12 Stemmingen Situatie na vertrek Brinkman uit de PVV

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de ontstane situatie na het uit de fractie van de PVV stappen van het lid Brinkman,

te weten:

  • - de motie-Pechtold c.s. over de dubbele nationaliteit (33209, nr. 1);

  • - de motie-Pechtold over het meldpunt voor Midden- en Oost-Europeanen (33209, nr. 2).

(Zie vergadering van 20 maart 2012.)

De heer Van der Staaij (SGP):

Voorzitter. Ik wil graag een stemverklaring afleggen over de motie-Pechtold (33209, nr. 2) over het MOE-meldpunt. De SGP-fractie is over het algemeen niet scheutig met het uitspreken van een parlementaire veroordeling van buitenparlementaire acties van een van de fracties. Wij zien wel het risico dat een meldpunt een schandpaalkarakter kan krijgen, maar de motie die hierover is ingediend, bergt het gevaar in zich aan dezelfde kwaal te lijden. Daarom steunen wij deze motie niet.

In stemming komt de motie-Pechtold c.s. (33209, nr. 1).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Pechtold (33209, nr. 2).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie, het CDA en het lid Brinkman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mijnheer Brinkman, pardon, mijnheer Pechtold.

De heer Pechtold (D66):

Het was wel de aanleiding.

Voorzitter. Nu mijn motie over het Polenmeldpunt is aangenomen met brede Kamersteun en er ook in het Europees Parlement een afkeuringsmotie over deze website ligt, zou ik graag voor morgen 12.00 uur een brief van het kabinet krijgen waarin het aangeeft hoe het dit breed in de volksvertegenwoordiging gedeelde standpunt gaat uitdragen in het buitenland.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Naar boven