27 Stemmingen Informatievoorziening Olympische Spelen

Aan de orde zijn de stemmingen over een bij het debat ingediende motie,

te weten:

  • - de motie-Leijten/Ouwehand over het opzeggen van het vertrouwen in de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (30234, nr. 60).

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf aan de heer Brinkman.

De heer Brinkman (Brinkman):

Voorzitter. Het lid Brinkman is een groot voorstander van openbaarheid van bestuur. Het is hem al jaren een doorn in het oog dat WOB-verzoeken van burgers of onderzoeksjournalisten informatie boven water krijgen die bewust of onbewust wordt onthouden aan democratisch gekozen volksvertegenwoordigers. Ik ben mij ook bewust van het bestaan van bestuurders die meer oog hebben voor de bestuurlijke kant van informatievoorziening dan van de controlerende kant. Ik zie openbaarheid van bestuur als een opdracht aan het bestuur dat volcontinu in een leerfase verkeert. Ik ben dan ook zeer tevreden dat deze minister duidelijk heeft gemaakt, lering te hebben getrokken uit dit debat en zal derhalve tegen de motie van de SP-fractie stemmen.

In stemming komt de motie-Leijten/Ouwehand (30234, nr. 60).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Sluiting 21.25 uur.

Naar boven