19 Stemmingen Landbouw- en Visserijraad

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Landbouw- en Visserijraad,

te weten:

  • - de motie-Van Bemmel c.s. over de onderhandelingen over het GLB (21501-32, nr. 576);

  • - de motie-Ouwehand over verandering van de benaming "scharrelei" naar "schuurei" (21501-32, nr. 577);

  • - de motie-Van Veldhoven over vergroeningsmaatregelen (21501-32, nr. 579).

(Zie vergadering van 22 maart 2012.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Bemmel stel ik voor, zijn motie (21501-32, nr. 576) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De heer Koopmans (CDA):

Ik verzoek mijn motie op stuk nr. 575 aan te houden, omdat staatssecretaris Bleker nog schriftelijk antwoord geeft. Dat had ik al in het debat gedaan.

De voorzitter:

Die motie staat ook doorgehaald in de lijst.

De heer Koopmans (CDA):

In mijn lijst niet.

De voorzitter:

Dan hebt u een heel speciale lijst.

In stemming komt de motie-Ouwehand (21501-32, nr. 577).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Veldhoven (21501-32, nr. 579).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven