Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015

Agenda opgesteld 4 september 2015

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 8 september

14.00 uur

Woensdag 9 september

10.15 uur

Donderdag 10 september

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Staatsdeelnemingen

De Voorzitter: dhr. Omtzigt verzoekt zijn motie op stuk nr. 224 aan te houden.

28 165, nr. 223

– de motie-Bashir over geen onomkeerbare stappen tot de Kamerbehandeling van de Fyra-enquête

28 165, nr. 224 (aangehouden)

– de motie-Omtzigt over het niet verkopen van aandelen URENCO

28 165, nr. 225

– de motie-Omtzigt over de risico's van buitenlandse activiteiten van NS

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Gevangeniswezen

De Voorzitter: dhr. Oskam verzoekt zijn motie op stuk nr. 622 aan te houden.

24 587, nr. 621

– de motie-Helder over verhogen van het beveiligingsniveau bij terroristenafdelingen

24 587, nr. 622 (aangehouden)

– de motie-Oskam/Kooiman over een gefaseerde vervanging van fysieke voorzieningen

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Grondstoffen en afval

30 872, nr. 187

– de motie-Van Veldhoven over het verlengen van de certificeringsprocedure

30 872, nr. 188

– de motie-Van Veldhoven over een retourpremie voor plastic flesjes en blikjes

30 872, nr. 189

– de motie-Van Tongeren over een wettelijke borging van het statiegeldsysteem

30 872, nr. 190

– de motie-Van Tongeren over het vergroten van het draagvlak voor statiegeld

30 872, nr. 191

– de motie-Dik-Faber over verplicht statiegeld op petflessen van 1 liter of meer

30 872, nr. 192

– de motie-Dik-Faber over een doelstelling van 85% retourname

30 872, nr. 193

– de motie-Dik-Faber over het naar sorteerinstallaties afvoeren van de restfractie van milieustraten

30 872, nr. 194

– de motie-Ouwehand over het faciliteren van nee/nee-stickers

30 872, nr. 195

– de motie-Ouwehand over het aanpakken van quasi-adressering

30 872, nr. 196 (aangehouden)

– de motie-Smaling over het terugbrengen van de verwerkingscapaciteit voor afval

30 872, nr. 197

– de motie-Cegerek/Agnes Mulder over retourpremies op andere materialen

30 872, nr. 198

– de motie-Cegerek/Van Veldhoven over het waarborgen van een gedegen onderzoeksopzet

30 872, nr. 199

– de motie-Cegerek/Van Veldhoven over het verduurzamen van materiaalketens

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Jaarwisseling 2014–2015 en vuurwerk

28 684, nr. 447

– de motie-Ouwehand over het verder beperken van afsteektijden

28 684, nr. 448

– de motie-Ouwehand c.s. over het instellen van een gemeentelijk vuurwerkverbod

28 684, nr. 449

– de motie-Ouwehand over een verbod op consumentenvuurwerk

28 684, nr. 450

– de motie-Ouwehand over het inventariseren van vuurwerkgerelateerde kosten

28 684, nr. 451

– de motie-Tellegen over de effecten van het verbod op babypijltjes en Romeinse kaarsen

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het bericht «Steeds meer urgente woningzoekenden krijgen voorrang»

De Voorzitter: mw. Karabulut wenst haar motie op stuk nr. 187 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 847, nr. 187 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Karabulut over een evenwichtigere spreiding van vergunninghouders

32 847, nr. 188

– de motie-Karabulut over een halt toeroepen aan de verkoop en liberalisering van sociale huurwoningen

32 847, nr. 189

– de motie-Karabulut over vrijstelling van de verhuurderheffing

32 847, nr. 190

– de motie-Madlener over beëindigen van de voorrangsregeling voor asielzoekers

32 847, nr. 191

– de motie-Voordewind c.s. over mogelijkheden van particuliere opvang van vluchtelingen

32 847, nr. 192

– de motie-Voordewind/Schouten over mogelijk maken van cohousing

32 847, nr. 193

– de motie-Ronnes/Schouten over uitgaan van 0,3 verblijfsgerechtigde per woning

32 847, nr. 194

– de motie-Ronnes over verdringing onder woningzoekenden

32 847, nr. 195

– de motie-Monasch over opvangen van de toenemende vraag naar tijdelijke en permanente woonruimte

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Draagmoederschap

28 638, nr. 134 (aangehouden)

– de motie-Arib/Van der Staaij over aanscherping van de strafrechtelijke bepalingen rond draagmoederschap en mensenhandel

28 638, nr. 135

– de motie-Van der Staaij c.s. over ontmoedigen van draagmoederschap uit landen zonder voldoende wettelijke waarborgen

28 638, nr. 136

– de motie-Van der Staaij c.s. over actieve opsporing en vervolging bij aanwijzingen voor overtreding

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Bezuinigingen Nederlands Forensisch Instituut

29 628, nr. 555

– de motie-Van Nispen c.s. over heroverwegen van de bezuinigingen op het NFI

29 628, nr. 556

– de motie-Van Nispen c.s. over handhaven van de expertise van het NFI

29 628, nr. 557 (aangehouden)

– de motie-Van Nispen c.s. over de afspraken over het insturen van sporen naar het NFI

29 628, nr. 558

– de motie-Van Toorenburg over geen beperkingen op het aantal door het Team LFO in te sturen sporen

29 628, nr. 559 (aangehouden)

– de motie-Van Toorenburg/Keijzer over bij het NFI beleggen van onderzoek naar zedendelicten en kindermishandeling

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Arbeidsmarktbeleid

29 544, nr. 645

– de motie-Karabulut over stoppen met uitkeringsgerechtigden te laten werken zonder loon

29 544, nr. 646

– de motie-Karabulut over langdurig werklozen helpen bij het vinden van een baan

29 544, nr. 647

– de motie-Van Weyenberg over een substantiële verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon

29 544, nr. 648 (aangehouden)

– de motie-Klein over verruiming van het UWV Actieplan naar 45PlusWerkt

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

34 195

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de totstandkoming van het personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en de mogelijkheid te komen tot meertalige buitenschoolse opvang

– artikel I t/m II

– beweegreden

– wetsvoorstel

De Voorzitter: de fractie van de SP wordt aantekening verleend dat zij geacht wenst te worden tegen het gedeelte van de wet over meertalige buitenschoolse opvang te hebben gestemd.

Stemming

12. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

De Voorzitter: mw. Siderius trekt haar motie op stuk nr. 10 in.

34 195, nr. 10 (ingetrokken)

– de motie-Siderius over taalniveau B2 voor pedagogisch medewerkers meertalige kinderopvang

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de volkspetitie «Red de Zorg»

34 000-XVI, nr. 119

– de motie-Leijten c.s. over zo snel mogelijk uitwerken van de AMvB

34 000-XVI, nr. 120

– de motie-Leijten over een-op-een overnemen van de vijf eisen uit de volkspetitie Red de zorg

34 000-XVI, nr. 121 (aangehouden)

– de motie-Voortman c.s. over aanscherpen van de voorwaarden voor de huishoudelijkehulptoelage

34 000-XVI, nr. 122

– de motie-Dik-Faber over voorkomen van bezuiniging op verpleeghuiszorg in 2017

34 000-XVI, nr. 123 (aangehouden)

– de motie-Keijzer over laten doorrekenen van de effecten

34 000-XVI, nr. 124

– de motie-Krol over verbindendverklaring van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de opvattingen van de Minister-President over de ik-mentaliteit in Nederland

34 000-III, nr. 14

– de motie-Grashoff over een werkbare oplossing voor de opvang van vluchtelingen

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Voortzetting Energie en SDE+

De Voorzitter: mw. Agnes Mulder wenst haar motie op stuk nr. 193 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

31 239, nr. 190

– de motie-Van Tongeren/Van Veldhoven over de oversubsidiëring van laagwaardige biomassa

31 239, nr. 191

– de motie-Van Tongeren/Van Veldhoven over informatie over doorvoeren van energiebesparing bij bedrijven die tot de zware industrie behoren

31 239, nr. 192

– de motie-Van Tongeren over opschorten van de opsporingsvergunning voor het gasveld Terschelling-Noord

31 239, nr. 193 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Agnes Mulder c.s. over in de eerste helft van 2016 starten van de brede evaluatie van het Energieakkoord

31 239, nr. 194

– de motie-Agnes Mulder/Dik-Faber over een aparte regeling Zon-PV voor energiecoöperaties opnemen in SDE+-regeling

31 239, nr. 195

– de motie-Agnes Mulder/Van Tongeren over onderzoek naar zuiveren van afvalwater uit olie- en gastoepassingen

31 239, nr. 196

– de motie-Dik-Faber over het gebruik van op areaalniveau gecertificeerde houtpellets voor industriële opwek van biostoom

31 239, nr. 197

– de motie-Dik-Faber over de niet-benutte ruimte in de experimenten voor 2015 toevoegen aan de experimenten voor 2016

31 239, nr. 198

– de motie-Jan Vos/Ouwehand over geen winning van aardgas bij Terschelling

31 239, nr. 199

– de motie-Van Veldhoven over het niet verlengen van de winningsvergunning bij Terschelling

31 239, nr. 200

– de motie-Van Veldhoven c.s. over het inzetten op versterking en verlenging van het energieakkoord

31 239, nr. 201

– de motie-Van Veldhoven over een ingroeipad van gecascadeerde biomassa

31 239, nr. 202

– de motie-Van Veldhoven over niet invoeren van de vrijstelling van de kolenbelasting voordat dit nader is onderzocht

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de vertraging rond de bouw van windmolens en over het windmolenbesluit Veenkoloniën

33 612, nr. 52

– de motie-Van Tongeren over actief handhaven op geluidsnormen

33 612, nr. 53

– de motie-Van Tongeren over geen bovenwettelijke aanvullende eisen van provincies voor windmolenprojecten

33 612, nr. 54

– de motie-Van Tongeren over ECN-onderzoek naar verdeling van SDE+-geld tot 2020

33 612, nr. 55 (aangehouden)

– de motie-Smaling over onderzoek naar het gebruik van de rijkscoördinatieregeling in Drenthe

33 612, nr. 56

– de motie-Van Veldhoven c.s. over de gebiedscoördinatoren voor windgebiedende ruimte geven om hun taak goed uit te voeren

33 612, nr. 57

– de motie-Albert de Vries over serieus kijken naar de bezwaren van bewoners van het plangebied Drentse Monden

Stemming

17. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Extra landbouw- en visserijraad d.d. 7 september 2015

21 501–32, nr. 855

– de motie-Smaling over sturen op een omslag van

kwantiteit naar kwaliteit van de productie

18. Debat over de mishandeling van NS-personeel met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

19. Debat over de inbesteding van scanactiviteiten door het Rijk met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

20. Debat over het gemeenschappelijk asielbeleid in Europa met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

21. Debat over de reorganisatie bij de Nationale Politie met maximum spreektijden van 6 minuten per fractie

22. VAO Nationaal Actieplan Mensenrechten (AO d.d. 24/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

23. VAO Water (AO d.d. 24/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

24. VAO Waarborgen bij bevoegdhedenoverdracht (AO d.d. 04/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 220

25. Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2015)

34 194

26.Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten

30 874 (R 1818)

27. Voorstel van rijkswet van het lid Van der Staaij houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van het vereiste van een meerderheid van twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen in de Staten-Generaal voor de goedkeuring van verdragen betreffende de Europese Unie) (derde termijn)

34 189

28. Regels over het tijdelijk heffen van tol voor de gedeeltelijke bekostiging van de verbinding tussen de A15 bij Rozenburg en de A20 tussen Maassluis en Vlaardingen en de verbinding van de A15 tussen knooppunt Valburg en de A12 bij Zevenaar (Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15)

29. Gezamenlijke behandeling van:

33 865

Goedkeuring en uitvoering voor de wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)

33 866

Uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)

33 955

30. Regeling voor Nederland en Curaçao tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en een woonplaatsfictie ter zake van erf- en schenkbelasting (Belastingregeling Nederland Curaçao)

33 839

31. Regels omtrent de basisregistratie ondergrond (Wet basisregistratie ondergrond)

34 141

32. Goedkeuring van het op 29 oktober 2010 te Nagoya tot stand gekomen Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (Trb. 2012, 16 en Trb. 2012, 244)

34 142

33. Regels ter implementatie van het Nagoya Protocol (Wet implementatie Nagoya Protocol)

34 084

34. Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van Verordening (EU) nr. 390/2013 en Verordening (EU) nr. 391/2013 inzake heffingen en prestaties in het kader van luchtvaartnavigatiediensten alsmede Verordening (EU) nr. 996/2010 inzake noodplanverplichtingen in het kader van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart

Langetermijnagenda

15, 16 en 17 september (week 38)

– Prinsjesdag (15 september): aanbieding van de rijksbegrotingen voor het jaar 2016

– Algemene Politieke Beschouwingen

33 872 (Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)) (WGO op 14 september)

22, 23 en 24 september (week 39)

– VAO Huiselijk geweld en dierenwelzijn (AO d.d. 16/10)

– VAO Natuurbeleid en biodiversiteit (AO d.d. 28/05)

– VAO Evaluatie Zorginstituut Nederland (AO d.d. 11/06)

– VAO Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (AO d.d. 18/06)

– VSO Convenant «Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring» (34 000-VIII, nr. 110)

– VSO Voortgang van het Expertteam Versnellen over bevindingen op het gebied van bouw, ruimtelijke ordening en milieu (32 757, nr. 114)

– VAO IVD-aangelegenheden en terrorismebestrijding (AO d.d. 02/09)

– VSO over de AFM-rapportage over het verkennend onderzoek bij de afdelingen bijzonder beheer die kredieten voor het MKB behandelen (31 311, nr. 152)

– VAO Autobrief 2 (AO d.d. 03/09)

– VAO Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (AO d.d. 18/06)

34 047 (Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de evaluatie van het functioneren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, alsmede de regeling van enkele andere onderwerpen in die wet)

34 089 (Regels met betrekking tot de productie en de distributie van elektriciteit en drinkwater op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet elektriciteit en drinkwater BES)

33 862 (voorstel van wet van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht) (antwoord eerste termijn + tweede termijn)

33 675 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten teneinde de bekostiging van anonieme e-mental health structureel te regelen en de anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde cliënten mogelijk te maken)

33 508 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen)

34 190 (Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, houdende een verhoging van voor de Autoriteit Consument en Markt geldende boetemaxima)

34 199 (voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet))

33 799 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de introductie van de bevoegdheid tot het bevelen van een middelenonderzoek bij geweldplegers en enige daarmee samenhangende wijzigingen van de Wegenverkeerswet 1994)

33 815 (Goedkeuring van het op 29 november 2012 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking betreffende nationale en civiele veiligheid (Trb. 2012, 227 en 2013, 149))

34 129 (Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de inbedding van de Politieacademie in het nieuwe politiebestel)

34 233 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb)

29, 30 september, 1 oktober (week 40)

– Algemene Financiële Beschouwingen (IXA/IXB)

6, 7, 8 oktober (week 41)

– Begroting Koninkrijksrelaties (IV)

– Begroting Wonen en Rijksdienst (XVIII)

33 990 (Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)) + 33 992 (R2034) (Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113))

34 009 (Bepalingen omtrent de toepassing in Aruba, Curaçao en Sint Maarten van beperkende maatregelen met het oog op de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde dan wel de bestrijding van terrorisme, vastgesteld in het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie (Rijkssanctiewet))

34 098 (Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingsstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige andere wijzigingen)

33 987 (voorstel van wet van de leden Berndsen-Jansen, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken)

13, 14, 15 oktober (week 42)

– Begroting Algemene Zaken (IIIA t/m C)

– Begroting van de Koning (I)

– Begroting Economische Zaken (onderdeel Economie en Innovatie) (XIII)

20, 21, 22 oktober (week 43)

herfstreces

27, 28, 29 oktober (week 44)

– Begroting Infrastructuur & Milieu (XII)

– Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

3, 4, 5 november (week 45)

– Begroting Economische Zaken (onderdeel Landbouw en Natuur) (XIII)

– Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

10, 11, 12 november (week 46)

– Begroting Defensie (X)

– Belastingplan 2016

17, 18, 19 november (week 47)

– Begroting Binnenlandse Zaken (VII)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V)

24, 25, 26 november (week 48)

– Veiligheid en Justitie (VI)

– Begroting BuHa-OS (XVII)

1, 2, 3 december (week 49)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

– Stemmingen over alle begrotingen (amendementen en wetsvoorstellen)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– Debat over het jaarverslag van de Nationale ombudsman over 2014 (34 167, nr. 3)

– VAO Dataretentie en privacy (AO d.d. 25/03) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 328 (voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 758, nr. 21 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Erken ME»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (2e termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

33 587 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 328 (voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten) (commissie heeft nader verslag uitgebracht op 18 december)

34 086 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen))

34 106 (Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik

(2e termijn))

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS en Staatssecretaris SZW) (voorafgegaan door een brief)

3. Debat over nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs en de rekentoets (Grashoff) (Staatssecretaris en Minister OC&W)

4. Debat over terugkerende Syriëgangers en over berichten over infiltratie door ISIS in de vluchtelingenketen (Bontes) (Minister V&J, Minister BZK en Staatssecretaris V&J))

5. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS) (agenderen na ommekomst van het kabinetsstandpunt)

6. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)

7. Debat over de kernreactor in Petten (Dik-Faber) (Minister EZ en Minister VWS en Minister I&M)

8. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

9. Debat over matchfixing (Van Dekken) (Minister V&J)

10. Debat over de toekomst van de CAO (Van Weyenberg) (Minister SZW)

11. Debat over meer investeringen in de veiligheidsketen (Pechtold) (Minister-President, Minister V&J)

12. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

13. Debat over het alcoholslot (Van Helvert) (Minister I&M, Minister V&J)

14. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Rudmer Heerema) (Staatssecretaris EZ)

15. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (Staatssecretaris EZ)

16. Debat over de groei van het aantal asielzoekers (Fritsma) (Staatssecretaris V&J)

17. Debat over de positie van mantelzorgers (Krol) (Staatssecretaris VWS)

18. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

19. Debat over het voortraject van gokvergunningen (Segers) (Staatssecretaris V&J)

20. Debat over regeldruk door de Inspectie van het Onderwijs

(Van Meenen) (Minister OCW)

21. Debat over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State voor de gaswinning in Groningen (Van Tongeren) (Minister EZ)

22. Debat over gastouderbureaus die frauderen met kinderopvangtoeslag (Siderius) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

23. Debat over het bericht dat bijstandsfraude loont (Pieter Heerma) (Staatssecretaris SZW)

24. Debat over de positie van postpakketbezorgers bij PostNL (Ulenbelt) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

25. Debat op hoofdlijnen over de financiële kaders van het WSW (Van Vliet) (Minister W&R)

26. Debat over de gasexplosie in Diemen (Albert de Vries) (Minister W&R)

27. Debat over het rapport van het CPB over langdurige werkloosheid (Krol) (Staatssecretaris SZW)

28. Debat over het bericht dat middelbare scholen de Cito-toets nog steeds laten meewegen (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris OCW)

29. Debat over declaraties van universiteitsbestuurders (Jasper van Dijk) (Minister OCW)

30. Debat over de levenslange gevangenisstraf (Helder) (Staatssecretaris V&J)

31. Debat over een nieuwe cao voor rijksambtenaren en politie (Slob) (Minister W&R)

32. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

33. Debat over de Nederlandse inzet voor de klimaatconferentie in Parijs (Thieme) (Minister-President)

34. Debat over arbeidsmarktdiscriminatie (Van Weyenberg) (Minister SZW)

35. Debat over het afblazen van de voorgenomen fusie tussen de Rotterdamse roc's Zadkine College en Albeda College (Jadnanansing) (Minister OCW)

36. Debat over mijnbouwafvalwaterinjectie (Van Tongeren) (Minister EZ)

37. Debat over de subsidieregelingen voor energiebesparing (Van Veldhoven) (Minister W&R)

38. Debat over daklozen die verstoken blijven van medische zorg (Bergkamp) (Staatsecretaris VWS)

39. Debat over de uitspraak van de rechter inzake de uitstoot van broeikasgassen (Van Tongeren) (Minister EZ)

40. Debat over het bericht dat ProRail stiekem contracten verlengde (Hoogland) (Staatssecretaris I&M)

41. Debat over de nieuwe informatie inzake Srebrenica (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

42. Debat over het kwaliteitskader gehandicaptenzorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

43. Debat over de situatie in de melkveehouderij (Smaling) (Staatssecretaris EZ)

44. Debat over de sluiting van rechtbanken (Oskam) (Minister V&J)

45. Debat over ICT-problemen bij de Sociale Verzekeringsbank (Keijzer) (Staatssecretaris SZW)

46. Debat over passend onderwijs (Siderius) (Staatssecretaris OC&W)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de financiering van terrorisme vanuit Qatar (De Roon) (Minister BuZa)

2. Dertigledendebat over eventuele gasboringen op Terschelling (Van Tongeren) (Minister en Staatssecretaris EZ)

3. Dertigledendebat over de gevolgen van de bezuinigingen op de langdurige zorg (Ellemeet) (Staatssecretaris VWS)

4. Dertigledendebat over de invloed van de gentech-lobby (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

5. Dertigledendebat over de thuiszorghulp in Oss en omgeving (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

6. Dertigledendebat over het verhuizen van ouderen naar verzorgingstehuizen (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

7. Dertigledendebat over het verhogen van het defensiebudget (Van der Staaij) (Minister van Defensie, Minister-President)

8. Dertigledendebat over de risicoanalyses van kleine gasvelden (Ouwehand) (Minister EZ)

9. Dertigledendebat over proefboringen naar olie en gas in Woerden (Dik-Faber) (Minister EZ)

10. Dertigledendebat over het bericht «Huisartsen spijkeren manifest op Ministerie VWS» (Leijten) (Minister VWS)

11. Dertigledendebat over de gezondheidseffecten van luchtvervuiling (Klaver) (Staatssecretaris I&M)

12. Dertigledendebat over de inkoop van dagbesteding (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

13. Dertigledendebat over de kolendeal in het kader van het Energieakkoord (Van Veldhoven) (Minister EZ)

14. Dertigledendebat over de cao voor de sociale werkvoorziening (Karabulut) (Staatssecretaris Sociale Zaken)

15. Dertigledendebat over mensen die verdwalen in het nieuwe zorgstelsel (Krol) (Staatssecretaris VWS)

16. Dertigledendebat over incidenten met gevaarlijke stoffen die niet gemeld worden (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

17. Dertigledendebat over de invloed van ultraorthodoxe moslims in moskeeën (Karabulut) (Minister SZW)

18. Dertigledendebat over de toekomst van de thuiszorg (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

19. Dertigledendebat over leerlingen die geweigerd worden en noodgedwongen thuiszitten (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

20. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus) (Staatssecretaris EZ, Minister V&J)

21. Dertigledendebat over garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

22. Dertigledendebat over de overheadkosten van ziekenhuizen (Leijten) (Minister VWS)

23. Dertigledendebat over afluisterpraktijken in Nederland (Van Raak) (Minister BZK)

24. Dertigledendebat over gesjoemel met Cito-toetsen (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

25. Dertigledendebat over ouderen die onnodig lang in het ziekenhuis verblijven (Krol) (Staatssecretaris VWS)

26. Dertigledendebat over de invloed van de Fransen op de KLM (Graus) (Staatssecretaris I&M, Minister Financiën, Minister-President)

27. Dertigledendebat over de normen voor aardbevingsbestendig bouwen (Van Tongeren) (Minister EZ)

28. Dertigledendebat over de toestand van de natuur in Nederland (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ)

29. Dertigledendebat over de schuldenproblematiek bij huishoudens (Karabulut) (Staatssecretaris SZW)

30. Dertigledendebat over de gevolgen van de stijging van de Nederlandse melkproductie (Thieme) (Staatssecretaris EZ)

31. Dertigledendebat over het stimuleren van het gebruik van sectorplannen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

32. Dertigledendebat over de toezending van documenten inzake de EU-naheffing aan de Kamer (Omtzigt) (Minister Financiën)

33. Dertigledendebat over het plan van de PvdA voor een verbod in beleggingen in fossiele bedrijven door pensioenfondsen (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

34. Dertigledendebat over het stilleggen van de oliewinning in Schoonebeek (Van Tongeren) (Minister EZ)

35. Dertigledendebat over de toekomst van de kinderopvangtoeslag (Siderius) (Minister SZW)

36. Dertigledendebat over de beveiliging van

persoonsgegevens bij gemeenten (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

37. Dertigledendebat over het uitblijven van een hoofdlijnennotitie voor de belastingherziening (Klaver) (Minister-President)

38. Dertigledendebat over de Islaraffinaderij op Curaçao (Hachchi) (Minister BZK en Staatssecretaris I&M)

39. Dertigledendebat over belangenverstrengeling van een arts met mogelijke gevolgen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (Van Gerven) (Minister VWS)

40. Dertigledendebat over wachttijden in de jeugdpsychiatrie (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

41. Dertigledendebat over bezwaarschriften in het kader van de huishoudelijke hulp (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

42. Dertigledendebat over de verlenging van het vaderschapsverlof (Pieter Heerma) (Minister SZW)

43. Dertigledendebat over het niet halen van de energiedoelstellingen van 2020 (Van Veldhoven) (Minister EZ)

44. Dertigledendebat over de continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen (Leijten) (Minister VWS)

45. Dertigledendebat over schaliegaswinning (Van Tongeren) (Minister EZ)

46. Dertigledendebat over de reikwijdte van de zorgplicht voor gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

47. Dertigledendebat over de bonus voor de voormalige NS-topman (Van Veldhoven) (Minister Financiën)

48. Dertigledendebat over aangiftes bij de politie die niet worden onderzocht (Oskam) (Minister V&J)

49. Dertigledendebat over de koopkrachtontwikkeling voor ouderen (Krol) (Minister SZW)

50. Dertigledendebat over uitspraken van een hoge ambtenaar van het Ministerie van EZ (Smaling) (Minister EZ)

51. Dertigledendebat over passend onderwijs (Siderius)) (Staatssecretaris OC&W)

52. Dertigledendebat over het scheiden van gezinnen bij asielzaken (Gesthuizen) (Staatssecretaris V&J)

53. Dertigledendebat over de wachtlijsten bij ziekenhuizen (Van Gerven) (Minister VWS)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 7 september van 11.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen (34 208), de Wijzigingswet financiële markten 2016) (34 198) en de Wet uitvoering verordening centrale effectenbewaarinstellingen (34 204)

Maandag 14 september van 11.00 uur tot 13.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de Initiatiefnota van het lid Tanamal over buurtrechten (34 065)

Maandag 14 september van 11.00 uur tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) (33 872)

Maandag 21 september van 10.00 uur tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de Initiatiefnota van de leden Gesthuizen, Voortman en Voordewind over opvang en terugkeer van vluchtelingen (34 006)

Maandag 21 september 2015 van 10.00 uur tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over de initiatiefnota van het lid Dik-Faber: «Aanpak Voedselverspilling» (34 087)

Maandag 28 september 2015 van 13.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de initiatiefnota van het lid Schut-Welkzijn over activering uit arbeidsongeschiktheid (33 770)

Maandag 12 oktober van 11.00 uur tot 13.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de Initiatiefnota van het lid Omtzigt over de accijnsopbrengsten (34 135)

Maandag 2 november van 10.00 uur tot 20.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over de onderdelen Materieel en Personeel

Recesperiodes

Herfstreces 2015: vrijdag 16 oktober t/m maandag 26 oktober 2015

Kerstreces 2015: vrijdag 18 december 2015 t/m maandag 11 januari 2016

Krokusreces 2016: vrijdag 19 februari t/m maandag 29 februari 2016

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016

Spreektijden begrotingsbehandelingen (incl. de Algemene Financiële Beschouwingen)

VVD:

400

minuten

360

minuten

250

minuten

230

minuten

220

minuten

220

minuten

ChristenUnie:

150

minuten

GroenLinks:

140

minuten

SGP:

130

minuten

PvdD:

120

minuten

50PLUS:

110

minuten

Groep Kuzu/Öztürk:

60

minuten

Groep Bontes/Van Klaveren:

60

minuten

Houwers:

30

minuten

Klein:

30

minuten

Van Vliet:

30

minuten