31 239 Stimulering duurzame energieproductie

Nr. 199 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 3 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Tulip Oil een winningsvergunning bij Terschelling heeft aangevraagd;

overwegende dat de afweging van nut en noodzaak van een winningsvergunning gemaakt moet worden in het licht van de rol die de Nederlandse gasvoorraden moeten gaan spelen in de toekomstige energievoorziening;

overwegende dat hierbij ook de belangen van milieu en natuur moeten worden meegenomen, en dat moet worden geluisterd naar de zorgen van de lokale bevolking;

verzoekt de regering, niet over te gaan tot verlenging van de vergunning voordat de Kamer over de rol van de Nederlandse gasvoorraden in de toekomstige energievoorziening heeft gesproken en besloten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Naar boven