Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 68, item 15

15 Stemmingen Tijdelijke wet ambulancezorg

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Tijdelijke bepalingen over de ambulancezorg (Tijdelijke wet ambulancezorg) (32854),

en over:

  • - de motie-Leijten over intrekking van de Tijdelijke wet ambulancezorg (32854, nr. 10);

  • - de motie-Leijten over gescheiden houden van spoedeisende medische hulpvragen (32854, nr. 11).

(Zie vergadering van 21 maart 2012.)

De voorzitter:

De motie-Leijten (32854, nr. 11) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat spoedeisende medische hulpvragen organisatorisch zijn gescheiden van hulpvragen voor brandweer en politie, zodat een burger in medische nood meteen een deskundige verpleegkundige centralist aan de lijn krijgt en het medische beroepsgeheim is gewaarborgd;

overwegende dat de regering overweegt, het aantal meldkamers fors terug te brengen en deze bij één centrale terug onder te brengen;

verzoekt de regering, de kolom van spoedeisende medische hulpvragen gescheiden te houden van de kolom van politie en brandweer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 12 (32854).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

Aangezien de motie op stuk nr. 10 vraagt om intrekking van het wetsvoorstel, zal er eerst worden gestemd over deze motie alvorens er wordt gestemd over het wetsvoorstel en de andere motie.

In stemming komt de motie-Leijten (32854, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komen de amendementen-Leijten (stuk nrs. 8, I en II).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en de PvdA voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 8 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Leijten (stuk nr. 9, II).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PvdD voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 9 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Er is natuurlijk een wet voor de ambulancezorg nodig, maar het voorstel dat er nu ligt, voorziet in een tijdelijke wet, omdat over vijf jaar aanbieders uit andere lidstaten de Nederlandse markt mogen betreden. De SP is daar niet voor en stemt daarom tegen het wetsvoorstel.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de PVV en het lid Brinkman voor dit wetvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Leijten (32854, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PvdD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.