29 628 Politie

Nr. 696 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 maart 2017

Deze week heeft de Korpschef van de politie de inkomensgegevens in het kader van de Wet Normering Topinkomens (WNT) over het jaar 2016 bekend gemaakt. In deze brief geef ik een toelichting op deze publicatie.

Op 1 januari 2015 is de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (WNT-2) in werking getreden. Voor 2016 is de norm vastgesteld op € 179.000. Voor de topfunctionarissen geldt dat de bezoldiging op de WNT-norm wordt genormeerd, tenzij er sprake is van overgangsrecht. Voor de overige functionarissen geldt dat de bezoldiging niet wordt genormeerd.

Zoals mijn ambtsvoorganger in zijn brief van 25 mei 2016 (Kamerstuk 29 628, nr.637) heeft toegelicht is er voor de jaren 2016 en 2017 een toename van overschrijdingen van de WNT-norm te verwachten. In de cao 2015–2017 is afgesproken dat per 1 januari 2016 het voordeel dat de werkgever heeft genoten door de maximering van de pensioenopbouw op € 100.000 terugvloeit naar de betreffende doelgroep. Voorts stijgen de salarissen door de in de cao afgesproken algemene loonstijgingen voor 2016 en 2017. Tot slot komt ook de stijging van het werkgeversdeel van de pensioenpremie in de WNT-bezoldiging tot uiting.

Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat er over het jaar 2016 in totaal 30 overschrijdingen zijn binnen de politie. Het betreft 5 topfunctionarissen. Zij vallen onder het WNT-overgangsrecht; in de loop van 2016 zijn twee van hen overigens aangemerkt als gewezen topfunctionaris.

Bij 6 van de 30 overschrijdingen betreft het politieambtenaren die een eenmalige schadevergoeding hebben gekregen in het kader van aansprakelijkheid Posttraumatische-stressstoornis (PTSS).

Deze 6 politieambtenaren, de 2 gewezen topfunctionarissen en de overige 19 functionarissen worden niet aangemerkt als topfunctionaris zoals gedefinieerd in de WNT. Voor deze functionarissen geldt wel een openbaarmakingsverplichting (alleen op functie en niet op naam).

Het wetsvoorstel tot uitbreiding van de personele reikwijdte van de Wet normering topinkomens (WNT-3) ligt momenteel voor advies bij de Raad van State. Dit wetsvoorstel behelst dat de normering en sanctionering voor alle (politie)ambtenaren zou gaan gelden.

In de bijlage treft u het overzicht van de bedoelde inkomensgegevens dat door de politie is verstrekt1.

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven