21 Stemmingen Sluiting Belastingdienst in Emmen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de sluiting van de Belastingdienst in Emmen en Venlo,

te weten:

  • - de motie-Koopmans/Van der Burg over heroverweging van door het Rijk gefinancierde nieuwbouw (31066, nr. 123);

  • - de motie-Van Vliet c.s. over heroverweging sluiting van de kantoren in Venlo en Emmen (31066, nr. 124).

(Zie vergadering van 22 maart 2012.)

De voorzitter:

De motie-Van Vliet c.s. (31066, nr. 124) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering een taakstelling van 400 mln. heeft opgelegd aan de Belastingdienst;

overwegende dat sluiting van meerdere fysieke kantoren van de Belastingdienst volgens de regering moet bijdragen aan die taakstelling;

overwegende dat de regering ondanks eerdere oproepen van de Kamer nu gaat beginnen met sluiting van de kantoren in Venlo, rijkseigendom, en Emmen en dus in regio's, wetende dat de negatieve impact op werkgelegenheid en vergrijzing in deze regio's veel moeilijker op te vangen is dan in de Randstad;

verzoekt de regering, in het verlengde van eerdere aangenomen moties de mogelijke sluiting van de kantoren in Venlo en Emmen te heroverwegen en eerst te kijken naar mogelijke maatregelen buiten deze regio's,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 125 (31066).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Koopmans/Van der Burg (31066, nr. 123).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Vliet c.s. (31066, nr. 125).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, de ChristenUnie, het CDA, de PVV en het lid Brinkman voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven