Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631521 nr. 98

31 521 Taxibeleid

Nr. 98 MOTIE VAN HET LID DE BOER C.S.

Voorgesteld 10 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een kennisplatform komt om kennis te delen en uit te wisselen over de mogelijkheden die experimenten bieden in de taxibranche;

overwegende dat dit platform zich alleen richt op initiatieven die binnen de bestaande regels voor taxi's passen;

van mening dat het wenselijk is om ook experimenten buiten de bestaande taxiregelgeving te faciliteren om innovatie in de sector ten behoeve van de klant te stimuleren;

verzoekt de regering, het kennisplatform zo te ontwikkelen dat ook initiatieven die niet binnen de bestaande taxiregels passen, via het platform kunnen worden aangedragen, zodat duidelijk is aan welke ruimte in de regelgeving behoefte is, daarop vervolgens te bezien hoe hier experimenteerruimte voor gecreëerd kan worden en de Tweede Kamer hier te zijner tijd over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Boer

Belhaj

Hoogland

Van Tongeren

Van Helvert