Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016

Agenda opgesteld 12 februari 2016

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 16 februari

14.00 uur

Woensdag 17 februari

10.15 uur

Donderdag 18 februari

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

34 251

Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen

– Wijzigingen voorgesteld door de regering (93)

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Leven Lang Leren

De Voorzitter: mw. Lucas wenst haar motie op stuk nr. 57 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

30 012, nr. 56

– de motie-Lucas/Rog over experimenten met vraagfinanciering in het mbo

30 012, nr. 57 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Lucas over vereenvoudiging van de aanvraag van een BRIN-nummer

30 012, nr. 58

– de motie-Lucas over een nationaal scholingsfonds voor alle werkenden

30 012, nr. 59

– de motie-Lucas/Klein over het experiment met vraagfinanciering in de sectoren zorg en welzijn

30 012, nr. 60

– de motie-Lucas over de invloed van loonflexibiliteit op een leven lang leren

30 012, nr. 61

– de motie-Krol over een visie op onderwijs aan volwassenen

30 012, nr. 62

– de motie-Krol over de fiscale aftrek voor EVC-trajecten

30 012, nr. 63

– de motie-Krol over een evenredige deelname van alle werkenden aan scholingstrajecten

30 012, nr. 64

– de motie-Van Weyenberg/Lucas over de afspraken van O&O-fondsen over intersectorale scholing

30 012, nr. 65

– de motie-Klein over een levenlanglerenkrediet voor mensen van 56 jaar en ouder

30 012, nr. 66

– de motie-Jadnanansing/Lucas over een betere onderlinge afstemming tussen inspectie, EVC-aanbieders en onderwijsinstellingen

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

34 129

Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de inbedding van de Politieacademie in het nieuwe politiebestel

34 129 (bijgewerkt t/m amendement nr. 13)

– artikel I, aanhef

– gewijzigd amendement Tellegen c.s. (13,I)

– onderdeel A

– onderdelen B t/m K

– gewijzigd amendement Tellegen c.s. (13,II) (invoegen artikelen 76a t/m 76d)

– onderdeel L

– onderdelen M t/m P

– artikel I

– artikelen II t/m VI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Politiewet 2012

34 129, nr. 10 (aangehouden)

– de motie-Kooiman/Swinkels over financiële middelen voor het scholingsaanbod van de Politieacademie

34 129, nr. 11

– de motie-Kooiman/Swinkels over het meetellen van aspiranten in de berekening van de politiesterkte

Stemming

7. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over de radargegevens van de MH17

33 997, nr. 67

– de motie-Bontes over een zaak bij ICAO starten tegen Rusland en Oekraïne

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Cyber security

26 643, nr. 386

– de motie-Van Meenen over het kritisch tegen het licht houden van gekoppelde databestanden

26 643, nr. 387

– de motie-Van Nispen/Gesthuizen over niet heimelijk binnendringen van een computersysteem door politie en justitie

26 643, nr. 388

– de motie-Tellegen over het actief tegengaan van de legacyproblematiek

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Noodhulp

De Voorzitter: mw. Pia Dijkstra trekt haar motie op stuk nr. 180 in.

32 605, nr. 178

– de motie-Voordewind c.s. over financiering Dutch Relief Alliance langjarig doorzetten

32 605, nr. 179

– de motie-Pia Dijkstra/Van Veldhoven over speciale aandacht voor het voorkomen van besnijdenis in vluchtelingenkampen

32 605, nr. 180 (ingetrokken)

– de motie-Pia Dijkstra/Van Veldhoven over werkwijze VN-organisaties richten op effectiviteit noodhulp

32 605, nr. 181

– de motie-Van Laar over blijvende inspanning om tekorten aan noodhulp te verminderen

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Voedselzekerheid

33 625, nr. 194

– de motie-Thieme over een prominente plaats voor plantaardige eiwitten

33 625, nr. 195

– de motie-Thieme over een heldere definitie van climate-smart agriculture

33 625, nr. 196

– de motie-Pia Dijkstra c.s. over verkoop van verboden veehouderijsystemen

33 625, nr. 197 (ingetrokken)

– de motie-Pia Dijkstra c.s. over EU-dialoog ter voorkoming van hongersnood en schaarste

33 625, nr. 198 (ingetrokken)

– de motie-Pia Dijkstra c.s. over pilots in de cacaosector

33 625, nr. 199

– de motie-Dik-Faber over een actieplan voor het tegengaan van voedselverliezen in ontwikkelingslanden

33 625, nr. 200

– de motie-Taverne over inzetten op circulaire economie

33 625, nr. 201

– de motie-Van Laar over de ondersteuning van kleine boeren en boerinnen in ontwikkelingslanden

33 625, nr. 202

– de motie-Van Laar over een implementatieplan voor voedselzekerheid

33 625, nr. 203

– de motie-Smaling over intensivering op het onderwerp grondbeleid en landeigendom

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Palliatieve zorg

29 509, nr. 54

– de motie-Agema over de borging dat mensen kunnen overlijden waar zij dat wensen

29 509, nr. 55

– de motie-Agema over palliatief terminale zorg in de Wet langdurige zorg

29 509, nr. 56

– de motie-Van der Staaij c.s. over gespecialiseerde geestelijke verzorging in de laatste levensfase

29 509, nr. 57

– de motie-Van Gerven/Leijten over de afschaffing van eigen bijdragen en een eigen risico bij palliatieve zorg

Stemmingen

12. Stemmingen in verband met:

34 233

Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb

34 233 (bijgewerkt t/m amendement nr. 61)

– artikelen I, aanhef

– amendement Bruins slot (24,I)

 • Indien 24 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Voortman (40,I)

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 32 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 24 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Voortman (40,II)

 • – gewijzigd amendement Bergkamp (30)

 • NB. Indien zowel amendement 40 als amendement 30 wordt aangenomen, wordt in artikel I, onderdeel B, in artikel 13a, eerste lid, «desgevraagd» vervangen door: op diens verzoek altijd.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 31 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt, met dien verstande dat de ingevolge amendement 31 aan artikel 13a, eerste lid, toe te voegen zinsnede komt te luiden:, waarbij geldt dat de hoogte van het Zvw-pgb toereikend moet zijn.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 18 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt, met dien verstande dat in de ingevolge amendement 18 aan artikel 13a, eerste lid, toe te voegen volzin «deze vergoeding» wordt vervangen door: het Zvw-pgb.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 34 wordt aangenomen, komt het ingevolge amendement 34,I in artikel 13a in te voegen lid 1a te luiden:

 • 1a. Bij de behandeling van een aanvraag als bedoeld in het eerste lid wordt de behoefte aan verpleging of verzorging als bedoeld in het eerste lid zonder herindicering aangenomen indien de verzekerde op het moment van de aanvraag ten minste tien jaar aaneengesloten aanspraak maakt op verpleging en verzorging als bedoeld in het eerste lid of bij of krachtens artikel 6, eerste lid, van de vroegere Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 36 wordt aangenomen, worden de amendementen in elkaar verwerkt, met dien verstande dat in het ingevolge amendement 36 aan artikel 13a toe te voegen lid 1a «het tweede lid» wordt vervangen door: dit artikel.

 • NB. Indien zowel amendement 25 als amendement 28 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt, met dien verstande dat in het ingevolge amendement 28 in artikel 13a in te voegen lid 2a de dubbele punt aan het slot van de aanhef, onderdeel a alsmede de aanduiding «b.» voor onderdeel b vervallen en dat in artikel 13a, derde lid, alleen onderdeel d vervalt.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 14 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt, met dien verstande dat in het ingevolge amendement 14 in artikel 13a in te voegen lid 2a «in aanmerking kan komen voor een Zvw-pgb» wordt vervangen door: een Zvw-pgb wordt verstrekt.

 • NB. Indien zowel amendement 37 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 37,I, onderdelen 1 en 3, en II.

 • Indien 24 en 40 verworpen:

 • NB. Indien enerzijds amendement 24 en anderzijds subamendement 22 en amendement 7 worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 7 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien zowel subamendement 61 en amendement 41 als subamendement 22 en amendement 7 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41,II en worden de teksten verder in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien enerzijds amendement 41 en anderzijds subamendement 22 en amendement 7 worden aangenomen, wordt geen uitvoering geen uitvoering gegeven aan amendement 41,II en wordt in de ingevolge subamendement 22 en amendement 7 aan artikel 13a toe te voegen leden «het derde lid» vervangen door: het derde en vierde lid.

 • NB. Indien de amendementen 41 en 7 worden aangenomen en subamendement 22 niet wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 7.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 19 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 39 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 24, 25, 40 en 28 verworpen:

 • – amendement Van der Staaij/Voortman (37,II) (toevoegen onderdeel C)

 • – amendement Potters/Otwin van Dijk (41,II) (toevoegen onderdeel C)

  • Indien 24 en 40 verworpen:

  • – amendement Bergkamp (25,I)

  • Indien 24 en 40 verworpen:

  • – amendement Bergkamp (25,II)

 • Indien 24 en 40 verworpen:

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 32 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 24 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Voortman (40,II)

 • – gewijzigd amendement Bergkamp (30)

 • NB. Indien zowel amendement 40 als amendement 30 wordt aangenomen, wordt in artikel I, onderdeel B, in artikel 13a, eerste lid, «desgevraagd» vervangen door: op diens verzoek altijd.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 31 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt, met dien verstande dat de ingevolge amendement 31 aan artikel 13a, eerste lid, toe te voegen zinsnede komt te luiden:, waarbij geldt dat de hoogte van het Zvw-pgb toereikend moet zijn.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 18 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt, met dien verstande dat in de ingevolge amendement 18 aan artikel 13a, eerste lid, toe te voegen volzin «deze vergoeding» wordt vervangen door: het Zvw-pgb.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 34 wordt aangenomen, komt het ingevolge amendement 34,I in artikel 13a in te voegen lid 1a te luiden:

 • 1a. Bij de behandeling van een aanvraag als bedoeld in het eerste lid wordt de behoefte aan verpleging of verzorging als bedoeld in het eerste lid zonder herindicering aangenomen indien de verzekerde op het moment van de aanvraag ten minste tien jaar aaneengesloten aanspraak maakt op verpleging en verzorging als bedoeld in het eerste lid of bij of krachtens artikel 6, eerste lid, van de vroegere Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 36 wordt aangenomen, worden de amendementen in elkaar verwerkt, met dien verstande dat in het ingevolge amendement 36 aan artikel 13a toe te voegen lid 1a «het tweede lid» wordt vervangen door: dit artikel.

 • NB. Indien zowel amendement 25 als amendement 28 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt, met dien verstande dat in het ingevolge amendement 28 in artikel 13a in te voegen lid 2a de dubbele punt aan het slot van de aanhef, onderdeel a alsmede de aanduiding «b.» voor onderdeel b vervallen en dat in artikel 13a, derde lid, alleen onderdeel d vervalt.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 14 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt, met dien verstande dat in het ingevolge amendement 14 in artikel 13a in te voegen lid 2a «in aanmerking kan komen voor een Zvw-pgb» wordt vervangen door: een Zvw-pgb wordt verstrekt.

 • NB. Indien zowel amendement 37 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 37,I, onderdelen 1 en 3, en II.

 • Indien 24 en 40 verworpen:

 • NB. Indien enerzijds amendement 24 en anderzijds subamendement 22 en amendement 7 worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 7 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien zowel subamendement 61 en amendement 41 als subamendement 22 en amendement 7 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41,II en worden de teksten verder in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien enerzijds amendement 41 en anderzijds subamendement 22 en amendement 7 worden aangenomen, wordt geen uitvoering geen uitvoering gegeven aan amendement 41,II en wordt in de ingevolge subamendement 22 en amendement 7 aan artikel 13a toe te voegen leden «het derde lid» vervangen door: het derde en vierde lid.

 • NB. Indien de amendementen 41 en 7 worden aangenomen en subamendement 22 niet wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 7.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 19 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 39 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 24, 25, 40 en 28 verworpen:

 • – amendement Van der Staaij/Voortman (37,II) (toevoegen onderdeel C)

 • – amendement Potters/Otwin van Dijk (41,II) (toevoegen onderdeel C)

  • – amendement Bergkamp (25,I)

  • Indien 24 en 40 verworpen:

  • – amendement Bergkamp (25,II)

– amendement Bruins Slot/Bergkamp (32,I)

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 32 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 24 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Voortman (40,II)

 • – gewijzigd amendement Bergkamp (30)

 • NB. Indien zowel amendement 40 als amendement 30 wordt aangenomen, wordt in artikel I, onderdeel B, in artikel 13a, eerste lid, «desgevraagd» vervangen door: op diens verzoek altijd.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 31 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt, met dien verstande dat de ingevolge amendement 31 aan artikel 13a, eerste lid, toe te voegen zinsnede komt te luiden:, waarbij geldt dat de hoogte van het Zvw-pgb toereikend moet zijn.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 18 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt, met dien verstande dat in de ingevolge amendement 18 aan artikel 13a, eerste lid, toe te voegen volzin «deze vergoeding» wordt vervangen door: het Zvw-pgb.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 34 wordt aangenomen, komt het ingevolge amendement 34,I in artikel 13a in te voegen lid 1a te luiden:

 • 1a. Bij de behandeling van een aanvraag als bedoeld in het eerste lid wordt de behoefte aan verpleging of verzorging als bedoeld in het eerste lid zonder herindicering aangenomen indien de verzekerde op het moment van de aanvraag ten minste tien jaar aaneengesloten aanspraak maakt op verpleging en verzorging als bedoeld in het eerste lid of bij of krachtens artikel 6, eerste lid, van de vroegere Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 36 wordt aangenomen, worden de amendementen in elkaar verwerkt, met dien verstande dat in het ingevolge amendement 36 aan artikel 13a toe te voegen lid 1a «het tweede lid» wordt vervangen door: dit artikel.

 • NB. Indien zowel amendement 25 als amendement 28 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt, met dien verstande dat in het ingevolge amendement 28 in artikel 13a in te voegen lid 2a de dubbele punt aan het slot van de aanhef, onderdeel a alsmede de aanduiding «b.» voor onderdeel b vervallen en dat in artikel 13a, derde lid, alleen onderdeel d vervalt.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 14 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt, met dien verstande dat in het ingevolge amendement 14 in artikel 13a in te voegen lid 2a «in aanmerking kan komen voor een Zvw-pgb» wordt vervangen door: een Zvw-pgb wordt verstrekt.

 • NB. Indien zowel amendement 37 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 37,I, onderdelen 1 en 3, en II.

 • Indien 24 en 40 verworpen:

 • NB. Indien enerzijds amendement 24 en anderzijds subamendement 22 en amendement 7 worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 7 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien zowel subamendement 61 en amendement 41 als subamendement 22 en amendement 7 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41,II en worden de teksten verder in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien enerzijds amendement 41 en anderzijds subamendement 22 en amendement 7 worden aangenomen, wordt geen uitvoering geen uitvoering gegeven aan amendement 41,II en wordt in de ingevolge subamendement 22 en amendement 7 aan artikel 13a toe te voegen leden «het derde lid» vervangen door: het derde en vierde lid.

 • NB. Indien de amendementen 41 en 7 worden aangenomen en subamendement 22 niet wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 7.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 19 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 39 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 24, 25, 40 en 28 verworpen:

 • – amendement Van der Staaij/Voortman (37,II) (toevoegen onderdeel C)

 • – amendement Potters/Otwin van Dijk (41,II) (toevoegen onderdeel C)

  • Indien 24 en 40 verworpen:

  • – amendement Bergkamp (25,II)

– amendement Dik-Faber/Otwin van Dijk (12)

– onderdeel A

– amendement Bruins slot (24,II)

 • Indien 24 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Voortman (40,II)

 • – gewijzigd amendement Bergkamp (30)

 • NB. Indien zowel amendement 40 als amendement 30 wordt aangenomen, wordt in artikel I, onderdeel B, in artikel 13a, eerste lid, «desgevraagd» vervangen door: op diens verzoek altijd.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 31 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt, met dien verstande dat de ingevolge amendement 31 aan artikel 13a, eerste lid, toe te voegen zinsnede komt te luiden:, waarbij geldt dat de hoogte van het Zvw-pgb toereikend moet zijn.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 18 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt, met dien verstande dat in de ingevolge amendement 18 aan artikel 13a, eerste lid, toe te voegen volzin «deze vergoeding» wordt vervangen door: het Zvw-pgb.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 34 wordt aangenomen, komt het ingevolge amendement 34,I in artikel 13a in te voegen lid 1a te luiden:

 • 1a. Bij de behandeling van een aanvraag als bedoeld in het eerste lid wordt de behoefte aan verpleging of verzorging als bedoeld in het eerste lid zonder herindicering aangenomen indien de verzekerde op het moment van de aanvraag ten minste tien jaar aaneengesloten aanspraak maakt op verpleging en verzorging als bedoeld in het eerste lid of bij of krachtens artikel 6, eerste lid, van de vroegere Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 36 wordt aangenomen, worden de amendementen in elkaar verwerkt, met dien verstande dat in het ingevolge amendement 36 aan artikel 13a toe te voegen lid 1a «het tweede lid» wordt vervangen door: dit artikel.

 • NB. Indien zowel amendement 25 als amendement 28 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt, met dien verstande dat in het ingevolge amendement 28 in artikel 13a in te voegen lid 2a de dubbele punt aan het slot van de aanhef, onderdeel a alsmede de aanduiding «b.» voor onderdeel b vervallen en dat in artikel 13a, derde lid, alleen onderdeel d vervalt.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 14 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt, met dien verstande dat in het ingevolge amendement 14 in artikel 13a in te voegen lid 2a «in aanmerking kan komen voor een Zvw-pgb» wordt vervangen door: een Zvw-pgb wordt verstrekt.

 • NB. Indien zowel amendement 37 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 37,I, onderdelen 1 en 3, en II.

 • Indien 24 en 40 verworpen:

 • NB. Indien enerzijds amendement 24 en anderzijds subamendement 22 en amendement 7 worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 7 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien zowel subamendement 61 en amendement 41 als subamendement 22 en amendement 7 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41,II en worden de teksten verder in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien enerzijds amendement 41 en anderzijds subamendement 22 en amendement 7 worden aangenomen, wordt geen uitvoering geen uitvoering gegeven aan amendement 41,II en wordt in de ingevolge subamendement 22 en amendement 7 aan artikel 13a toe te voegen leden «het derde lid» vervangen door: het derde en vierde lid.

 • NB. Indien de amendementen 41 en 7 worden aangenomen en subamendement 22 niet wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 7.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 19 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 39 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 24, 25, 40 en 28 verworpen:

 • – amendement Van der Staaij/Voortman (37,II) (toevoegen onderdeel C)

 • – amendement Potters/Otwin van Dijk (41,II) (toevoegen onderdeel C)

  • Indien 24 en 40 verworpen:

  • – amendement Bergkamp (25,II)

 • Indien 24 en 40 verworpen:

 • NB. Indien zowel amendement 40 als amendement 30 wordt aangenomen, wordt in artikel I, onderdeel B, in artikel 13a, eerste lid, «desgevraagd» vervangen door: op diens verzoek altijd.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 31 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt, met dien verstande dat de ingevolge amendement 31 aan artikel 13a, eerste lid, toe te voegen zinsnede komt te luiden:, waarbij geldt dat de hoogte van het Zvw-pgb toereikend moet zijn.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 18 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt, met dien verstande dat in de ingevolge amendement 18 aan artikel 13a, eerste lid, toe te voegen volzin «deze vergoeding» wordt vervangen door: het Zvw-pgb.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 34 wordt aangenomen, komt het ingevolge amendement 34,I in artikel 13a in te voegen lid 1a te luiden:

 • 1a. Bij de behandeling van een aanvraag als bedoeld in het eerste lid wordt de behoefte aan verpleging of verzorging als bedoeld in het eerste lid zonder herindicering aangenomen indien de verzekerde op het moment van de aanvraag ten minste tien jaar aaneengesloten aanspraak maakt op verpleging en verzorging als bedoeld in het eerste lid of bij of krachtens artikel 6, eerste lid, van de vroegere Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 36 wordt aangenomen, worden de amendementen in elkaar verwerkt, met dien verstande dat in het ingevolge amendement 36 aan artikel 13a toe te voegen lid 1a «het tweede lid» wordt vervangen door: dit artikel.

 • NB. Indien zowel amendement 25 als amendement 28 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt, met dien verstande dat in het ingevolge amendement 28 in artikel 13a in te voegen lid 2a de dubbele punt aan het slot van de aanhef, onderdeel a alsmede de aanduiding «b.» voor onderdeel b vervallen en dat in artikel 13a, derde lid, alleen onderdeel d vervalt.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 14 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt, met dien verstande dat in het ingevolge amendement 14 in artikel 13a in te voegen lid 2a «in aanmerking kan komen voor een Zvw-pgb» wordt vervangen door: een Zvw-pgb wordt verstrekt.

 • NB. Indien zowel amendement 37 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 37,I, onderdelen 1 en 3, en II.

 • Indien 24 en 40 verworpen:

 • NB. Indien enerzijds amendement 24 en anderzijds subamendement 22 en amendement 7 worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 7 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien zowel subamendement 61 en amendement 41 als subamendement 22 en amendement 7 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41,II en worden de teksten verder in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien enerzijds amendement 41 en anderzijds subamendement 22 en amendement 7 worden aangenomen, wordt geen uitvoering geen uitvoering gegeven aan amendement 41,II en wordt in de ingevolge subamendement 22 en amendement 7 aan artikel 13a toe te voegen leden «het derde lid» vervangen door: het derde en vierde lid.

 • NB. Indien de amendementen 41 en 7 worden aangenomen en subamendement 22 niet wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 7.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 19 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 39 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 24, 25, 40 en 28 verworpen:

 • – amendement Van der Staaij/Voortman (37,II) (toevoegen onderdeel C)

 • – amendement Potters/Otwin van Dijk (41,II) (toevoegen onderdeel C)

  • – amendement Bergkamp (25,II)

 • NB. Indien zowel amendement 40 als amendement 30 wordt aangenomen, wordt in artikel I, onderdeel B, in artikel 13a, eerste lid, «desgevraagd» vervangen door: op diens verzoek altijd.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 31 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt, met dien verstande dat de ingevolge amendement 31 aan artikel 13a, eerste lid, toe te voegen zinsnede komt te luiden:, waarbij geldt dat de hoogte van het Zvw-pgb toereikend moet zijn.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 18 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt, met dien verstande dat in de ingevolge amendement 18 aan artikel 13a, eerste lid, toe te voegen volzin «deze vergoeding» wordt vervangen door: het Zvw-pgb.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 34 wordt aangenomen, komt het ingevolge amendement 34,I in artikel 13a in te voegen lid 1a te luiden:

 • 1a. Bij de behandeling van een aanvraag als bedoeld in het eerste lid wordt de behoefte aan verpleging of verzorging als bedoeld in het eerste lid zonder herindicering aangenomen indien de verzekerde op het moment van de aanvraag ten minste tien jaar aaneengesloten aanspraak maakt op verpleging en verzorging als bedoeld in het eerste lid of bij of krachtens artikel 6, eerste lid, van de vroegere Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 36 wordt aangenomen, worden de amendementen in elkaar verwerkt, met dien verstande dat in het ingevolge amendement 36 aan artikel 13a toe te voegen lid 1a «het tweede lid» wordt vervangen door: dit artikel.

 • NB. Indien zowel amendement 25 als amendement 28 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt, met dien verstande dat in het ingevolge amendement 28 in artikel 13a in te voegen lid 2a de dubbele punt aan het slot van de aanhef, onderdeel a alsmede de aanduiding «b.» voor onderdeel b vervallen en dat in artikel 13a, derde lid, alleen onderdeel d vervalt.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 14 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt, met dien verstande dat in het ingevolge amendement 14 in artikel 13a in te voegen lid 2a «in aanmerking kan komen voor een Zvw-pgb» wordt vervangen door: een Zvw-pgb wordt verstrekt.

 • NB. Indien zowel amendement 37 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 37,I, onderdelen 1 en 3, en II.

 • Indien 24 en 40 verworpen:

 • NB. Indien enerzijds amendement 24 en anderzijds subamendement 22 en amendement 7 worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 7 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien zowel subamendement 61 en amendement 41 als subamendement 22 en amendement 7 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41,II en worden de teksten verder in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien enerzijds amendement 41 en anderzijds subamendement 22 en amendement 7 worden aangenomen, wordt geen uitvoering geen uitvoering gegeven aan amendement 41,II en wordt in de ingevolge subamendement 22 en amendement 7 aan artikel 13a toe te voegen leden «het derde lid» vervangen door: het derde en vierde lid.

 • NB. Indien de amendementen 41 en 7 worden aangenomen en subamendement 22 niet wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 7.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 19 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 39 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 24, 25, 40 en 28 verworpen:

 • – amendement Van der Staaij/Voortman (37,II) (toevoegen onderdeel C)

 • – amendement Potters/Otwin van Dijk (41,II) (toevoegen onderdeel C)

– amendement Bergkamp/Van der Staaij (31)

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 31 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt, met dien verstande dat de ingevolge amendement 31 aan artikel 13a, eerste lid, toe te voegen zinsnede komt te luiden:, waarbij geldt dat de hoogte van het Zvw-pgb toereikend moet zijn.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 18 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt, met dien verstande dat in de ingevolge amendement 18 aan artikel 13a, eerste lid, toe te voegen volzin «deze vergoeding» wordt vervangen door: het Zvw-pgb.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 34 wordt aangenomen, komt het ingevolge amendement 34,I in artikel 13a in te voegen lid 1a te luiden:

 • 1a. Bij de behandeling van een aanvraag als bedoeld in het eerste lid wordt de behoefte aan verpleging of verzorging als bedoeld in het eerste lid zonder herindicering aangenomen indien de verzekerde op het moment van de aanvraag ten minste tien jaar aaneengesloten aanspraak maakt op verpleging en verzorging als bedoeld in het eerste lid of bij of krachtens artikel 6, eerste lid, van de vroegere Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 36 wordt aangenomen, worden de amendementen in elkaar verwerkt, met dien verstande dat in het ingevolge amendement 36 aan artikel 13a toe te voegen lid 1a «het tweede lid» wordt vervangen door: dit artikel.

 • NB. Indien zowel amendement 25 als amendement 28 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt, met dien verstande dat in het ingevolge amendement 28 in artikel 13a in te voegen lid 2a de dubbele punt aan het slot van de aanhef, onderdeel a alsmede de aanduiding «b.» voor onderdeel b vervallen en dat in artikel 13a, derde lid, alleen onderdeel d vervalt.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 14 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt, met dien verstande dat in het ingevolge amendement 14 in artikel 13a in te voegen lid 2a «in aanmerking kan komen voor een Zvw-pgb» wordt vervangen door: een Zvw-pgb wordt verstrekt.

 • NB. Indien zowel amendement 37 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 37,I, onderdelen 1 en 3, en II.

 • Indien 24 en 40 verworpen:

 • NB. Indien enerzijds amendement 24 en anderzijds subamendement 22 en amendement 7 worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 7 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien zowel subamendement 61 en amendement 41 als subamendement 22 en amendement 7 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41,II en worden de teksten verder in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien enerzijds amendement 41 en anderzijds subamendement 22 en amendement 7 worden aangenomen, wordt geen uitvoering geen uitvoering gegeven aan amendement 41,II en wordt in de ingevolge subamendement 22 en amendement 7 aan artikel 13a toe te voegen leden «het derde lid» vervangen door: het derde en vierde lid.

 • NB. Indien de amendementen 41 en 7 worden aangenomen en subamendement 22 niet wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 7.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 19 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 39 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 24, 25, 40 en 28 verworpen:

 • – amendement Van der Staaij/Voortman (37,II) (toevoegen onderdeel C)

 • – amendement Potters/Otwin van Dijk (41,II) (toevoegen onderdeel C)

– gewijzigd amendement Van der Staaij c.s. (18)

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 18 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt, met dien verstande dat in de ingevolge amendement 18 aan artikel 13a, eerste lid, toe te voegen volzin «deze vergoeding» wordt vervangen door: het Zvw-pgb.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 34 wordt aangenomen, komt het ingevolge amendement 34,I in artikel 13a in te voegen lid 1a te luiden:

 • 1a. Bij de behandeling van een aanvraag als bedoeld in het eerste lid wordt de behoefte aan verpleging of verzorging als bedoeld in het eerste lid zonder herindicering aangenomen indien de verzekerde op het moment van de aanvraag ten minste tien jaar aaneengesloten aanspraak maakt op verpleging en verzorging als bedoeld in het eerste lid of bij of krachtens artikel 6, eerste lid, van de vroegere Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 36 wordt aangenomen, worden de amendementen in elkaar verwerkt, met dien verstande dat in het ingevolge amendement 36 aan artikel 13a toe te voegen lid 1a «het tweede lid» wordt vervangen door: dit artikel.

 • NB. Indien zowel amendement 25 als amendement 28 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt, met dien verstande dat in het ingevolge amendement 28 in artikel 13a in te voegen lid 2a de dubbele punt aan het slot van de aanhef, onderdeel a alsmede de aanduiding «b.» voor onderdeel b vervallen en dat in artikel 13a, derde lid, alleen onderdeel d vervalt.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 14 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt, met dien verstande dat in het ingevolge amendement 14 in artikel 13a in te voegen lid 2a «in aanmerking kan komen voor een Zvw-pgb» wordt vervangen door: een Zvw-pgb wordt verstrekt.

 • NB. Indien zowel amendement 37 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 37,I, onderdelen 1 en 3, en II.

 • Indien 24 en 40 verworpen:

 • NB. Indien enerzijds amendement 24 en anderzijds subamendement 22 en amendement 7 worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 7 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien zowel subamendement 61 en amendement 41 als subamendement 22 en amendement 7 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41,II en worden de teksten verder in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien enerzijds amendement 41 en anderzijds subamendement 22 en amendement 7 worden aangenomen, wordt geen uitvoering geen uitvoering gegeven aan amendement 41,II en wordt in de ingevolge subamendement 22 en amendement 7 aan artikel 13a toe te voegen leden «het derde lid» vervangen door: het derde en vierde lid.

 • NB. Indien de amendementen 41 en 7 worden aangenomen en subamendement 22 niet wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 7.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 19 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 39 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 24, 25, 40 en 28 verworpen:

 • – amendement Van der Staaij/Voortman (37,II) (toevoegen onderdeel C)

 • – amendement Potters/Otwin van Dijk (41,II) (toevoegen onderdeel C)

– amendement Agema (34,I)

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 34 wordt aangenomen, komt het ingevolge amendement 34,I in artikel 13a in te voegen lid 1a te luiden:

 • 1a. Bij de behandeling van een aanvraag als bedoeld in het eerste lid wordt de behoefte aan verpleging of verzorging als bedoeld in het eerste lid zonder herindicering aangenomen indien de verzekerde op het moment van de aanvraag ten minste tien jaar aaneengesloten aanspraak maakt op verpleging en verzorging als bedoeld in het eerste lid of bij of krachtens artikel 6, eerste lid, van de vroegere Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 36 wordt aangenomen, worden de amendementen in elkaar verwerkt, met dien verstande dat in het ingevolge amendement 36 aan artikel 13a toe te voegen lid 1a «het tweede lid» wordt vervangen door: dit artikel.

 • NB. Indien zowel amendement 25 als amendement 28 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt, met dien verstande dat in het ingevolge amendement 28 in artikel 13a in te voegen lid 2a de dubbele punt aan het slot van de aanhef, onderdeel a alsmede de aanduiding «b.» voor onderdeel b vervallen en dat in artikel 13a, derde lid, alleen onderdeel d vervalt.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 14 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt, met dien verstande dat in het ingevolge amendement 14 in artikel 13a in te voegen lid 2a «in aanmerking kan komen voor een Zvw-pgb» wordt vervangen door: een Zvw-pgb wordt verstrekt.

 • NB. Indien zowel amendement 37 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 37,I, onderdelen 1 en 3, en II.

 • Indien 24 en 40 verworpen:

 • NB. Indien enerzijds amendement 24 en anderzijds subamendement 22 en amendement 7 worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 7 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien zowel subamendement 61 en amendement 41 als subamendement 22 en amendement 7 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41,II en worden de teksten verder in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien enerzijds amendement 41 en anderzijds subamendement 22 en amendement 7 worden aangenomen, wordt geen uitvoering geen uitvoering gegeven aan amendement 41,II en wordt in de ingevolge subamendement 22 en amendement 7 aan artikel 13a toe te voegen leden «het derde lid» vervangen door: het derde en vierde lid.

 • NB. Indien de amendementen 41 en 7 worden aangenomen en subamendement 22 niet wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 7.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 19 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 39 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 24, 25, 40 en 28 verworpen:

 • – amendement Van der Staaij/Voortman (37,II) (toevoegen onderdeel C)

 • – amendement Potters/Otwin van Dijk (41,II) (toevoegen onderdeel C)

– amendement Leijten (36)

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 36 wordt aangenomen, worden de amendementen in elkaar verwerkt, met dien verstande dat in het ingevolge amendement 36 aan artikel 13a toe te voegen lid 1a «het tweede lid» wordt vervangen door: dit artikel.

 • NB. Indien zowel amendement 25 als amendement 28 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt, met dien verstande dat in het ingevolge amendement 28 in artikel 13a in te voegen lid 2a de dubbele punt aan het slot van de aanhef, onderdeel a alsmede de aanduiding «b.» voor onderdeel b vervallen en dat in artikel 13a, derde lid, alleen onderdeel d vervalt.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 14 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt, met dien verstande dat in het ingevolge amendement 14 in artikel 13a in te voegen lid 2a «in aanmerking kan komen voor een Zvw-pgb» wordt vervangen door: een Zvw-pgb wordt verstrekt.

 • NB. Indien zowel amendement 37 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 37,I, onderdelen 1 en 3, en II.

 • Indien 24 en 40 verworpen:

 • NB. Indien enerzijds amendement 24 en anderzijds subamendement 22 en amendement 7 worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 7 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien zowel subamendement 61 en amendement 41 als subamendement 22 en amendement 7 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41,II en worden de teksten verder in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien enerzijds amendement 41 en anderzijds subamendement 22 en amendement 7 worden aangenomen, wordt geen uitvoering geen uitvoering gegeven aan amendement 41,II en wordt in de ingevolge subamendement 22 en amendement 7 aan artikel 13a toe te voegen leden «het derde lid» vervangen door: het derde en vierde lid.

 • NB. Indien de amendementen 41 en 7 worden aangenomen en subamendement 22 niet wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 7.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 19 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 39 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 24, 25, 40 en 28 verworpen:

 • – amendement Van der Staaij/Voortman (37,II) (toevoegen onderdeel C)

 • – amendement Potters/Otwin van Dijk (41,II) (toevoegen onderdeel C)

Indien 24 en 40 verworpen:

– amendement Leijten (28)

Indien 24, 40, 25 en 28 verworpen:

– amendement Van der Staaij/Voortman (37,I)

 • NB. Indien zowel amendement 25 als amendement 28 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt, met dien verstande dat in het ingevolge amendement 28 in artikel 13a in te voegen lid 2a de dubbele punt aan het slot van de aanhef, onderdeel a alsmede de aanduiding «b.» voor onderdeel b vervallen en dat in artikel 13a, derde lid, alleen onderdeel d vervalt.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 14 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt, met dien verstande dat in het ingevolge amendement 14 in artikel 13a in te voegen lid 2a «in aanmerking kan komen voor een Zvw-pgb» wordt vervangen door: een Zvw-pgb wordt verstrekt.

 • NB. Indien zowel amendement 37 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 37,I, onderdelen 1 en 3, en II.

 • Indien 24 en 40 verworpen:

 • NB. Indien enerzijds amendement 24 en anderzijds subamendement 22 en amendement 7 worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 7 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien zowel subamendement 61 en amendement 41 als subamendement 22 en amendement 7 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41,II en worden de teksten verder in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien enerzijds amendement 41 en anderzijds subamendement 22 en amendement 7 worden aangenomen, wordt geen uitvoering geen uitvoering gegeven aan amendement 41,II en wordt in de ingevolge subamendement 22 en amendement 7 aan artikel 13a toe te voegen leden «het derde lid» vervangen door: het derde en vierde lid.

 • NB. Indien de amendementen 41 en 7 worden aangenomen en subamendement 22 niet wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 7.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 19 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 39 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 24, 25, 40 en 28 verworpen:

 • – amendement Van der Staaij/Voortman (37,II) (toevoegen onderdeel C)

 • – amendement Potters/Otwin van Dijk (41,II) (toevoegen onderdeel C)

– gewijzigd amendement Van der Staaij/Voortman (14)

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 14 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt, met dien verstande dat in het ingevolge amendement 14 in artikel 13a in te voegen lid 2a «in aanmerking kan komen voor een Zvw-pgb» wordt vervangen door: een Zvw-pgb wordt verstrekt.

 • NB. Indien zowel amendement 37 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 37,I, onderdelen 1 en 3, en II.

 • Indien 24 en 40 verworpen:

 • NB. Indien enerzijds amendement 24 en anderzijds subamendement 22 en amendement 7 worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 7 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien zowel subamendement 61 en amendement 41 als subamendement 22 en amendement 7 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41,II en worden de teksten verder in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien enerzijds amendement 41 en anderzijds subamendement 22 en amendement 7 worden aangenomen, wordt geen uitvoering geen uitvoering gegeven aan amendement 41,II en wordt in de ingevolge subamendement 22 en amendement 7 aan artikel 13a toe te voegen leden «het derde lid» vervangen door: het derde en vierde lid.

 • NB. Indien de amendementen 41 en 7 worden aangenomen en subamendement 22 niet wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 7.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 19 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 39 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 24, 25, 40 en 28 verworpen:

 • – amendement Van der Staaij/Voortman (37,II) (toevoegen onderdeel C)

 • – amendement Potters/Otwin van Dijk (41,II) (toevoegen onderdeel C)

Indien 24, 25, 40 en 28 verworpen:

– subamendement Bergkamp/Dik-Faber (61)

– amendement Potter/Otwin van Dijk (41,I)

 • NB. Indien zowel amendement 37 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 37,I, onderdelen 1 en 3, en II.

 • Indien 24 en 40 verworpen:

 • NB. Indien enerzijds amendement 24 en anderzijds subamendement 22 en amendement 7 worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 7 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien zowel subamendement 61 en amendement 41 als subamendement 22 en amendement 7 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41,II en worden de teksten verder in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien enerzijds amendement 41 en anderzijds subamendement 22 en amendement 7 worden aangenomen, wordt geen uitvoering geen uitvoering gegeven aan amendement 41,II en wordt in de ingevolge subamendement 22 en amendement 7 aan artikel 13a toe te voegen leden «het derde lid» vervangen door: het derde en vierde lid.

 • NB. Indien de amendementen 41 en 7 worden aangenomen en subamendement 22 niet wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 7.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 19 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 39 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 24, 25, 40 en 28 verworpen:

 • – amendement Van der Staaij/Voortman (37,II) (toevoegen onderdeel C)

 • – amendement Potters/Otwin van Dijk (41,II) (toevoegen onderdeel C)

 • Indien 24 en 40 verworpen:

 • NB. Indien enerzijds amendement 24 en anderzijds subamendement 22 en amendement 7 worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 7 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien zowel subamendement 61 en amendement 41 als subamendement 22 en amendement 7 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41,II en worden de teksten verder in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien enerzijds amendement 41 en anderzijds subamendement 22 en amendement 7 worden aangenomen, wordt geen uitvoering geen uitvoering gegeven aan amendement 41,II en wordt in de ingevolge subamendement 22 en amendement 7 aan artikel 13a toe te voegen leden «het derde lid» vervangen door: het derde en vierde lid.

 • NB. Indien de amendementen 41 en 7 worden aangenomen en subamendement 22 niet wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 7.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 19 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 39 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 24, 25, 40 en 28 verworpen:

 • – amendement Van der Staaij/Voortman (37,II) (toevoegen onderdeel C)

 • – amendement Potters/Otwin van Dijk (41,II) (toevoegen onderdeel C)

– amendement Leijten (29)

– subamendement Bergkamp (22)

– amendement Voortman/Dik-Faber (7)

 • NB. Indien enerzijds amendement 24 en anderzijds subamendement 22 en amendement 7 worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 7 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien zowel subamendement 61 en amendement 41 als subamendement 22 en amendement 7 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41,II en worden de teksten verder in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien enerzijds amendement 41 en anderzijds subamendement 22 en amendement 7 worden aangenomen, wordt geen uitvoering geen uitvoering gegeven aan amendement 41,II en wordt in de ingevolge subamendement 22 en amendement 7 aan artikel 13a toe te voegen leden «het derde lid» vervangen door: het derde en vierde lid.

 • NB. Indien de amendementen 41 en 7 worden aangenomen en subamendement 22 niet wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 7.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 19 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 39 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 24, 25, 40 en 28 verworpen:

 • – amendement Van der Staaij/Voortman (37,II) (toevoegen onderdeel C)

 • – amendement Potters/Otwin van Dijk (41,II) (toevoegen onderdeel C)

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 7 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien zowel subamendement 61 en amendement 41 als subamendement 22 en amendement 7 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41,II en worden de teksten verder in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien enerzijds amendement 41 en anderzijds subamendement 22 en amendement 7 worden aangenomen, wordt geen uitvoering geen uitvoering gegeven aan amendement 41,II en wordt in de ingevolge subamendement 22 en amendement 7 aan artikel 13a toe te voegen leden «het derde lid» vervangen door: het derde en vierde lid.

 • NB. Indien de amendementen 41 en 7 worden aangenomen en subamendement 22 niet wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 7.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 19 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 39 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 24, 25, 40 en 28 verworpen:

 • – amendement Van der Staaij/Voortman (37,II) (toevoegen onderdeel C)

 • – amendement Potters/Otwin van Dijk (41,II) (toevoegen onderdeel C)

 • NB. Indien zowel subamendement 61 en amendement 41 als subamendement 22 en amendement 7 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41,II en worden de teksten verder in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien enerzijds amendement 41 en anderzijds subamendement 22 en amendement 7 worden aangenomen, wordt geen uitvoering geen uitvoering gegeven aan amendement 41,II en wordt in de ingevolge subamendement 22 en amendement 7 aan artikel 13a toe te voegen leden «het derde lid» vervangen door: het derde en vierde lid.

 • NB. Indien de amendementen 41 en 7 worden aangenomen en subamendement 22 niet wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 7.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 19 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 39 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 24, 25, 40 en 28 verworpen:

 • – amendement Van der Staaij/Voortman (37,II) (toevoegen onderdeel C)

 • – amendement Potters/Otwin van Dijk (41,II) (toevoegen onderdeel C)

 • NB. Indien enerzijds amendement 41 en anderzijds subamendement 22 en amendement 7 worden aangenomen, wordt geen uitvoering geen uitvoering gegeven aan amendement 41,II en wordt in de ingevolge subamendement 22 en amendement 7 aan artikel 13a toe te voegen leden «het derde lid» vervangen door: het derde en vierde lid.

 • NB. Indien de amendementen 41 en 7 worden aangenomen en subamendement 22 niet wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 7.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 19 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 39 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 24, 25, 40 en 28 verworpen:

 • – amendement Van der Staaij/Voortman (37,II) (toevoegen onderdeel C)

 • – amendement Potters/Otwin van Dijk (41,II) (toevoegen onderdeel C)

 • NB. Indien de amendementen 41 en 7 worden aangenomen en subamendement 22 niet wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 7.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 19 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 39 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 24, 25, 40 en 28 verworpen:

 • – amendement Van der Staaij/Voortman (37,II) (toevoegen onderdeel C)

 • – amendement Potters/Otwin van Dijk (41,II) (toevoegen onderdeel C)

– amendement Bergkamp (19)

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 19 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 39 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 24, 25, 40 en 28 verworpen:

 • – amendement Van der Staaij/Voortman (37,II) (toevoegen onderdeel C)

 • – amendement Potters/Otwin van Dijk (41,II) (toevoegen onderdeel C)

– amendement Bruins Slot/Bergkamp (32,II)

– gewijzigd amendement Leijten (39)

 • NB. Indien zowel amendement 24 als amendement 39 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 24, 25, 40 en 28 verworpen:

 • – amendement Van der Staaij/Voortman (37,II) (toevoegen onderdeel C)

 • – amendement Potters/Otwin van Dijk (41,II) (toevoegen onderdeel C)

– onderdeel B

– amendement Bruins Slot (24,III) (toevoegen onderdeel C)

 • Indien 24, 25, 40 en 28 verworpen:

 • – amendement Van der Staaij/Voortman (37,II) (toevoegen onderdeel C)

 • – amendement Potters/Otwin van Dijk (41,II) (toevoegen onderdeel C)

– artikel I

– amendement Dik-Faber/Voortman (17) (invoegen artikel IA)

– amendement Voortman (21) (invoegen artikel IA)

– amendement Agema (34,II)

– artikel II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Zorgverzekeringswet

De Voorzitter: mw. Bruins Slot wenst haar motie op stuk nr. 47 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 233, nr. 59 (gewijzigd, was nr. 42)

– de motie-Leijten over het criterium planbare zorg bij toekenning en afwijzing van een pgb

34 233, nr. 60 (gewijzigd, was nr. 43)

– de motie-Leijten over een maximumpercentage voor bemiddeling bij pgb's

34 233, nr. 44 (ingetrokken)

– de motie-Leijten over melding van vermoedens van fraude door zorgverzekeraars

34 233, nr. 45

– de motie-Bruins Slot c.s. over informeren over concrete oplossingen voor intensieve kindzorg

34 233, nr. 47 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Bruins Slot c.s. over geen aanvullende pgb-eisen van zorgverzekeraars

34 233, nr. 48

– de motie-Dik-Faber/Bruins Slot over het gelijk trekken van de bepalingen voor Zvw- en Wlz-pgb

34 233, nr. 49

– de motie-Dik-Faber/Bergkamp over capaciteit bij de SGKZ om doorlooptijden te verkorten

34 233, nr. 50

– de motie-Dik-Faber over zorgverzekeraars ertoe bewegen om tijd te investeren in het Zvw-pgb

34 233, nr. 51

– de motie-Dik-Faber over bevorderen dat zorgverzekeraars onderling best practices uitwisselen

34 233, nr. 52

– de motie-Voortman over knelpunten inventariseren en wegnemen

34 233, nr. 53

– de motie-Voortman c.s. over het kunnen combineren van pgb en zorg in natura

34 233, nr. 54 (aangehouden)

– de motie-Voortman over versterking van de positie van budgethouders

34 233, nr. 55

– de motie-Voortman over het Zvw-pgb voor andere zorgaanspraken in de Zorgverzekeringswet

34 233, nr. 56

– de motie-Bergkamp c.s. over de uitgangspunten van planbaarheid van zorg

34 233, nr. 57

– de motie-Bergkamp over het vereenvoudigen van de communicatie over tarieven

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Evaluatie van de Wet normering topinkomens

30 111, nr. 93

– de motie-Van Raak over vergoedingen in lijn brengen met de normen van de WNT

30 111, nr. 94

– de motie-Kerstens over (schijn)constructies de pas afsnijden

30 111, nr. 95

– de motie-Amhaouch over beboeten van schijnconstructies

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Isla-raffinaderij

34 300 IV, nr. 38

– de motie-Van Laar c.s. over maatregelen om de uitstoot binnen drie maanden maximaal te verminderen

34 300 IV, nr. 39

– de motie-Koser Kaya/Sjoerdsma over kennis en kunde om de alternatieven vanuit de bevolking te ontwikkelen

34 300 IV, nr. 40

– de motie-Van Tongeren over budget voor GreenTown voor het ontwikkelen van een duurzame herinrichting van het Isla-complex

34 300 IV, nr. 41

– de motie-Van Tongeren over handhaving van de voor de Isla-raffinaderij geldende milieunormen door de Dienst Centraal Milieubeheer

34 300 IV, nr. 42

– de motie-Van Tongeren over ondersteunen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten bij het uitvoeren van de klimaatafspraken van Parijs

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de positie van postpakketbezorgers bij PostNL

29 502, nr. 117

– de motie-Ulenbelt over alle belanghebbenden betrekken bij het opstellen van de modelovereenkomst

29 502, nr. 118

– de motie-Van Weyenberg/Pieter Heerma over een nadrukkelijker rol van de Inspectie SZW in de pakketbezorgingssector

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Duurzaamheid en milieu

De Voorzitter: mw. Thieme verzoekt haar moties op stuk nrs. 391 en 392 aan te houden. Dhr. Remco Dijkstra wenst zijn motie op stuk nr. 396 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

30 196, nr. 391 (aanhouden)

– de motie-Thieme/Wassenberg over budget voor DuurzaamDoor na 2016

30 196, nr. 392 (aanhouden)

– de motie-Thieme/Wassenberg over een adequate kennisinfrastructuur voor duurzaamheid op scholen

30 196, nr. 393

– de motie-Dik-Faber over rapporteren over de herkomst van onconventionele oliesoorten

30 196, nr. 394

– de motie-Dik-Faber over verplicht rapporteren over maatschappelijk verantwoord ondernemen

30 196, nr. 395

– de motie-Dik-Faber over de criteria voor maatschappelijk verantwoord inkopen

30 196, nr. 396 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Remco Dijkstra/Cegerek over onderzoek naar meer bijmengen van biobrandstoffen

30 196, nr. 397 (aangehouden)

– de motie-Remco Dijkstra over zo snel mogelijk ontbinden van de toetsingscommissie TPAC

30 196, nr. 398

– de motie-Cegerek/Remco Dijkstra over aanpassen van de definitie voor de recycling van hout

Stemmingen

18. Stemmingen in verband met:

34 385, nr. 2

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud zoals vastgelegd bij het EU-voorstel: Voorstel voor een verordening om te komen tot een Europees depositoverzekeringsstelsel COM (2015) 586

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en het parlementair behandelvoorbehoud formeel te beëindigen.

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Openbaar vervoer, OV-chipkaart en taxi

De Voorzitter: dhr. Van Helvert wenst zijn motie op stuk nr. 615 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

31 521, nr. 98

– de motie-De Boer c.s. over initiatieven in de taxibranche die niet binnen de bestaande regels passen

23 645, nr. 614 (aangehouden)

– de motie-Hoogland c.s. over ov-verbindingen van en naar Zeeland

23 645, nr. 615 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Helvert over een regulier overleg tussen de aanbieders van mobiliteitskaarten en de leden van het NOVB

Stemmingen

20. Stemmingen in verband met:

34 098

Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingsstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige andere wijzigingen

34 098 (bijgewerkt t/m amendement nr.15)

– artikel I, onderdelen A t/m K

– amendement Visser (7)

– onderdeel L

– onderdelen M t/m U

– artikel I

– artikel II

– amendement Visser/Smaling (15)

– artikel III

– artikelen IV en V

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

21. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet luchtvaart

34 098, nr. 10

– de motie-Belhaj over het ontwikkelen van een moderne strategie voor sociale media

34 098, nr. 11

– de motie-Belhaj over een zetel voor medische experts in de Omgevingsraad

34 098, nr. 12

– de motie-Van Helvert over de toename van het vliegverkeer beter over de start- en landingsbanen verdelen

34 098, nr. 13

– de motie-Graus over het simultaangebruik door Schiphol van start- en landingsbanen

34 098, nr. 14

– de motie-Visser over de invulling van de vierdebaanregel

Stemmingen

22. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Medicijntekorten in het algemeen en tekort aan Thyrax in het bijzonder

29 477, nr. 359 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven over het schadeloosstellen van Thyraxgebruikers

29 477, nr. 360

– de motie-Van Gerven over een leveringsplicht voor geneesmiddelenfabrikanten

29 477, nr. 361

– de motie-Van Gerven over het faciliteren van het onderzoek van SON

29 477, nr. 362

– de motie-Bruins Slot over het wijzigen van het boetenormbedrag

Stemmingen

23. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de instroom van asielzoekers

19 637, nr. 2125

– de motie-Wilders over het sluiten van de Nederlandse grenzen voor asielzoekers

19 637, nr. 2126

– de motie-Segers c.s. over verbeteren van de toegang tot de arbeidsmarkt, gezondheidszorg en onderwijs

19 637, nr. 2127

– de motie-Segers c.s. over het reserveren van financiële middelen voor kleinschalige opvang

19 637, nr. 2128

– de motie-Segers/Van der Staaij over medewerking door Griekenland voor het volledig operationeel zijn van hotspots

19 637, nr. 2129

– de motie-Roemer over noodhulp voor vluchtelingen aan de Syrische zijde van de grens met Turkije

19 637, nr. 2130

– de motie-Van Haersma Buma c.s. over de Kamer zo snel mogelijk na 15 maart informeren over het naar nul terugbrengen van de vluchtelingenstroom

19 637, nr. 2131

– de motie-Klaver/Pechtold over overleg met de UNHCR om het aantal plaatsen voor hervestiging in Europa fors uit te breiden

19 637, nr. 2132

– de motie-Van Klaveren over het maximumaantal asielzoekers dat Nederland aankan

24. Debat over de Europese Top van 18 en 19 februari 2016 met maximum spreektijden van:

10 minuten voor VVD en PvdA

7 minuten voor SP, CDA, PVV en D66

5 minuten voor ChristenUnie, GroenLinks, SGP, PvdD en 50PLUS

2,5 minuut voor Groep Kuzu/Öztürk en Groep Bontes/Van Klaveren 1,5 minuut voor Houwers, Klein en Van Vliet

25. Debat over arbeidsmarktdiscriminatie met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

26. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

27. Debat over het bericht dat ING en ABN Amro hebben meegeschreven aan de Wet fiscale aftrek coco’s met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

28. Dertigledendebat over de financiering van terrorisme vanuit Qatar met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

29. Dertigledendebat over het gebruik van wapenolie PX-10 bij Defensie met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

30. VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 04/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31. VAO Vrouwen naar de top en voortgangsrapportage emancipatiebeleid (AO d.d. 10/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32. VAO Passend onderwijs (AO d.d. 10/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33. VAO Familierechtelijke onderwerpen (AO d.d. 27/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34. VAO Staatsdeelnemingen (AO d.d. 03/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 331

35. Aanpassing van onder meer de Wet studiefinanciering BES met het oog op codificatie van de ontstane uitvoeringspraktijk van de studiefinanciering BES, verruiming van het toepassingsbereik van de studiefinanciering BES naar Canada en doorvoering van diverse technische verbeteringen en kleine beleidsmatige wijzigingen (Aanpassingswet studiefinanciering BES)

34 255

36. Voorstel van wet van het lid Lodders tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet loonbelasting 1964 en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met de invoering van de mogelijkheid tot uitbetaling van pensioen in pensioeneenheden (Wet uitbetaling pensioen in pensioeneenheden) (1e termijn Kamer)

33 987

37. Voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken (1e termijn Kamer)

34 296

38. Samenvoeging van de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel

34 307, nrs. 11 t/m 13

39. Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Langetermijnagenda

Krokusreces 2016: 19 t/m 29 februari (week 8)

1, 2, 3 maart 2016 (week 9)

– VAO Omgevingswet (AO d.d. 21/01)

– VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 20/01)

– VAO Fokuswonen (AO d.d. 04/02)

– VSO Energie (30 196, nr. 390)

– VAO Energie (AO d.d. 10/02)

34 009 (Rijkssanctiewet)

34 111 (Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen)

33 959 (Voorstel van het lid Van der Staaij tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met het introduceren van de mogelijkheid tot het overnemen van moties)

34 279 (Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet)

34 236 (Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315))

34 336 (Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet financiering sociale verzekeringen en enkele andere wetten in verband met verbetering van de hybride markt van de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (Wet verbetering hybride markt WGA)

34 159 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen)

34 157 (Implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming (PbEU L294))

34 292 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2014/17/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 februari 2014 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen en tot wijziging van de Richtlijnen 2008/48/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 (PbEU 2014, L 60/34))

34 158 (R2048) (Voorstel van Rijkswet van het lid Taverne tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met het laten vervallen van de mogelijkheid van stilzwijgende goedkeuring van verdragen met een ieder verbindende bepalingen)

34 237 (R2054) ((Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen)

34 219 (Wijziging van de Kernenergiewet in verband met de instelling van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming)

34 329 (Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU)

8, 9, 10 maart 2016 (week 10)

34 028, nr. 17 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Een pil teveel maakt nog geen crimineel»)

34 346, nr. 1 Burgerinitiatief «Ons Geld»

34 086 (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen) (re- en dupliek))

15, 16, 17 maart 2016 (week 11)

34 288 (Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming voor experimenten met een nieuw stembiljet in het stemlokaal)

22, 23, 24 maart 2016 (week 12)

29, 30, 31 maart 2016 (week 13)

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

33 996 (Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand)

5, 6, 7 april (week 14)

34 243 (Implementatiewet richtlijn collectief beheer)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Dataretentie en privacy (AO d.d. 25/03) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

33 506 Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem (voortzetting)

34 203 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

31 045 (Initiatief-Koser Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

34 028, nr. 16 Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Een dier is geen ding»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (2e termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

33 587 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 328 (voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten) (commissie heeft nader verslag uitgebracht op 18 december)

34 106 (Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik (2e termijn))

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

33 980 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving)

33 989 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)

34 091 (voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 885 (Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)

33 852 (R2023) (Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen)

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS en Staatssecretaris SZW)

3. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS) (agenderen na ommekomst van het kabinetsstandpunt)

4. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)

5. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

6. Debat over matchfixing (Van Dekken) (Minister V&J)

7. Debat over meer investeringen in de veiligheidsketen (Pechtold) (Minister-President, Minister V&J)

8. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

9. Debat over het alcoholslot (Van Helvert) (Minister I&M, Minister V&J)

10. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Rudmer Heerema) (Staatssecretaris EZ)

11. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (Staatssecretaris EZ)

12. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

13. Debat over het rapport van het CPB over langdurige werkloosheid (Krol) (Staatssecretaris SZW)

14. Debat over de levenslange gevangenisstraf (Helder) (Staatssecretaris V&J)

15. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

16. Debat over het afblazen van de voorgenomen fusie tussen de Rotterdamse roc's Zadkine College en Albeda College (Jadnanansing) (Minister OCW)

17. Debat over de nieuwe informatie inzake Srebrenica (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

18. Debat over het kwaliteitskader gehandicaptenzorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

19. Debat over de situatie in de melkveehouderij (Smaling) (Staatssecretaris EZ)

20. Debat over ICT-problemen bij de Sociale Verzekeringsbank (Keijzer) (Staatssecretaris SZW)

21. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de ramp met de MH17 (Minister BuZa en Minister V&J, Minister-President en Staatssecretaris I&M)

22. Debat over mijnbouw (Minister EZ)

23. Debat over energie (Minister EZ)

24. Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentie-index (Van Veen) (Minister EZ)

25. Debat over de kabinetsreactie op het IBO «Zelfstandigen zonder personeel» (Voortman) (Ministers SZW en EZ)

26. Debat over het rapport van de OESO over de aanpak van belastingontwijking (Groot) (Staatssecretaris Financiën en Minister V&J)

27. Debat over de problemen bij het CAK inzake de eigen bijdrage Wmo (Agema) (Staatssecretaris VWS)

28. Debat over de screening bij de politie (Segers) (Minister V&J)

29. Debat over de omgang met informatie door overheden (Voortman) (Staatssecretaris VWS en Minister BZK)

30. Debat over het faillissement van Meavita (Van Gerven) (Staatssecretaris en Minister VWS)

31. Debat over onregelmatigheden bij de CO2-uitstoot van auto’s van Volkswagen (Van Veldhoven) (Staatssecretaris en Minister I&M, Minister EZ, Staatssecretaris Financiën)

32. Debat over de invloed van bedrijfslobbies op wetgeving (Van Gerven) (Minister EZ)

33. Debat over het bericht dat het Slotervaartziekenhuis verdiende op de productie van heroïne (Bruins Slot) (Minister VWS)

34. Debat over het maatwerkdiploma (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

35. Debat over het vonnis van de Raad van State inzake gaswinning (Van Tongeren) (Minister EZ)

36. Debat over bed, bad en brood (Voortman) (Staatssecretaris V&J)

37. Debat over de uitslag van de Venezolaanse verkiezingen en de gevolgen daarvan voor de Nederlandse relatie met Venezuela (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

38. Debat over de nieuwe aanpak van huiselijk geweld (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

39. Debat over de uitkomsten van de klimaattop in Parijs (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

40. Debat over weigering van zorg aan mensen die thuis willen sterven (Agema) (Staatssecretaris VWS)

41. Debat over de ongelijkheid in Nederland (Klaver) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

42. Debat over de invloed van ultraorthodoxe moslims in moskeeën (Karabulut) (Minister SZW) (was een dertigledendebat, nr. 7)

43. Debat over kinderarbeid in Turkije (Van Veldhoven) (Minister BuHa-OS)

44. Debat over de incidenten bij kerncentrales in België (Van Tongeren) (Minister I&M)

45. Debat over een nader onderzoek door de commissie-Oosting (Segers) (Minister V&J)

46. Debat over de plannen van aanpak voor Curaçao en Sint-Maarten (Bosman) (Minister BZK)

47. Debat over het onderzoek naar statiegeld door de Wageningen Universiteit (Dik-Faber) (Staatssecretaris I&M)

48. Hoofdlijnendebat over het advies van het Platform Onderwijs2032

49. Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

50. Debat over het rapport van de commissie Schnabel over voltooid leven (Rutte) (Minister VWS, Minister V&J)

51. Debat over de invloed van Eritrea in Nederland (Azmani) (Minister BuZa, Staatssecretaris V&J, Minister SZW)

52. Debat over schadelijke chemische stoffen in voedsel (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

53. Debat over een toename van het aantal verwarde personen (Dik-Faber) (Minister VWS, Minister V&J)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het bericht «Huisartsen spijkeren manifest op Ministerie VWS»

2. Dertigledendebat over de inkoop van dagbesteding (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

3. Dertigledendebat over leerlingen die geweigerd worden en noodgedwongen thuiszitten (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

4. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

5. Dertigledendebat over de invloed van de Fransen op de KLM met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

6. Dertigledendebat over belangenverstrengeling van een arts met mogelijke gevolgen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (Van Gerven) (Minister VWS)

7. Dertigledendebat over wachttijden in de jeugdpsychiatrie (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

8. Dertigledendebat over de bonus voor de voormalige NS-topman (Van Veldhoven) (Minister Financiën)

9. Dertigledendebat over aangiftes bij de politie die niet worden onderzocht (Oskam) (Minister V&J)

10. Dertigledendebat over het integratiebeleid en de toename van asielaanvragen (Sjoerdsma) (Minister SZW)

11. Dertigledendebat over een patiëntenstop in de thuiszorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

12. Dertigledendebat over de inspanningen van de Nederlandse regering t.a.v. twee gedetineerden in het buitenland (Omtzigt) (Minister BuZa)

13. Dertigledendebat over het openbaar maken van declaraties door zorginstellingen (Kooiman) (Minister VWS)

14. Dertigledendebat over de deal van Starbucks met de Nederlandse fiscus (Merkies) (Minister Financiën)

15. Dertigledendebat over misstanden bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de handelwijze van de IGZ (Van Gerven) (Minister VWS)

16. Dertigledendebat over het informeren van de Kamer over de Liborfraude (Merkies) (Minister Financiën)

17. Dertigledendebat over het bericht dat klimaatverandering leidt tot meer armoede (Van Tongeren) (Minister BuHa/Os, Staatssecretaris I&M)

18. Dertigledendebat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M, Minister EZ)

19. Dertigledendebat over de regeldruk in de zorg (Keijzer) (Minister en Staatssecretaris VWS)

20. Dertigledendebat over het sluiten van kolencentrales in Nederland (Van Tongeren) (Minister EZ)

21. Dertigledendebat over plannen om de mogelijkheden voor het PGB in te perken (Agema) (Staatssecretaris VWS)

22. Dertigledendebat over het totale EU-pakket aan maatregelen inzake de vluchtelingenproblematiek (Omtzigt) (Minister-President)

23. Dertigledendebat over het bericht dat asielzoekers alle tijd van de politie opslokken (Helder) (Minister V&J)

24. Dertigledendebat over verwarde huurders die voor overlast zorgen (Bashir) (Minister W&R, Minister VWS)

25. Dertigledendebat over de massa-executie in Saoedi-Arabië (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

26. Dertigledendebat over werkdruk in het basisonderwijs (Siderius) (Staatssecretaris OC&W)

27. Dertigledendebat over het SER-advies over de peuteropvang (Siderius) (Minister SZW)

28. Dertigledendebat over de uitkomsten van een zorgenquête (Agema) (Staatssecretaris VWS)

29. Dertigledendebat over de MRSA-bacterie (Thieme) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ)

Wetgevings- en notaoverleggen

Woensdag 2 maart 2016 van 10.00 uur tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

over de initiatiefnota van het lid Leijten: «Wmo 2015 in betere banen» (Kamerstuk 34 192)

Maandag 21 maart 2016 van 13.00 uur tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de initiatiefnota van de leden Nijboer en Groot over private equity (Kamerstuk 34 267)

Recesperiodes

Krokusreces 2016: vrijdag 19 februari t/m maandag 29 februari 2016

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

Koningsdag: woensdag 27 april 2016

Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016

2e Pinksterdag: maandag 16 mei 2016

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016

Herfstreces 2016: vrijdag 14 oktober t/m maandag 24 oktober 2016

Kerstreces 2016: vrijdag 23 december 2016 t/m maandag 16 januari 2017

Krokusreces 2017 (tevens verkiezingsreces): vrijdag 24 februari t/m maandag 20 maart 2017

Carnaval: 26 t/m 28 februari 2017

Verkiezingen Tweede Kamer: 15 maart 2017

Meireces 2017: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2017

Koningsdag: donderdag 27 april 2017

Hemelvaart: donderdag 25 mei 2017

2e Pinksterdag: maandag 5 juni 2017

Zomerreces 2017: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2017