33 000 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012

Nr. 67 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 maart 2012

De Inspectie SZW heeft in 2011 haar onderzoek afgerond naar de kwaliteit van het keuren van hijskranen. U ontvangt hierbij het rapport van de Inspectie SZW1 en tevens de conclusies die ik uit het rapport trek.

Het onderzoek en de conclusies

Hijskranen moeten periodiek (iedere 24 maanden) worden gekeurd door een, door mij aangewezen, certificerende en keurende instelling. Om de kwaliteit van de keuringen te borgen moet een certificerende en keurende instelling voldoen aan de aanwijzingseisen. De Inspectie SZW heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het keuren van hijskranen als vervolg op eerder onderzoek dat in 2008 is gepubliceerd.

De Inspectie SZW heeft in dit onderzoek aangesloten bij de in 2011 vigerende regels. In 2012 wordt de herziening van het certificatiestelsel voltooid en zijn de aanwijzingseisen geactualiseerd.

De Inspectie SZW concludeert:

  • 1. Drie van de zes certificerende en keurende instellingen presteren goed en hebben gezamenlijk het grootste deel van de markt. Twee van de zes certificerende en keurende instellingen presteren middelmatig. Één certificerende en keurende instelling presteert onder de maat.

  • 2. Afkeurcriteria voor hijskranen behoeven verbetering, omdat er grote verschillen waren in het waarnemen en wegen van de gevonden tekortkomingen bij de keuring van de hijskraan.

  • 3. Ervaringseisen voor de keurmeester, namelijk tienmaal meelopen met een keuring alvorens zelfstandig te mogen keuren, zijn in de praktijk onhaalbaar.

De Inspectie SZW adviseert ten aanzien van de tweede en derde conclusie de stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (TCVT) te verzoeken voorstellen te doen voor aanpassing van het certificatieschema.

Lopende het onderzoek hebben certificerende en keurende instellingen al maatregelen genomen om de afwijkingen, die de Inspectie SZW heeft geconstateerd, te corrigeren.

De Inspectie SZW zal de twee instellingen die middelmatig presteren nauwlettend volgen.

Van de certificerende en keurende instelling die onder de maat presteert, is de reikwijdte van de aanwijzing per 1 januari 2012 beperkt en is de aanwijzing in de duur beperkt tot 1 juli 2012. Er is dan opnieuw een moment waarop de Inspectie SZW een oordeel geeft over reikwijdte en duur van de aanwijzing. De instelling staat onder verscherpt toezicht.

Ik heb TCVT verzocht mij voorstellen te doen voor aanpassing van het certificatieschema. Met TCVT zijn afspraken gemaakt over het tijdig aanleveren van de voorstellen, zodat deze kunnen worden meegenomen in de regels voor de herziening van het certificatiestelsel die, naar verwachting, per 1 oktober 2012 worden ingevoerd.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven