34 028 Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Nr. 16 VERSLAG OVER HET BURGERINITIATIEF «EEN DIER IS GEEN DING»

Vastgesteld 19 maart 2015

Het burgerinitiatief

Het burgerinitiatief «Een dier is geen ding» is door de initiatiefnemers op 25 november 2014 overhandigd aan de voorzitter van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven.

De ondertekenaars van het burgerinitiatief stellen de leden van de Tweede Kamer voor dierenmishandeling zwaarder te bestraffen c.q. de bestaande strafmaat ook daadwerkelijk op te leggen. De ondertekenaars vinden het des te meer belangrijk dat dierenmishandeling hard wordt aangepakt omdat uit wetenschappelijk onderzoek zou zijn gebleken dat er een relatie is tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld. Voor de verdere motivering van dit standpunt wordt verwezen naar de tekst van het burgerinitiatief.

Ontvankelijkheid

De commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven heeft onderzocht of het burgerinitatief «Een dier is geen ding» voldoet aan de voorwaarden die de Kamer heeft gesteld om door haar behandeld te worden, welke behandeling uit zal monden in een uitspraak van de Kamer over het verzoek.

De commissie heeft aan de hand van de gebruikelijke steekproef geconstateerd dat het burgerinitiatief is voorzien van de minimaal vereiste 40.000 geldige steunbetuigingen. Deze zijn langs digitale en schriftelijke weg verzameld.

Op verzoek van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven heeft de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie onderzocht of het voorstel van de indieners in de twee jaren voorafgaande aan de indiening van het burgerinitiatief in concluderende zin aan de orde is geweest in de Kamer. Bij brief van 12 februari 2015 antwoordt de commissie als volgt:

«De commissie heeft besloten u te laten weten dat de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie op 21 maart 2013 schriftelijk overleg heeft gevoerd over huiselijk geweld en dierenwelzijn. Na de beantwoording van het schriftelijk overleg door de Minister van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Economische Zaken heeft de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie op 27 november 2013 besloten de onderliggende stukken over te dragen naar de vaste commissie voor Economische Zaken. De vaste commissie voor Economische Zaken heeft op 16 oktober 2014 hierover een algemeen overleg gevoerd waaruit een VAO is voortgevloeid over onder meer opsporing, vervolging en straffen. Het op 18 december 2014 geplande VAO is uitgesteld in afwachting van nog te ontvangen brieven naar aanleiding van toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg. Het onderwerp ligt daarmee nog ter bespreking voor in de Kamer. De commissie heeft tenslotte geen advies gegeven over de ontvankelijkheid van het burgerinitiatief.».

De commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven stelt vast dat het onderwerp van het burgerinitiatief de afgelopen 2 jaar vaker in de Kamer aan de orde is geweest, zij het niet in concluderende zin. Het debat over het sanctioneren van dierenmishandeling heeft immers (nog) niet geleid tot een duidelijk standpunt van een Kamermeererheid in de vorm van een motie of anderszins. De commissie is daarom van oordeel dat het burgerinitiatief «Een dier is geen ding» ook ten aanzien van het 2-jaarscriterium ontvankelijk moet worden verklaard.

Behandelingsvoorstel

De commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven stelt de Kamer voor het burgerinitiatief «Een dier is geen ding» ontvankelijk te verklaren en het te gelegener tijd te agenderen voor een plenair debat. Het is aan de betrokken commissie(s) om te bepalen welk moment hiervoor opportuun wordt geacht.

De voorzitter van de commissie, Neppérus

De griffier van de commissie, Roovers

Naar boven