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 26 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Schouten op het EIB-rapport Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid – 31757-44

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 22 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Zak- en kleedgelden Zonnehuizen – 31839-190

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 21 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Bevindingen inspectie jeugdzorg bij Wilster – 31839-191

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 22 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie om reactie op rapport "(On)verantwoord wachten op jeugdzorg" van de Randstedelijke Rekenkamer – 31839-192

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 22 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Inhoudelijke en financiële consequenties van de omvorming van het CAK – 32543-19

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 21 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van evaluaties op terrein van innovatiebeleid – 32637-31

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 26 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding haalbaarheidsonderzoek samenwerking Nederland-Japan inzake zeldzame aardmetalen (Toezegging bij vraag nummer 168 van Kamerstuk 32852 nr. 2) – 32852-3

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 23 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage Minder Hinder Hoofdwegennet vierde kwartaal 2011 – 33000-A-64

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 22 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Jaarbericht brede scholen 2011 – 33000-VIII-178

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 23 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg over het Besluit van 11 november 2011 tot wijziging van onder meer het Examenbesluit beroepsopleidingen WEB inzake de beroepsgerichte kwalificatiestructuur – 33120-2

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 23 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de berichtgeving inzake financiële problemen van 200 gemeenten door introductie Wet Werken naar Vermogen – 33161-7

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 22 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissies over het "EU-trendrapport 2012" van de Algemene Rekenkamer (33163, nrs. 1-2) – 33163-3

minister van Financiën, J.C. de Jager – 22 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

Lancering van webproducten op gebied van EU-governance en de kredietcrisis – 21501-07-897

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 22 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport Detentie, behandeling en nazorg criminele jeugdigen. Terugblik – 31215-7

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 14 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Brief van de Algemene Rekenkamer t.g.v. het verslag over 2011 – 33211-1

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 22 maart 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

De volgende brieven

Afschrift van de reactie op twee brieven over de geluidsoverlast van de helikopters in de omgeving van Gilze-Rijen – 2012Z05509

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 19 maart 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van de brief aan de gemeente Pekela over de gezinslocaties – 2012Z05534

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 19 maart 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Erkenning Nedersaksisch onder Deel III van het Handvest voor regionale talen of talen van minderheden – 2012Z05658

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 20 maart 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Verslag plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) februari 2012 – 2012Z05737

minister van Financiën, J.C. de Jager – 21 maart 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

  • - Wijziging van de wetgeving op het beleidsterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving) (33207);

b. de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

  • - Wijziging van de Geneesmiddelenwet ter implementatie van Richtlijn 201/84/EU ter verbetering van de publieke gezondheid door het systeem van de geneesmiddelenbewaking van humane geneesmiddelen efficiënter te maken (33208).