Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534028 nr. 17

34 028 Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Nr. 17 VERSLAG OVER HET BURGERINITIATIEF «EEN PIL TEVEEL MAAKT GEEN CRIMINEEL»

Vastgesteld 19 maart 2015

Het burgerinitiatief

Het burgerinitiatief «Een pil teveel maakt geen crimineel» is door de initiatiefnemers op 27 januari 2015 overhandigd aan de voorzitter van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven.

De ondertekenaars van het burgerinitiatief roepen het kabinet c.q. het parlement op om «het beleid met betrekking tot de afgifte van de VOG (Verklaring omtrent gedrag) zodanig te wijzigen dan wel te verduidelijken dat een eerste veroordeling voor het in het bezit hebben van een kleine hoeveelheid drugs voor eigen gebruik bij een festival of feest, geen belemmering oplevert bij het verkrijgen van een VOG.» Voor de verdere motivering van dit standpunt wordt verwezen naar de tekst van het burgerinitiatief.

Ontvankelijkheid

De commissie heeft onderzocht of het burgerinitiatief voldoet aan de voorwaarden die de Kamer heeft gesteld om door haar behandeld te worden, welke behandeling uit zal monden in een uitspraak van de Kamer over het verzoek.

De commissie heeft aan de hand van de gebruikelijke steekproef geconstateerd dat het burgerinitiatief is voorzien van de minimaal vereiste 40.000 geldige steunbetuigingen. Deze zijn langs digitale weg verzameld.

Op verzoek van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven heeft de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie onderzocht of het voorstel van de indieners in de twee jaren voorafgaande aan de indiening van het burgerinitiatief in concluderende zin in de Kamer aan de orde is geweest. In haar brief van 5 maart 2015 constateert laatstgenoemde commissie dat de leden Recourt en Rebel over dit onderwerp op 29 augustus 2014 schriftelijke vragen hebben gesteld; dat de Minister van Veiligheid en Justitie deze vragen op 20 oktober 2014 heeft beantwoord (Vergaderjaar 2014–2015, Aanhangsel van de Handelingen, nr. 295) en dat het onderwerp daarmee ter bespreking heeft voorgelegen in de Kamer. De commissie heeft geen advies gegeven over de ontvankelijkheid van het burgerinitiatief.

Op basis van dit advies en eigen onderzoek stelt de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven vast dat het onderwerp van het burgerinitiatief de afgelopen twee jaar niet heeft geleid tot een uitspraak van een Kamermeerderheid in de vorm van een motie of anderszins. Zij is derhalve van mening dat het burgerinitiatief ook ten aanzien van het 2-jaarscriterium ontvankelijk kan worden verklaard.

Behandelingsvoorstel

De commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven stelt de Kamer voor het burgerinitiatief «Een pil teveel maakt geen crimineel» ontvankelijk te verklaren en het te agenderen voor een plenair debat.

De voorzitter van de commissie, Neppérus

De griffier van de commissie, Roovers