Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201731839 nr. 558

31 839 Jeugdzorg

33 149 Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ)

Nr. 558 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 januari 2017

In mijn brief van 18 maart 2016 (Kamerstukken 31 839 en 33 149, nr. 507) heb ik uw Kamer geïnformeerd over de voorgenomen fusie tussen de Inspectie Jeugdzorg (IJZ) en Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en daarbij toegezegd dat de Staatssecretaris en ik u zullen informeren over het verdere verloop van dit traject. Inmiddels zijn nodige stappen gezet om de nieuwe inspectie – de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) – naar verwachting rond de zomer dit jaar van start te laten gaan. Het door de IGZ en IJZ gezamenlijk opgestelde Organisatie & Formatierapport bevindt zich inmiddels in een vergevorderd stadium en zal binnenkort aan de betrokken ondernemingsraden worden voorgelegd. Daarnaast zijn de nodige processtappen gezet gericht op het aanpassen van wetgeving alsook, in het kader van het «Toezicht Sociaal Domein», het verder vormgeven van de samenwerking met de overige betrokken inspecties (Inspectie Veiligheid en Justitie, Inspectie van het Onderwijs, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en met de gemeenten. De Staatssecretaris en ik zullen u voor het zomerreces nader informeren over de start van de IGJ.»

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers