Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433758 nr. 21

33 758 Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Nr. 21 VERSLAG OVER HET BURGERINITIATIEF «ERKEN ME»1

Vastgesteld 6 februari 2014

Het burgerinitiatief

Het burgerinitiatief «Erken Myalgische Encefalomyelitis (ME)» is bij brief van 16 oktober 2013 ingediend door de heer A. de Groot2 en anderen en op 29 oktober 2013 persoonlijk door hem aangeboden aan de voorzitter van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven.

De indieners verzoeken de Tweede Kamer om te bevorderen dat ME erkend wordt als een invaliderende biomedische neuro-immuunziekte.

Ontvankelijkheid

De commissie heeft onderzocht of het burgerinitatief voldoet aan de voorwaarden die de Kamer heeft gesteld om door haar behandeld te worden, welke behandeling uit zal monden in een uitspraak van de Kamer over het verzoek.

Het burgerinitiatief is vergezeld van circa 54.000 steunbetuigingen. Deze zijn langs digitale en schriftelijke weg verzameld. De commissie heeft aan de hand van de gebruikelijke steekproef geconstateerd dat het burgerrinitiatief is voorzien van de minimaal vereiste 40.000 geldige steunbetuigingen.

Op verzoek van de commissie heeft de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzocht of het voorstel van de indieners in de twee jaren voorafgaande aan de indiening van het burgerinitiatief in concluderende zin aan de orde is geweest in de Kamer. In haar brief van 12 december 2013 constateert laatstgenoemde commissie dat het onderwerp «Me/CVS» de afgelopen 2 jaar expliciet aan de orde is geweest. Zo heeft de commissie een drietal brieven van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over dezelfde materie aangenomen, hetgeen inhoudt dat zij als zodanig het oordeel van de minister heeft gedeeld/onderschreven. De minister heeft ter zake meermaals geantwoord dat het erkennen van ziekten in zijn algemeenheid geen overheidstaak is. De minister schrijft dat «Voor nieuwe behandelmodaliteiten geldt dat hun waarde op wetenschappelijke wijze moet worden vastgesteld. Van sommige veelbelovende opvattingen over CVS is uiteindelijk vastgesteld dat ze de wetenschappelijke toets der kritiek uiteindelijk niet konden doorstaan». Op grond van deze overwegingen adviseert de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport om het ingediende burgerinitiatief niet-ontvankelijk te verklaren.

Hoewel het burgerinitiatief naar het oordeel van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport niet voldoet aan de gestelde criteria is zij voornemens, gezien de maatschappelijke impact en de omvangrijke steunbetuigingen, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een stand-van-zakenbrief te vragen rond de thematiek van dit initiatief. Na ontvangst van deze brief zal de commissie een eventuele vervolgprocedure bepalen.

Behandelingsvoorstel3

De commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven stelt de Kamer voor, overeenkomstig het advies van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het burgerinitiatief «Erken ME» niet-ontvankelijk te verklaren, maar het desalniettemin in handen te stellen van laastgenoemde commissie, teneinde verder te procederen op de wijze die haar goed dunkt.

De voorzitter van de commissie, Neppérus

De griffier van de commissie, Roovers


X Noot
1

Dit adres en de stukken welke de commissie bij haar onderzoek ten dienste hebben gestaan, liggen op het commissiesecretariaat Verzoekschriften, Lange Poten 4, Den Haag, ter inzage van de leden.

X Noot
2

Naam en adres van verzoeker zijn de commissie bekend.

X Noot
3

De commissie bestaat uit de leden: Neppérus (voorzitter) (VVD), Jacobi (PvdA), Van Raak (SP), Van Toorenburg (CDA), Schouw (D66), Helder (PVV), Klein (50PLUS), Dik-Faber (CU), Van der Linde (PVV) en de plaatsvervangend leden Van Oosten (VVD), Kuzu (PvdA), Berndsen-Jansen (D66, Baay-Timmerman (50PLUS) en Litjens (VVD).