24 077 Drugbeleid

Nr. 392 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 februari 2017

Met deze brief bied ik u het rapport «Lokaal gezien, verdiepingsstudie monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid meting 2015/16 (fase II)» aan1. Deze verdiepende studie naar overlast en criminaliteit verband houdend met coffeeshops is in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) verricht door Intraval. Het voorliggende rapport betreft het vervolg op het rapport «Monitoring ontwikkelingen coffeeshopbeleid 2015» (fase I) die mijn ambtsvoorganger op d.d. 12 juli 2016 aan uw Kamer heeft gestuurd (Kamerstuk 24 077, nr. 373). De rapporten I en II zijn de tweede meting in een driejarige monitor. De monitor brengt jaarlijks in kaart wat de ontwikkelingen zijn als het gaat om coffeeshop2 -en softdrugs3 toerisme, softdrugs gerelateerde overlast, de verkoop van cannabis aan gebruikers buiten de coffeeshop en straatdealers en drugsrunners.

In deze verdiepende studie zijn de in het eerste rapport (fase I) gesignaleerde ontwikkelingen en de daaruit voortkomende onderwerpen nader geduid in vijf gemeenten. Deze gemeenten zijn specifiek gekozen op basis van deze onderwerpen, namelijk de (handhaving van) het ingezetenencriterium, verplaatsingseffecten en de scheiding der markten van soft- en harddrugs, omdat deze zich daar het meest pregnant voordeden. Dit onderzoek geeft derhalve geen representatief beeld van de coffeeshopgemeenten in Nederland. Het inzoomen op enkele gemeenten geeft echter wel een scherper beeld van mogelijke lokale problematiek en kan de landelijke cijfers helpen duiden.

Om de ontwikkelingen en gevolgen op het gebied van overlast en criminaliteit verband houdend met coffeeshops goed in beeld te kunnen blijven brengen zal ik ook aankomend jaar de rapportages (fase I en II) weer aan uw Kamer sturen.

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Coffeeshoptoerisme: Het bezoek van niet-ingezetenen van Nederland aan coffeeshops.

X Noot
3

Softdrugstoerisme: De verkoop van cannabis aan niet-ingezetenen buiten de coffeeshop.

Naar boven