22 Stemmingen Behandelvoorbehoud EU-wetgeving

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over behandelvoorbehoud EU-wetgeving bescherming persoonsgegevens,

te weten:

  • - de motie-Elissen over tegenstemmen tegen EU-wetgeving (32761, nr. 21).

(Zie vergadering van 15 maart 2012.)

De voorzitter:

De motie-Elissen (32761, nr. 21) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de voorstellen voor EU-wetgeving inzake bescherming persoonsgegevens (COM(2012) 9, COM(2012) 10, en COM(2012) 11) gevolgen zullen hebben voor de privacy van alle Europese burgers;

overwegende dat deze in ontwikkeling zijnde EU-wetgeving, en dan specifiek de richtlijn, momenteel voorziet in een lager beschermingsniveau van privacy dan in Nederland van kracht is;

overwegende dat Nederland na invoering van deze EU-wetgeving relatief weinig beleidsvrije ruimte heeft;

verzoekt de regering, in het geval van een stemming tijdens de onderhandelingen in de Raad, tegen de EU-wetgeving bescherming persoonsgegevens te stemmen indien met deze EU-wetgeving een lager beschermingsniveau van persoonsgegevens en/of de privacy wordt bereikt dan Nederland zonder de invoering van deze wetgeving heeft,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 26 (32761).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Elissen (32761, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie, de PVV en het lid Brinkman voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven