Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734707 nr. 3

34 707 Verdere behandeling van aanhangige stukken

Nr. 3 LIJST VAN CONTROVERSIËLE ONDERWERPEN ZOALS VASTGESTELD DOOR DE KAMER OP 11 APRIL 2017

Ontvangen 12 april 2017

A. Koninkrijksrelaties

Wetsvoorstellen

1. 34 044

Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen)

Overig

Geen

B. Europese Zaken

Wetsvoorstellen

Geen

Overig

Geen

C. Buitenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Geen

Overig

Geen

D. Veiligheid en Justitie

Wetsvoorstellen

1. 33 861

Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen

2. 34 456

Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek van Strafrecht BES teneinde bijzondere bepalingen aangaande majesteitsschennis en de belediging van bevriende staatshoofden te doen vervallen

3. 34 032

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken)

4. 34 126

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken)

5. 34 309

Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring)

6. 33 844

Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen

7. 33 603

Goedkeuring van de op 19 november 2010 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake verbetering van de samenwerking bij het voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit (Trb. 2010, 321)

8. 32 882

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht, de Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met het opheffen van de samenloop van regelingen inzake het tijdelijk verlaten van de inrichting tijdens de voorlopige hechtenis en enige wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering in verband met de schorsing en de beëindiging van de voorlopige hechtenis van een ongewenst verklaarde vreemdeling uit te sluiten en een wijziging van het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot de beëindiging van de voorlopige hechtenis

9. 34 118

Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten betreffende het uitspreken van de echtscheiding en ontbinding van het geregistreerd partnerschap door de ambtenaar van de burgerlijke stand (Wet scheiden zonder rechter)

10. 34 537

Wijziging van de Telecommunicatiewet en het Wetboek van Strafvordering in verband met de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare telecommunicatiediensten en openbare telecommunicatienetwerken (aanpassing bewaarplicht telecommunicatiegegevens)

11. 34 544

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met aanpassing van in de procedure voor nareis geldende termijnen

12. 34 608

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de afwikkeling van massaschade in een collectieve actie mogelijk te maken

13. 34 641

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het opnemen van een specifieke strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben gebruikt in de rechtmatige uitoefening van hun taak en een strafbaarstelling van schending van de geweldsinstructie en wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het opnemen van een grondslag voor het doen van strafrechtelijk onderzoek naar geweldgebruik door opsporingsambtenaren (geweldsaanwending opsporingsambtenaar)

Overig

1. 31 265-54

Brief regering – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 05 januari 2015

Stand van zaken over adoptiekinderen die het land van herkomst niet mogen uitreizen in verband met visumverplichtingen

2. 31 265-55

Brief regering – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff 29 mei 2015

– Interlandelijke adoptie

3. 31 265-56

Brief regering – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff – 18 september 2015

Rapporten en signalement van de Inspectie Jeugdzorg over het bemiddelingsproces bij interlandelijke adoptie

4. 31 265-58

Brief regering – Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur – 04 februari 2016

Terugkoppeling van werkbezoek aan Bulgarije in het kader van interlandelijke adoptie

5. 31 265-59

Brief regering – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff – 12 april 2016

Stand van zaken interlandelijke adoptiesituatie DR Congo

6. 31 265-60

Brief regering – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff – 13 september 2016

Opschorting interlandelijke adoptierelatie DR Congo

7. 31 265-61

Brief regering – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff – 02 november 2016

RSJ-rapport «Bezinning op Interlandelijke Adoptie»

8. 31 265-62

Brief regering – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff – 31 januari 2017

Toekomst interlandelijke adoptie

9. 33 836-18

Brief regering – Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur – 07 december 2016

Kabinetsreactie op rapport «Kind en ouder in de 21e eeuw» van de Staatscommissie Herijking Ouderschap

10. 27 859-99

Brief regering – Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur – 23 december 2016

Sekseregistratie

11. 34 550 VI-99

Brief regering – Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok – 01 februari 2017

Rapport «Toezicht op het bewind van ouders en voogden over het vermogen van minderjarigen»

12. 29 838-89

Brief regering – Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok – 08 februari 2017

Afspraken rechthebbenden en internet service providers over samenwerking bij vergroten legaal aanbod films en over voorlichting aan consumenten over downloaden uit (il)legale bron

13. 24 077-389

Brief regering – Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur – 19 december 2016

Vervolg op verzoek tot aanpassing van de Opiumwet in verband met precursoren/designerdrugs

14. 24 077-392

Brief regering – Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok – 21 februari 2017

Rapport «Lokaal gezien, verdiepingsstudie monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid meting 2015/16 (fase II)»

15. 28 684-489

Brief regering – Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur – 17 januari 2017

Jaarwisseling 2016–2017

16. 29 628-686

Brief regering – Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok – 01 februari 2017

Pilot met stroomstootwapen in de basispolitiezorg

17. 33 552-25

Brief regering – Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur – 28 november 2016

Schadeverhaal door slachtoffers van strafbare feiten

18. 26 643-426

Brief regering – Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur – 11 november 2016

Kabinetsstandpunt over WRR-rapport «Big Data in een vrije en veilige samenleving»

19. 26 643-430

Brief regering – Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur – 05 december 2016

Toezegging inzake de berichtgeving in de Volkskrant van 30 september 2016 en 1 oktober 2016 waarin beweerd wordt dat de telefoon- en chatcommunicatie van duizenden Nederlanders in handen zou zijn gekomen van het Australische technologiebedrijf Appen

20. 29 237-171

Brief regering – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff – 30 januari 2017

Verlenging besluit- en vertrekmoratorium Burundi

21. 29 936-42

Brief regering – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff – 01 december 2017

Uitkomsten onderzoek ABDTOPConsult Vormen van regie op tolkdiensten VenJ-domein en reactie artikel OneworldUitkomsten

22. 19 637-2302

Brief regering – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff – 22 februari 2017

Reactie op de gewijzigde motie van het lid Voordewind c.s. over het meewerkcriterium niet tegenwerpen als kinderen vijf jaar of langer beschikbaar zijn geweest voor vertrek

23. 19 637-2303

Brief regering – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff – 23 februari 2017

Hoger beroep in asielzaken

24. 19 637-2304

Brief regering – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff – 23 februari 2017

Landgebonden asielbeleid Afghanistan

25. 19 637-2305

Brief regering – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff – 23 februari 2017

Landgebonden asielbeleid Irak

26. 19 637-2306

Brief regering – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff – 23 februari 2017

Vierde voortgangsrapportage huisvesting vergunninghouders in Nederland

27. 19 637-2307

Brief regering – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff – 27 februari 2017

Reactie op de motie van het lid Voordewind c.s. over het meewerkcriterium niet tegenwerpen als kinderen vijf jaar of langer beschikbaar zijn geweest voor vertrek

28. 19 637-2308

Brief regering – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff – 07 maart 2017

Reactie op het advies van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) «Profileren en selecteren. Advies over het gebruik van profilering in de uitvoering van het vreemdelingenbeleid.»

29. 31 839-570

Brief regering – Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok – 17 maart 2017

Antwoorden op vragen commissie over de reactie op het bericht «Voor het eerst baby vondelingenkamer»

30. 29 911-151

Brief regering – Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok – 21 maart 2017

Deltaplan aanpak ondermijnende criminaliteit-proeftuin Brabant

31. 19 637-2310

Brief regering – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff – 24 maart 2017

Documenten uit Eritrea in de naturalisatieprocedure

32. 30 573-136

Brief regering – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff – 28 maart 2017

Beleidsreactie op het WODC-rapport over informatiecampagnes gericht op (potentiële) migranten in herkomst- en transitlanden

33. 29 628-696

Brief regering – Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok – 29 maart 2017

Inkomensgegevens politie in het kader van de Wet Normering Topinkomens (WNT) over het jaar 2016

34. 32 317-463

Brief regering – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff – 30 maart 2017

Nederlandse inzet in Frontex activiteiten in 2017

35. 29 344-132

Brief regering – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff – 30 maart 2017

Reactie op verzoek commissie op het rapport van Defence for Children «Ik wil terug naar Nederland. Monitoring van teruggekeerde gewortelde kinderen in Armenië»

E. Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

1. 34 529

Intrekking van de Zondagswet en wijziging van de Gemeentewet in verband met de bescherming van sportbeoefening en andere vormen van ontspanning op zondag (Intrekkingswet Zondagswet)

2. 34 464

Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet

3. 30 900

Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een zorgplicht voor het welzijn van dieren

4. 34 027

Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in verband met de invoering van een onafhankelijke bindende toets voorafgaand aan de inzet van bijzondere bevoegdheden jegens journalisten, welke gericht is op het achterhalen van hun bronnen

5. 30 309

Voorstel van wet van het lid Wilders betreffende het houden van een raadplegend referendum over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie (Wet raadplegend referendum toetreding Turkije)

6. 32 411

Voorstel van wet van de leden Van der Ham, Van Tongeren en Heijnen houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

7. 32 334

Voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter

Overig

1. 31 570-31

Brief regering – Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 16 december 2015

Voortgang visietraject over het ambt van burgemeester

2. 31 570-32

Brief regering – Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 22 maart 2016

Afschrift van de adviesaanvraag aan de Raad voor het openbaar bestuur betreffende de positie van de burgemeester

3. 34 300 VII-62

Brief regering – Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 23 maart 2016

Reactie op de motie van het lid Klein c.s. inzake constitutionele toetsing door wetgever

4. 31 570-33

Brief regering – Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 25 november 2016

Beschouwing rol en positie burgemeester

5. 29 279-371

Brief regering – Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 31 januari 2017

Kabinetsreactie op de motie van het lid Van Dam over gedeelde waarden en onderlinge verbondenheid in de samenleving

6. 26 643-445

Brief regering – Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 09 februari 2017

Rapport «Digitale waardigheid. Bescherming van publieke waarden in de digitale samenleving»

7. 31 570-28

Brief regering – Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 17 april 2015

Beschouwing inzake Hoofdstuk 7 van de Grondwet

8. 31 570-29

Brief regering – Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 17 april 2015

Notitie voor de aanstellingwijze van de burgemeester en de gevolgen daarvan voor zijn positie

9. 26 643-448

Brief regering – Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 28 februari 2017

Stand van zaken diverse moties digitale overheid

F. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wetsvoorstellen

1. 33 661

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES, de Wet college voor toetsen en examens alsmede de Wet op de expertisecentra in verband met onder meer de invoering in het voortgezet onderwijs van een leerlingvolgsysteem, een diagnostische tussentijdse toets en verplichte deelname aan internationaal vergelijkend onderzoek (leerlingvolgsysteem en diagnostische tussentijdse toets voortgezet onderwijs)

2. 30 417

Voorstel van wet van de leden Ypma, Jasper van Dijk, Klaver en Van Meenen houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Algemene wet gelijke behandeling inzake toelating tot onderwijsinstellingen van leerlingen of deelnemers (regeling toelatingsrecht onderwijs)

Overig

Geen

G. Financiën

Wetsvoorstellen

1. 34 424

Goedkeuring van het op 19 april 2015 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malawi tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 75 en Trb. 2016, 16)

2. 34 556

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op afschaffing van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden en de aftrek van scholingsuitgaven (Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing)

3. 34 492

Goedkeuring van het op 22 juli 2015 te Nairobi tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kenia tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 114 en Trb. 2016, 58)

4. 34 503

Goedkeuring van het op 15 juli 2015 te Addis Abeba tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Zambia tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 113 en Trb. 2016, 47)

Overig

1. 34 552-77

Brief regering – Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes – 27 januari 2017

Evaluaties giftenaftrek en de evaluatie van de praktijk rondom ANBI's en SBBI's

2. 34 552-11

Brief regering – Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes – 10 oktober 2016

Termijn toezending kabinetsreactie evaluatierapporten, ANBI’s en SBBI’s en giftenaftrek

3. 34 552-7

Brief regering – Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes – 26 september 2016

Termijn van verzending van de evaluaties van de giftenaftrek, ANBI's en SBBI's

4. 34 302-125

Brief regering – Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes – 9 september 2016

Brief n.a.v. uitstel algemeen overleg over ANBI’s en SBBI’s

5. 34 302-123

Brief regering – Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes – 8 juli 2016

Verzoek commissie stand van zaken ANBI’s en SBBI’s

H. Defensie

Wetsvoorstellen

Geen

Overig

1. 34 550 X-66

Brief regering – Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 24 januari 2017

Beantwoording op vragen commissie over de Strategische Kennis en Innovatie Agenda 2016–2020

2. 34 550 X-50

Brief regering – Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 01 november 2016

Strategische Kennis en Innovatie Agenda 2016–2020

3. 33 763-126

Brief regering – Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 14 februari 2017

Houvast in een onzekere wereld: lijnen van ontwikkeling in het meerjarig perspectief voor een duurzame gerede en snel inzetbare krijgsmacht

4. 33 763-130

Brief regering – Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 03 april 2017

Interdepartementale beleidsonderzoek «Zicht op gereedheid»

I. Infrastructuur en Milieu

Wetsvoorstellen

1. 34 534

Voorstel van wet van de leden Klaver, Kuiken, Roemer, Van Veldhoven en Dik-Faber houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet)

2. 34 666

Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening en de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen)

3. 34 675

Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten)

Overig

1. 23 645-640

Brief regering – Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma – 15 december 2016

Toekomstbeeld Openbaar Vervoer «Overstappen naar 2040: flexibel en slim OV»

2. 29 984-708

Brief regering – Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma – 22 december 2016

Antwoorden op de resterende vragen van de commissie over de voorlopige conclusie positionering ProRail

3. 31 793-162

Brief regering – Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma – 2 december 2016

Nationale Klimaatadaptatiestrategie 2016 (NAS)

J. Economische Zaken

Wetsvoorstellen

1. 34 627

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie)

2. 34 687

Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel

Overig

1. 33 037-164

Brief regering – Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam – 17 november 2015

Besluit tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen en het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet

2. 28 286-878

Brief regering – Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam – 01 juni 2016

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit diergeneeskundigen en het Besluit houders van dieren in verband met diverse wijzigingen op het gebied van dierenwelzijn

3. 29 502-134

Brief regering – Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 23 december 2016

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Tijdelijk besluit postbezorgers 2011 in verband met het vervallen van de uitzondering ingeval van een collectieve arbeidsovereenkomst

4. 31 532-180

Brief regering – Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam – 23 februari 2017

Slotverklaring Nationale Voedseltop op 26 januari 2017

5. 33 576-97

Brief regering – Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam – 17 maart 2017

Uitvoering motie van de leden Grashoff en Leenders over een nationaal plan van aanpak voor weidevogels

6. 34 313-16

Brief regering – Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam – 20 maart 2017

Reactie op moties inzake initiatiefnota van de leden Van Gerven, Grashoff en Koşer Kaya over wei voor de koe

7. 33 576-93

Brief regering – Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam – 21 november 2016

Voortgangsbrief Natuur

8. 33 576-96

Brief regering – Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam – 25 januari 2017

Evaluatie Natuurpact

9. 28 286-703

Brief regering – Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 04 december 2013

Handhaving en toezicht in natuur

10. 34 550 XIII-132

Brief regering – Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam – 22 maart 2017

Evaluatierapport WOT Natuur en Milieu

11. 32 336-59

Brief regering – Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam – 19 april 2016

Reactie op motie van het lid Wassenberg over het overdragen van vijf java-apen door het BPRC aan Stichting AAP

12. 32 336-60

Brief regering – Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam – 20 mei 2016

Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 20 april 2016, over het bericht dat het «Proefdieronderzoek onjuiste informatie oplevert»

13. 32 336-61

Brief regering – Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam – 09 juni 2016

Reactie op adviezen van het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad)

14. 32 336-64

Brief regering – Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam – 15 december 2016

Voortgangsrapportage Plan van aanpak Dierproeven en alternatieven

15. 32 336-65

Brief regering – Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker – 15 februari 2017

Verkenning «Van aap naar beter» van het Rathenau Instituut

16. 28 286-904

Brief regering – Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam – 28 februari 2017

Zienswijze Raad voor Dierenaangelegenheden inzake hoogrisicohonden

17. 28 286-905

Brief regering – Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam – 17 maart 2017

Zienswijze van de Raad voor dierenaangelegenheden betreffende paardenmarkten

18. 33 835-48

Brief regering – Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam – 18 november 2016

Internationale vergelijking kosten keuring en toezicht NVWA en toets aan Maat Houden

19. 33 835-51

Brief regering – Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam – 13 december 2016

Antwoorden op vragen van de commissie over internationale vergelijking kosten keuring en toezicht NVWA en toets aan Maat Houden

20. 32 627-17

Brief regering – Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 03 juli 2014

Meerjarenafspraak energietransitie glastuinbouw 2014–2020

21. 32 627-18

Brief regering – Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 08 oktober 2014

Uitkomsten bestuurlijk overleg tuinbouw

22. 33 037-191

Brief regering – Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam – 20 februari 2017

Reactie op het rapport «Ammoniak in Nederland»

23. 27 858-362

Brief regering – Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam – 01 april 2016

Reactie naar aanleiding van moties over gewasbeschermingsmiddelen

24. 27 858-365

Brief regering – Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam – 13 mei 2016

Reactie op diverse verzoeken inzake gewasbescherming

25. 27 858-370

Brief regering – Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma – 12 juli 2016

Diverse toezeggingen gewasbeschermingsmiddelen

26. 27 858-371

Brief regering – Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam – 05 oktober 2016

Systeemaanpak duurzame gewasbescherming

27. 29 023-167

Brief regering – Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 01 mei 2014

Balans tussen de bescherming van de kwetsbare natuur op de Noordpool en onze economische en energiepolitieke belangen

28. 29 023-209

Brief regering – Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 30 september 2016

Stroomstoring Noord-Holland en Flevoland op 27 maart 2015

29. 31 239-254

Brief regering – Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 23 januari 2017

Evaluatie Rijkscoördinatieregeling en voortgang omgevingsmanagement energieprojecten

30. 34 089-16

Brief regering – Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 15 februari 2017

Plan voor een betaalbare en duurzame energievoorziening in Caribisch Nederland

31. 31 530-2

Brief regering – Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 09 februari 2017

Evaluatie Innovatieagenda Energie en reactie op moties over het onderzoekscentrum voor de energietransitie

32. 34 582

Initiatiefnota – Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) – 25 oktober 2016

Initiatiefnota van het lid Van Veldhoven: «Geen woorden, maar daden en energie besparen – voorstellen voor efficiënte energiebesparing in de energie-intensieve industrie»

33. 29 023-214

Brief regering – Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 24 februari 2017

380 kV hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten

34. 34 627-11

Brief regering – Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 28 februari 2017

Reactie op een tweetal amendementen van het lid Jan Vos c.s. over een rendementseis voor kolencentrales

35. 2017Z03810

Brief regering – Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 17 maart 2017

Reactie op het rapport «Fiscale barrières voor smart charging» van ELaadNL

36. 32 849-112

Brief regering – Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp 24 maart 2017

– Reactie op moties op het gebied van mijnbouw

37. 31 510-65

Brief regering – Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 24 maart 2017

Reactie op moties inzake de Energieagenda

38. 34 316

Initiatiefnota – Tweede Kamerlid, E. Ziengs – 14 oktober 2015

Initiatiefnota van de leden Ziengs en Verhoeven over de Wet Markt en Overheid

39. 34 487-1

Brief regering – Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 03 juni 2016

Beleidsreactie evaluatie Wet markt en overheid

40. 27 406-225

Brief regering – Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 17 januari 2017

Strategische Agenda Onderzoeksfaciliteiten TO2-instellingen

41. 33 009-36

Brief regering – Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 22 december 2016

Toekomst onderzoek nanotechnologie

42. 32 637-271

Brief regering – Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 16 december 2016

Tweede Monitor Vestigingsklimaat

43. 34 550 XIII-128

Brief regering – Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 24 januari 2017

Evaluatie Technologiestichting STW 2011–2015

44. 33 009-32

Brief regering – Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 18 oktober 2016

Nationale Iconen 2016

45. 31 409-128

Brief regering – Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 30 november 2016

Reactie op de motie van het lid Bruins over een subsidieregeling voor innovatieve scheepsbouw

46. 24 446-60

Brief regering – Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 25 november 2016

Nota Ruimtevaartbeleid 2016

47. 32 637-276

Brief regering – Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 17 maart 2017

Eindrapport evaluatie van de MIT-regeling (MKB Innovatiestimulering Topsectoren)

48. 33 009-40

Brief regering – Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 17 maart 2017

Analyse met betrekking tot het bereiken van de 2,5%-doelstelling voor R&D en het centraler stellen van maatschappelijke uitdagingen in het topsectorenbeleid

49. 32 637-274

Brief regering – Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 08 maart 2017

Rapport evaluatie toegepaste onderzoeksorganisaties TO2

50. 29 697-33

Brief regering – Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 24 februari 2017

Rapportage Economische Structuurversterking Zuidwest-Nederland

51. 30 196-480

Brief regering – Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 24 oktober 2016

Hoofdlijnen wetsvoorstel algemene gelding duurzaamheidsinitiatieven

52. 32 440-94

Brief regering – Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 22 december 2016

Rapport «Onderzoek naar tenderkostenvergoedingen bij ingetrokken aanbestedingen»

53. 31 311-179

Brief regering – Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 14 februari 2017

Reactie op de motie van het lid Monasch c.s. over een aparte mkb-toets dan wel mkb-statuut en op de motie van het lid Graus over het toetsen van voorgenomen beleidsregels op uitvoerbaarheid in het mkb

54. 28 165-266

Brief regering – Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 10 februari 2017

De oprichting van een Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling: Invest-NL

55. 34 647-1

Brief regering – Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 23 december 2016

Evaluatie Winkeltijdenwet

56. 34 647-2

Brief regering – Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 09 maart 2017

Antwoorden op vragen van de commissie over Evaluatie Winkeltijdenwet

57. 31 083-52

Brief regering – Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 24 maart 2017

Kabinetsreactie herziene Corporate Governance Code

58. 33 043-71

Brief regering – Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 30-06-2016

Beleidsevaluatie Green Deals

59. 29 502-137

Brief regering – Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 24 februari 2017

Tijdelijk Besluit Postbezorgers 2011

60. 29 502-135

Brief regering – Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 23 december 2016

Ontwikkelingen op de postmarkt

K. Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wetsvoorstellen

1. 34 494

Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders

2. 34 256

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met het opnemen van nadere regels voor ouderparticipatiecrèches

Overig

1. 32 824-189

Brief regering – Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 22 februari 2017

Onderzoek MWM2 onder taaldocenten van inburgeraars

2. 2017Z03900

Brief regering – Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 21 maart 2017

Reactie op verzoek commissie inzake de vrijstellingsregeling van de sollicitatieplicht

3. 30 982-31

Brief regering – Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 30 januari 2017

Beleidsdoorlichting artikel 13, Integratie en Maatschappelijke Samenhang

4. 32 824-191

Brief regering – Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 22 maart 2017

Reactie op de motie van het lid Pieter Heerma over aanbieden van taal- en inburgeringscursussen

5. 24 515-385

Brief regering – Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma – 21 februari 2017

Antwoorden op vragen commissie over diverse onderwerpen schuldenbeleid

6. 34 275-19

Brief regering – Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma – 28 februari 2017

Verkenning automatisch toekennen kinderbijslagvoorziening BES

7. 34 550 IV-27

Brief regering – Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma – 03 maart 2017

Sociaal minimum Caribisch Nederland

8. 34 369-13

Brief regering – Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma – 10 maart 2017

Regeling vrijwilligerskostenvergoeding in de bijstand

L. Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wetsvoorstellen

1. 34 694

Wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met technische verbeteringen en verhoging van het boetemaximum

2. 34 399

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de elektronische zorgpolis

3. 34 445

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg

4. 34 543

Regels tot uitvoering van het antidopingbeleid en tot instelling van de Dopingautoriteit (Wet uitvoering antidopingbeleid)

5. 33 703

Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen

6. 34 673

Wijziging van de Wet afbreking zwangerschap houdende het mogelijk maken van de medicamenteuze zwangerschapsafbreking bij de huisarts

Overig

1. 34 104-168

Brief regering – Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 20-02-2017

Antwoorden op vragen van de commissie inzake reactie op verzoek van het lid Leijten gedaan tijdens de RvW van 15 juni 2016 over vastgoed in de langdurige zorg

2. 29 323-110

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 21-02-2017

Reflectie op kiembaanmodificatie

3. 29 477-418

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 21 februari 2017

Antwoorden op vragen van de commissie over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met regels voor de toelating van geneesmiddelen tot het basispakket

4. 29 689-806

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 21 februari 2017

Herinrichting van de regeling voor voorwaardelijke pakkettoelating

5. 32 772-25

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 21 februari 2017

Beantwoording op vragen commissie over de beleidsdoorlichting Kwaliteit en Veiligheid begrotingsartikel 2.1

6. 30 486-14

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 23 februari 2017

Essay over geslachtskeuze

7. 29 689-807

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 23 februari 2017

Contractering polissen met beperkende voorwaarden

8. 32 279-105

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 24 februari 2017

Antwoorden op vragen commissie over het Eindrapport Psychosociale gevolgen van abortus

9. 34 104-171

Brief regering – Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 21 maart 2017

Samenvattend rapport NZa uitvoering Wet langdurige zorg 2015/2016

10. 34 104-172

Brief regering – Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 21 maart 2017

Onderzoeksrapporten «Langer zelfstandig», «Wel thuis?» en «De markt voor huishoudelijke hulp – gemeentelijk inkoopbeleid en gebruik door burgers onder de Wmo 2007»

11. 34 300 XVI-158

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 29 maart 2016

Verzamelbrief maart

12. 32 279-98

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 30 september 2016

Eindrapport Psychosociale gevolgen van abortus

13. 32 279-99

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 03 november 2016

Zorg rond onbedoelde (tiener)zwangerschappen

14. 34 550 XVI-20

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 07 november 2016

Jaarverslag 2015 van de Centrale deskundigencommissie late zwangerschapsafbreking in een categorie 2-geval en levensbeëindiging bij pasgeborenen

15. 30 371-37

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 09 februari 2017

IGZ jaarrapportage 2015 van de Wet afbreking zwangerschap

16. 29 282-246

Brief regering – Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 07 maart 2016

Reactie op verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 januari 2016 over het bericht dat asielzoekers ouderen gaan verzorgen terwijl er net 75.000 mensen ontslagen zijn omdat er zogenaamd bezuinigd moest worden

17. 25 883-271

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 06 april 2016

Eindevaluatie van het Programma Participatie en Gezondheid

18. 32 642-11

Brief regering – Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 07-04-2016

Modelovereenkomsten voor zzp'ers in de zorg

19. 29 282-251

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 19 mei 2016

Informatie over het Capaciteitsplan 2016, deelrapport 1

20. 29 282-253

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 28 juni 2016

Antwoorden op vragen van de commissie over beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen

21. 29 282-255

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 06 juli 2016

Opleidingen publieke gezondheidszorg

22. 30 111-101

Brief regering – Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 04 juli 2016

Reactie op gewijzigde motie van de leden Kerstens en Leijten over topinkomens onder gewone cao's laten vallen (Kamerstuk 30 111-82)

23. 31 765-231

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 19-09-2016

Project Verpleegkundige topzorg Noord-Nederland

24. 29 282-259

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 30 september 2016

Jaarverslag 2015 Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV)

25. 29 282-260

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 04 november 2016

Arbeidsmarkt zorg: herstel na moeilijke jaren

26. 29 282-261

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 17 november 2016

Tweede advies van de commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen

27. 29 282-263

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 08 december 2016

Kabinetsreactie op het tweede advies van de commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen en stand van zaken Zorgpact

28. 29 282-264

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 14 december 2016

Reactie op enquête SP fractie: de ziekenhuisverpleegkundige aan het woord

29. 34 550 XVI-129

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 22 december 2016

Stand van zakenbrief moties en toezeggingen voor wat betreft de onderdelen:

  • arbeidsmarkt in de zorg

  • gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming

  • governance

  • hulpmiddelenbeleid

  • IGZ

  • kwaliteitszorg

  • ouderenzorg

  • PGB

  • verslavingszorg

  • Wlz

30. 29 538-203

Brief regering – Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 15 februari 2016

Reactie op verzoek van het lid Leijten gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 februari 2016 over het bericht dat een kwart van de mensen afziet van zorg omdat zij de eigen bijdrage niet meer kunnen betalen en het verzoek Voortman over de inkomenssituatie van mensen met zorg op basis van de Wmo en Wlz

31. 32 647-48

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 03 juli 2015

Stand van zaken trajecten op gebied van euthanasie

32. 32 647-49

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 07 oktober 2015

Jaarverslag 2014 van de Regionale toetsingscommissies euthanasie

33. 32 647-50

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 17 december 2015

Handreikingen schriftelijke wilsverklaring euthanasie

34. 32 647-51

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 04 februari 2016

Rapport van de Commissie van Wijzen «Voltooid leven over de juridische mogelijkheden en de maatschappelijke dilemma’s rond hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten»

35. 32 647-52

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 22 april 2016

Reactie op het standpunt van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) inzake levensbeëindiging bij kinderen

36. 32 647-53

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 26 april 2016

Jaarverslag 2015 van de Regionale toetsingscommissie euthanasie

37. 31 765-259

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 15 december 2016

Onderzoek PBLQ naar beveiliging van patiëntgegevens

38. 27 529-146

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 16 februari 2017

Antwoord op vragen commissie over het afschrift brief aan de Eerste Kamer over het ontwerp van het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders

39. 32 793-259

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 15 februari 2017

Meerjarenprogramma depressiepreventie

40. 34 550 XVI-131

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 13 februari 2017

Stand-van-zaken m.b.t. de aangehouden motie van de leden Keijzer en Potters over disfunctionerende bestuurders in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg (Kamerstuk 34 550 XVI-51)

41. 32 805-44

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 13 oktober 2015

ZonMW verkenning hulpmiddelen

42. 34 300 XVI-153

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 28 januari 2016

Verzamelbrief VWS januari 2016

43. 34 300 XVI-155

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 08 maart 2016

Verzamelbrief VWS-onderwerpen

44. 32 805-48

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 29 juni 2016

Reactie op de motie van het lid Kuzu over een internationaal vergelijkend onderzoek naar de totstandkoming en samenstelling van prijzen van dure medische hulpmiddelen

45. 32 805-49

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 12 oktober 2016

RIVM Rapport Bloedglucosemeters

46. 33 149-45

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 18 mei 2016

Informatie over het Jaarbeeld IGZ 2015 en het Klachtbeeld LMZ 2015

47. 32 647-54

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 07 juni 2016

Reactie op de uitspraak van de Raad van State dat huisarts Tromp uit Tuitjenhorn ten onrechte op non-actief is gesteld

48. 33 149-46

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 29 juni 2016

Tussenrapportage over vaststellingsovereenkomsten in de zorg

49. 33 149-47

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 08 juli 2016

Voortgang en afronding verbetertraject IGZ

50. 34 111-21

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 16 november 2016

Uitvoering van het openbaarmakingsbeleid van Inspectie voor Gezondheidszorg vooruitlopend op wijziging Gezondheidswet en Wet op de Jeugdzorg

51. 33 149-48

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 13 december 2016

Brochure Calamiteiten van Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ)

52. 2016Z23216

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 06 december 2016

Inzet van ervaringsdeskundigen IGZ

53. 33 835-52

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 15 december 2016

Publicatie Staat van de Productveiligheid

54. 32 647-18

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 12 november 2013

Externe evaluatie zaak Tuitjenhorn

55. 33 149-49

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 23 januari 2017

Werkplan IGZ 2017

56. 31 839-558

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 24 januari 2017

De voorgenomen fusie tussen Inspectie Jeugdzorg (IJZ) en Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

57. 31 765-247

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 03 november 2016

Derde voortgangsrapportage «Kwaliteit loont»

58. 29 248-294

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 03 november 2016

Kwaliteits- en doelmatigheidsagenda Medisch Specialistische Zorg

59. 34 477-4

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 08 juli 2016

Werkwijzer kosten-batenanalyses in het sociale domein

60. 29 515-371

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 17 november 2015

Stand van zaken november 2015 over diverse onderwerpen op het gebied van zorg

61. 27 428-327

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 22 maart 2016

Jaarverslag van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) 2015

62. 30 371-35

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 29 juni 2016

Antwoorden op vragen commissie over de beantwoording vragen dragerschapstests AMC/VUmc

63. 29 963-16

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 29 juni 2016

Reactie op de brief van Defence for children en Stichting donorkind

64. 29 323-105

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 30 september 2016

Antwoorden op vragen commissie over de kabinetsreactie op het rapport «Onderzoek naar speciaal kweken» over het speciaal tot stand brengen van embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek

65. 30 486-11

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 27 september 2016

IGZ rapport «Van donor tot donorkind: ketenzorg en registratiesystematiek in de huidige Nederlandse fertiliteitsklinieken op orde»

67. 28 140-97

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 04 november 2016

Stamceldonatie

68. 32 279-101

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 04 november 2016

Jaarverslag Pre-implantatie Genetische Diagnostiek (PGD) Nederland over het jaar 2015

69. 25 268-122

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 01 september 2015

Oordeel over het functioneren van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 2014

70. 31 765-202

Brief regering – Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 13 mei 2016

Kwaliteit verpleeghuizen: ruimte voor zorgaanbieders

71. 33 578-30

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 30 juni 2016

Plan van aanpak mondzorg kwetsbare ouderen

72. 33 578-33

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 08 juli 2016

Zorg voor kwetsbare ouderen thuis

73. 33 578-35

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 08 december 2016

Reactie bericht aflasten operaties Zuyderland-ziekenhuizen Limburg en reactie commissiebrief lid-Bergkamp om te onderzoeken of er knelpunten zijn in regio Amsterdam

74. 32 793-257

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 15 februari 2017

Nationaal Programma Preventie (NPP) monitor 2016

75. 32 793-256

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 08 februari 2017

Overzicht activiteiten preventie en gezondheid via het Ministerie van VWS

76. 23 235-163

Brief regering – Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 01 augustus 2016

Wob-verzoek TSN Thuiszorg

77. 31 765-114

Brief regering – Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 22 januari 2015

Doelmatigheidsonderzoek Buurtzorg

78. 34 104-105

Brief regering – Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 26 februari 2016

Waardig leven met zorg

79. 31 765-262

Brief regering – Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 03 februari 2017

Voortgangsrapportage Waardigheid en Trots

80. 24 077-385

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 03 november 2016

Toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg verslavingszorg van 28 september 2016 inzake het inkoopbeleid van verslavingszorg door zorgverzekeraars en gevolgen voor therapietrouw

81. 24 077-384

Brief regering – Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 03 november 2016

Jaarbericht 2016 van de Nationale Drug Monitor (NDM) en reactie toezeggingen

82. 24 077-390

Brief regering – Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 07 februari 2017

Rapporten THC en CBD in cannabis

83. 24 077-391

Brief regering – Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 15 februari 2017

Vervolgonderzoek ambulante heroïne- en methadonbehandeling 2014–2016

84. 29 247-229

Brief regering – Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 15 februari 2017

Uitvoering van de nader gewijzigde motie van de leden Bruins Slot en Volp over witte vlekken in de eerstelijnsopvang voor kwetsbare ouderen

85. 29 248-272

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 02 september 2014

Regeling transitiegelden bij invoering integrale bekostiging medisch specialistische zorg

86. 29 689-542

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 18 september 2014

Rapport Taakherschikking en kostprijzen, uitgevoerd door het Radboud UMC

87. 29 248-289

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 27 oktober 2015

Reactie op het artikel in NRC Weekend – 19 september 2015 «ACM wil dat tarieven ziekenhuizen openbaar worden»

88. 2016Z08888

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 29 april 2016

Afschrift van de brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit over de wijze waarop wordt omgegaan met de overschrijding van het mbi-omzetplafond voor de medisch-specialistische zorg voor het jaar 2013

89. 32 012-39

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 04 juli 2016

Stand van zaken integrale bekostiging en besturingsmodellen medisch specialistische zorg (msz) 2016

90. 31 016-92

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 08 maart 2016

Evaluatie faillissementen Ruwaard van Putten en De Sionsberg

91. 31 765-198

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 22 maart 2016

IGZ-rapport «De klinische revalidatie op weg naar verdere professionalisering»

92. 34 300 XVI-156

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 18 maart 2016

IGZ rapport «Toezicht particuliere klinieken 2014»

93. 31 016-91

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 07 maart 2016

Reactie op verzoek commissie inzake berichtgeving misstanden op afdeling KNO in het UMC Utrecht alsmede helderheid over de wijze waarop en binnen welke reikwijdte de IGZ de misstanden in het UMC Utrecht onderzoekt

94. 31 765-199

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 07 april 2016

IGZ-rapport «Concentratie kinderoncologie op koers»

95. 34 300 XVI-160

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 03 mei 2016

Verzamelbrief april

96. 31 016-94

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 23 mei 2016

Uitvoering gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Bouwmeester over de inventarisatie van voedingsconcepten

97. 32 620-171

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 19 mei 2016

IGZ rapport «Infectiepreventie in ziekenhuizen moet toch nog beter»

98. 31 765-210

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 15 juni 2016

Beleidsreactie op IGZ rapport «Het operatieve proces in de cardiothoracale chirurgie»

99. 33 654-21

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 07 juli 2016

Substitutiemonitor – afsprakenmonitor 2016

100. 34 300 XVI-167

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 07 juli 2016

IGZ rapport «Het Resultaat Telt particuliere klinieken 2014»

101. 29 689-778

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 04 oktober 2016

Onderzoeksrapport Taakherschikking en kostprijzen in de praktijk

102. 25 424-334

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 25 oktober 2016

Psychosociale zorg bij ingrijpende aandoeningen

103. 32 620-181

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 03 november 2016

Prijstransparantie in de ziekenhuiszorg

104. 29 248-296

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 29 november 2016

Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg

105. 31 016-96

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 15 november 2016

Stand van zaken NZa onderzoek wachttijdontwikkeling De Sionsberg

106. 29 248-299

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 29 november 2016

Rapport: De medisch specialist en correct registreren, een onderzoek naar de beleving van medisch specialisten

107. 34 550 XVI-8

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 30 september 2016

Nieuwe ambulancehelikopter die vluchten uitvoert vanaf de Friese Waddeneilanden

108. 29 248-302

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 18 januari 2017

Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg 2017–2019

109. 29 248-301

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 11 januari 2017

Antwoorden op vragen van de commissie over de voorhang verdaging toepassing macrobeheersinstrument (mbi) medisch specialistische zorg 2014

110. 29 247-226

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 22 december 2016

Uitvoering nader gewijzigde motie van de leden Bruins Slot en Volp over witte vlekken in de eerstelijnsopvang voor kwetsbare ouderen

111. 24 077-359

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 20 november 2015

Reactie op verzoek van het lid Bruins Slot, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 11 november 2015, over het bericht «Slotervaart verdiende miljoenen met het maken van heroïne»

112. 24 077-363

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 08 maart 2016

Beantwoording vragen commissie over de reactie op verzoek van het lid Bruins Slot, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 11 november 2015, over het bericht «Slotervaart verdiende miljoenen met het maken van heroïne»

113. 24 077-365

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 16 maart 2016

Nadere informatie naar aanleiding van de beantwoording van de vragen over het Slotervaart Ziekenhuis

114. 33 278-6

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 07 februari 2017

Tussenrapportage TopZorg: een analyse van zeer specialistische zorg en wetenschappelijk onderzoek in drie niet-umc’s

115. 29 247-223

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 14 april 2016

Onderzoek NZa naar zorgplicht zorgverzekeraars ambulancezorg

116. 32 793-230

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 29 juni 2016

Positie van de directeur publieke gezondheid (DPG)

117. 29 247-225

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 05 oktober 2016

Aanpak acute zorgketen

118. 29 689-801

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 23 december 2016

Rapport Intra-arteriële behandeling bij het acute herseninfarct

119. 29 247-227

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 24 januari 2017

Aanwijzing over de personele eisen die gesteld worden aan het verkrijgen van een beschikbaarheidbijdrage voor Spoedeisende Hulp (SEH)

120. 28 828-100

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 22 december 2016

Inhoudelijke reactie signaleringsbrief 2016

121. 29 538-233

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 15 februari 2017

Reactie op het advies «Verlangen naar samenhang. Over systeemverantwoordelijkheid en pluriformiteit» van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

122. 30 486-12

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 30 september 2016

Vruchtbaarheidsbijeenkomst 2016

123. 29 323-107

Brief regering – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 22 december 2016

Advies van de Gezondheidsraad over prenatale screening

M. Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Wetsvoorstellen

Geen

Overig

Geen

N. Wonen en Rijksdienst

Wetsvoorstellen

Geen

Overig

1. 25 268-141

Brief regering – Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 22 december 2016

Evaluatie ZBO Huurcommissie