Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201630196 nr. 395

30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 395 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 10 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voornemens is om de criteria voor maatschappelijk verantwoord inkopen jaarlijks aan te scherpen;

overwegende dat het voor bedrijven van belang is dat er zo veel mogelijk zicht is op voorziene aanscherpingen van criteria voor maatschappelijk verantwoord inkopen in de toekomst voor het doen van goede investeringsbeslissingen;

verzoekt de regering om:

  • bij de criteria voor maatschappelijk verantwoord inkopen waar mogelijk een route te schetsen voor de te verwachten aanscherping van criteria in de komende jaren zodat bedrijven zich hierop kunnen voorbereiden en innovaties worden gestimuleerd;

  • samen met gemeenten, provincies en waterschappen in een bestuurlijke afspraak de ambitie vast te leggen om vanaf 2020 minimaal een vast te stellen percentage van de inkopen op een hoger duurzaamheidsniveau te doen dan de dan geldende minimumnormen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber