Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634346 nr. 1

34 346 Burgerinitiatief «Ons Geld»

Nr. 1 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 november 2015

Hierbij brengt de vaste commissie voor Financiën verslag uit over de behandeling van het burgerinitiatief «Ons Geld» (hierna: het burgerinitiatief).

Het burgerinitiatief is op 21 april 2015 door de initiatiefnemers aangeboden aan de voorzitter van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven. In het burgerinitiatief verzoeken de indieners aan de Kamer om «te bewerkstelligen dat de overheid het exclusieve recht op geldschepping herneemt door het in circulatie brengen van schuldvrije euro’s, welke worden gecreëerd door een daartoe op te richten publiek instituut en welke zoveel mogelijk in omloop worden gebracht door ze te besteden, dan wel rentevrij uit te lenen.».

Op 2 juli 2015 heeft de Tweede Kamer op grond van het verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven1 besloten het burgerinitiatief ontvankelijk te verklaren en het in handen te stellen van de vaste commissie voor Financiën met de kanttekening dat de initiatiefnemers, zoals te doen gebruikelijk, in de gelegenheid zullen worden gesteld om het burgerinitiatief mondeling nader toe te lichten en het daarheen te leiden dat de Kamer een standpunt over het initiatief zal innemen.

De commissie Financiën heeft vervolgens het burgerinitiatief als volgt behandeld:

 • Er is een rondetafelgesprek over het geldstelsel georganiseerd op 14 oktober 2015. De initiatiefnemers hebben aan het rondetafelgesprek deelgenomen. Van het rondetafelgesprek is geen stenografisch verslag gemaakt. Wel is het op initiatief van de commissie Financiën bij wijze van uitzondering opgenomen en gepubliceerd op het YouTube-kanaal van de Tweede Kamer.2 Op de website van de Tweede Kamer staat meer informatie over het rondetafelgesprek, o.a. zijn op de website diverse position papers te raadplegen die door de genodigden voor het rondetafelgesprek aan de commissie zijn toegestuurd.3

 • Na het rondetafelgesprek is in de procedurevergadering van 28 oktober 2015 over de verdere wijze van behandeling van het burgerinitiatief gesproken. De volgende besluiten zijn door de commissie genomen:

  • met de bespreking van het burgerinitiatief in het rondetafelgesprek op 14 oktober 2015 is de behandeling in de commissie afgerond;

  • de commissie brengt aan de Tweede Kamer verslag uit over haar behandeling van het burgerinitiatief;

  • de commissie meldt het burgerinitiatief aan voor behandeling in een debat in de Tweede Kamer;

  • de Stichting Ons Geld wordt geïnformeerd over haar bijdrage aan het plenaire debat;

  • de commissie verzoekt de Minister van Financiën om voorafgaand aan het plenaire debat een kabinetsreactie op het burgerinitiatief aan de Tweede Kamer toe te sturen.

Naar aanleiding van bovengenoemde behandeling en besluitvorming stelt de commissie Financiën voor om het burgerinitiatief te agenderen voor een plenair debat, waarna over eventuele moties kan worden gestemd. De commissie verzoekt de Voorzitter het plenaire debat niet eerder te plannen dan enkele weken na ontvangst van de aan de Minister van Financiën gevraagde kabinetsreactie.

De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, Duisenberg

De waarnemend griffier van de vaste commissie voor Financiën, Van den Eeden