Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201630012 nr. 59

30 012 Leven Lang Leren

Nr. 59 MOTIE VAN DE LEDEN LUCAS EN KLEIN

Voorgesteld 9 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat met de Kamer is afgesproken dat er experimenten met vraagfinanciering komen voor zowel de sectoren techniek en ICT als de sectoren zorg en welzijn;

constaterende dat vooralsnog alleen in de sectoren techniek en ICT voldoende animo is voor de experimenten;

overwegende dat om een goed beeld te krijgen of vraagfinanciering inderdaad leidt tot meer deelname aan en maatwerk voor deeltijdopleidingen, een breed experiment nodig is;

verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat ook het experiment in de sectoren zorg en welzijn snel van de grond komt, en de Kamer hierover uiterlijk Prinsjesdag 2016 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Lucas

Klein