Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533612 nr. 56

33 612 Structuurvisie Windenergie op land

Nr. 56 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S.

Voorgesteld 3 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een externe gebiedscoördinator voor windgebieden onder de rijkscoördinatieregeling kan bijdragen aan een goede weging van belangen van bewoners, initiatiefnemers en overheden, en het op creatieve wijze benutten van de denkkracht van alle partijen;

overwegende dat de externe gebiedscoördinator het vertrouwen van alle partijen, maar in het bijzonder van de bewoners moet genieten;

overwegende dat een gebiedscoördinator in ieder geval ook aandacht zou moeten besteden aan compensatie en participatie van bewoners;

verzoekt de regering om, ervoor te zorgen dat de gebiedscoördinatoren, waar die worden aangesteld, de tijd, de ruimte en de instrumenten krijgen om hun taken goed uit te kunnen voeren en de Kamer te informeren over de resultaten hiervan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Agnes Mulder

Van Tongeren