28 973 Toekomst van de intensieve veehouderij

Nr. 105 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 maart 2012

Op 13 maart jl. ontving ik uw brief waarin u mij verzocht te reageren op het verzoek van het lid Ouwehand (PvdD) uw Kamer te informeren over het overgangsrecht bij de in voorbereiding zijnde wettelijke regeling omtrent megastallen. Graag voldoe ik met deze brief aan dat verzoek.

De in voorbereiding zijnde wettelijke regeling betreft, zoals thans voorzien, een wijziging van de Wet dieren en zal met name de grondslag bieden voor het stellen van regels inzake megastallen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur. In die algemene maatregel van bestuur worden de materiële regels vervat. Het overgangsrecht hangt mede van die regels af. Het is op dit moment dan ook nog te vroeg om daar concreet op te kunnen ingaan. Er zal zorgvuldig naar worden gekeken.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker

Naar boven