29 502 Toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse postsector

Nr. 137 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 februari 2017

Tijdens de procedurevergadering van de vaste commissie voor Economische Zaken van 8 februari jl. is besloten om met betrekking tot het wijzigingsvoorstel van het Tijdelijk Besluit Postbezorgers 2011 (Kamerstuk 29 502, nr. 134) liefst nog voor 1 april 2017 een AO in te plannen, alsmede een technische briefing door ACM. Ik heb tevens kennisgenomen van het verzoek van uw Kamer van 1 februari jl. om geen onomkeerbare stappen te zetten inzake het ontwerpbesluit totdat dit ontwerpbesluit naar genoegen met de Kamer is besproken.

In het huidige voorstel wordt uitgegaan van de datum van 1 april 2017 waarop de wettelijke eis om met 80% van de postbezorgers een arbeidscontract te hebben zou moeten gelden. Ik vind het van belang dat de betreffende regelgeving in werking kan treden zodra is voldaan aan de wens van de Kamer om het voorliggende voorstel naar genoegen te bespreken. Om in dat kader niet voor meer vertraging en een langer durende onduidelijke juridische situatie te zorgen dan nodig, heb ik tegelijkertijd met deze brief het traject ingezet voor het aanhangig maken van het ontwerpbesluit bij de Raad van State. Na ommekomst van het advies van de Raad van State zal inwerkingtreding van het besluit pas geschieden nadat het debat met uw Kamer heeft plaatsgevonden.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

Naar boven