24 077 Drugbeleid

Nr. 389 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 december 2016

Tijdens het Algemeen Overleg Coffeeshopbeleid op 15 juni 2016 (Kamerstuk 24 077, nr. 374) heb ik toegezegd uw Kamer te informeren over het vervolg op het verzoek tot aanpassing van de Opiumwet in verband met precursoren en designerdrugs (ook wel nieuwe psychoactieve stoffen, NPS, genoemd). Met deze brief doe ik die toezegging gestand.

Bij brief van 14 juni 2016 (Kamerstuk 24 077, nr. 371) heb ik eerder inhoudelijk, vooralsnog afwijzend, gereageerd op het verzoek om een «vangnetbepaling» in de Opiumwet op te nemen. De besproken «vangnetbepaling» had betrekking op mogelijke grondstoffen, de (pre)precursoren, voor de productie van synthetische drugs. In deze brief staat ook dat ik met de politie en het Openbaar Ministerie heb afgesproken de aanpak van de synthetische drugsproductie te monitoren, inclusief de mogelijke behoefte aan nieuwe (juridische) instrumenten. In dit kader is afgelopen najaar nogmaals overleg gevoerd met alle betrokkenen. Op basis daarvan is geconcludeerd dat vooralsnog de noodzaak tot een wetswijziging onvoldoende blijkt uit de aangedragen informatie.

Tijdens dit overleg is voor de (nabije) toekomst afgesproken dat politie en OM bezien of de aard en omvang van de mogelijke problemen met (pre)precursoren nauwkeuriger in beeld kunnen worden gebracht. Het departement analyseert parallel hieraan waar eventuele verbeteringen in de huidige praktijk mogelijk zijn en maakt een overzicht van (juridische) overwegingen en (on)mogelijkheden. Over deze trajecten zullen betrokkenen op regelmatige basis contact hebben.

Specifiek met betrekking tot NPS-en kan ik u nog melden dat de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ik voornemens zijn binnenkort een tweetal nieuwe NPS-en op lijst I van de Opiumwet te zetten, waaronder 4-FA. Over het voornemen met betrekking tot 4-FA bent u geïnformeerd bij brief van 7 december jl. die vergezeld is gegaan van de risicoanalyse van de Coördinatiecommissie Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM).

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

Naar boven