31 532 Voedingsbeleid

Nr. 180 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 februari 2017

Op 26 januari 2017 is de Nationale Voedseltop gehouden. Hierbij sturen wij u, mede namens de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de uitkomsten van de Voedseltop: «Voldoende, veilig, gezond en duurzaam voedsel voor iedereen!».

Het kabinet ziet voor Nederland grote kansen om over vijf tot tien jaar wereldwijd koploper te zijn in veilige, gezonde en duurzame voeding en een duurzame land- en tuinbouw. Over de hele wereld zien we dezelfde problemen op het terrein van gezondheid, duurzaamheid en veiligheid. Nederland heeft een zeer sterke positie op het terrein van voedsel, land- en tuinbouw. Dit biedt kansen voor de toekomst. Wij willen het bedrijfsleven helpen deze kansen te pakken en zo deze sterke positie verder uit te bouwen. Op de Voedseltop is een groot aantal partijen uitgenodigd om ambities en acties te tonen die bijdragen aan de doelstellingen van deze Voedselagenda.

In de bijgevoegde slotverklaring staan concrete ambities1. Deze ambities gaan onder andere over gezonde en duurzame voeding, voedselveiligheid, reductie van antibioticagebruik, voedseleducatie, informatie aan consumenten via onder andere voorlichting en (online) applicaties, ontwikkeling van kennis en technologie op het gebied van gezonde en duurzame voeding en de internationale samenwerking op het terrein van voedselzekerheid.

Ruim honderdvijftig betrokkenen uit de Nederlandse voedselwereld zijn op de Nationale Voedseltop bijeengekomen om samen met het kabinet verder te bouwen aan de Voedselagenda voor veilig, gezond en duurzaam voedsel (Kamerstuk 31 532, nr. 174). Vertegenwoordigers van onder meer de landbouw, levensmiddelenindustrie, zorginstellingen, horeca, supermarkten, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen presenteerden meer dan dertig concrete acties en ambities op het brede voedselterrein.

In bijlage 2 bij deze brief treft u een overzicht van de op de Voedseltop getoonde acties en ambities aan2. De Voedseltop maakt zichtbaar dat de betrokkenheid vanuit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om de schouders te zetten onder deze ambities groot is.

Voor meer informatie zie www.voedselagenda.nl/voedseltop.

De energie die de Voedseltop heeft losgemaakt, moeten we vasthouden. Het is belangrijk dat de betrokken partijen de komende tijd hun gestelde ambities realiseren. Bij een deel van de op de Voedseltop getoonde acties en ambities is de overheid direct betrokken, dan wel partner, en zal gezamenlijk uitvoering worden gegeven aan het initiatief. Andere, meer private initiatieven zal de overheid waar nodig faciliteren dan wel ondersteunen. Zo zorgen wij er gezamenlijk voor dat Nederland over vijf tot tien jaar wereldwijd koploper is in veilige, gezonde en duurzame voeding en een duurzame land- en tuinbouw.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven