29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 542 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag,18 september 2014

Hierbij stuur ik u ter informatie het rapport Taakherschikking en kostprijzen1. Het betreft het eindrapport van het onderzoek dat het Radboud UMC in opdracht van het Ministerie van VWS heeft gedaan naar de inzet van de physician assistant (PA) en de verpleegkundig specialist (VS) in relatie tot Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s). In mijn brief d.d. 22 april 2013 (Kamerstuk 29 689, nr. 437) heb ik u toegezegd een dergelijk onderzoek te laten uitvoeren.

Naar aanleiding van de conclusies en aanbevelingen adviseert het Radboud UMC mij een follow-up van dit onderzoek met de volgende drie deelprojecten:

  • 1. Nadere informatievoorziening en ondersteuning van de ziekenhuizen rondom de inzet en gebruik van de Toolbox (een in het eerdere onderzoek ontwikkeld hulpmiddel die het aandeel taakherschikking in de kostprijzen zichtbaar maakt);

  • 2. Nadere uitwerking van de toolbox waarbij 4 à 6 casussen dieper worden uitgewerkt in concrete businesscases, om ook op afdelingsniveau binnen ziekenhuizen verder te ondersteunen om helder te rapporteren op welke gebieden de taakherschikking kan worden benut. Hiermee kan ook de onderhandeling met de zorgverzekeraar meer transparantie opleveren.

  • 3. Een her-meting van het eerder uitgevoerde onderzoek Taakherschikking en kostprijzen (september 2015-medio 2016). Dit betreft een vergelijkbaar onderzoek als eerder uitgevoerd met aanvullend een aantal onderzoeksvragen aan de hand van de aanbevelingen uit het eerder uitgevoerde onderzoek.

De voorgestelde follow-up komt tegemoet aan de conclusies en aanbevelingen uit het eerder uitgevoerde onderzoek. Hiermee zal meer informatie beschikbaar komen die dienstbaar is aan de invoering van integrale bekostiging met ingang van 1 januari 2015. Ook zullen ziekenhuizen beter worden toegerust om taakherschikking in hun kostprijzen zichtbaar te maken. Door middel van de her-meting kunnen effecten van taakherschikking gemeten worden na invoering van «integrale prijsvorming» in 2015.

Ik heb dan ook besloten de voorgestelde follow up door Radboud UMC te laten uitvoeren. Ik zal u tezijnertijd informeren over de resultaten voor de follow up.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven