Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229344 nr. 87

29 344 Terugkeerbeleid

Nr. 87 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE, INTEGRATIE EN ASIEL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 maart 2012

Inzet van dit kabinet is de intensivering van het terugkeerbeleid en de aanpak van illegaliteit. De terugkeer van niet rechtmatig verblijvende vreemdelingen moet minder vrijblijvend zijn. Vreemdelingen die geen rechtmatig verblijf (meer) hebben moeten Nederland conform de Vreemdelingenwet 2000 verlaten; bij voorkeur zelfstandig en desnoods gedwongen.

De afgelopen jaren is echter gebleken van een tegenovergestelde tendens: in 2008 werden ca. 5610 vreemdelingen door de politie overgedragen aan de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V), in 2010 is dit ca. 4350 en in 2011 is dit verder gedaald naar ca. 3530 zaken. Dit baart mij zorgen.

Voor het jaar 2011 moet ik echter wel de kanttekening plaatsen dat in dat jaar twee bijzonderheden voordeden, waardoor minder vreemdelingen instroomden in het terugkeerproces. Eind 2010 oordeelde de Raad van State dat de huidige wetgeving van het Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV) onvoldoende was om het effect van grenscontrole te voorkomen. Het eerste halfjaar van 2011 kon er daardoor slechts zeer beperkt worden gecontroleerd. Daarnaast heeft ook de verlate implementatie van de Europese terugkeerrichtlijn geleid tot een aantal problemen bij het bewerkstelligen van gedwongen terugkeer.

Zowel op het gebied van het MTV als de terugkeerrichtlijn is in 2011 de regelgeving aangepast. Hierdoor is voor 2012 de verwachting dat de mogelijkheden tot inbewaringstelling en daarmee (gedwongen) terugkeer weer toenemen.

Mijn inzet is er dan ook op gericht om de tendens van dalende terugkeercijfers te keren. Daarom heb ik samen met mijn collega van Veiligheid en Justitie met de Raad van Korpschefs een resultaatafspraak «Intensivering vreemdelingentoezicht 2012–2014» gemaakt. De in februari van dit jaar getekende resultaatafspraak is als bijlage bij deze brief gevoegd.1

Met deze resultaatafspraak is geborgd dat de intensivering van het terugkeerbeleid doorvertaald wordt naar het vreemdelingentoezicht van de politie, ook als straks de nationale politie een feit is. Deze resultaatafspraak past bovendien bij de door de minister van Veiligheid en Justitie vastgestelde landelijke prioriteiten politie, waar de aanpak van (faciliteerders van) illegaliteit en criminele vreemdelingen er een van is.

Daarom is voor 2012 afgesproken dat het aantal overdrachtsdossiers van de politie aan de DT&V met 10% zal stijgen ten opzichte van 2010. Dit betekent dat de politie in 2012 in totaal 4800 dossiers die niet al in de caseload van de DT&V voorkwamen, zal overdragen aan de DT&V.

Op 10 oktober 2008 is door de toenmalige staatssecretaris en minister van Justitie, Albayrak en Hirsch Ballin, de toenmalige minister voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ter Horst, en de voorzitter van de Raad van Hoofdcommissarissen een Convenant «Uitvoering Politiële Vreemdelingentaak 2009–2011» getekend met de politie. Dit Convenant bevatte doelstellingen en prioriteiten en ging over de uitvoering van de politiële vreemdelingentaak.

De in dit Convenant met de politie afgesproken prioritering in het vreemdelingentoezicht blijft gehandhaafd: de aanpak van criminele en overlastgevende vreemdelingen heeft de hoogste prioriteit en daarnaast richt de politie zich ook op andere vreemdelingen die geen verblijfsvergunning (meer) hebben. Hierbij houdt de politie rekening met kwetsbare groepen als minderjarige, oudere en zieke illegalen en mogelijke slachtoffers van mensenhandel. Deze afspraken zijn onderdeel van de resultaatafspraak.

De politie zal, met inachtnemening van de prioritering in het vreemdelingentoezicht, om deze intensivering vorm te geven meer persoonsgerichte en objectgerichte controles verrichten. Een objectgerichte controle is bijvoorbeeld een controle samen met de Arbeids Inspectie bij een werkgever naar illegale tewerkstelling. Door meer informatiegestuurd en samen met andere overheidsdiensten te werken zullen deze controles een hoger rendement hebben. Uitgangspunt is dat dit gebeurt met de bestaande formatie. Vreemdelingentoezicht is niet iets van de vreemdelingenpolitie alleen. Ook de andere politiediensten, waaronder de Basis Politie Zorg, zullen meer (criminele) vreemdelingen, van wie illegaal verblijf wordt vermoed, voor een identiteitsonderzoek overdragen aan de Vreemdelingenpolitie. Hierbij is het uitgangspunt dat dit gebeurt met de bestaande politieformatie, waarbij de politie afhankelijk van de lokale situatie bepaalt op welke inspanning het accent zal liggen.

De minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G. B. M. Leers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.