Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201429248 nr. 272

29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs)

Nr. 272 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 september 2014

Hierbij bied ik u aan de regeling voor transitiegelden bij invoering van integrale bekostiging medisch specialistische zorg en kaakchirurgie1, zoals aan u aangekondigd in mijn brief van 18 december 2013 (Kamerstuk 32 620, nr. 105).

De bijgevoegde regeling geeft uitvoering aan afspraken in het «Onderhandelaarsresultaat medisch specialistische zorg 2014 t/m 2017» van 16 juli 2013. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), de Orde van Medisch Specialisten (OMS), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben het bovenbedoelde akkoord gesloten. In het akkoord is opgenomen dat de invoering van de integrale tarieven voor medisch specialistische zorg met ingang van 1 januari 2015 zal ingaan. Daarbij is opgenomen dat middelen beschikbaar zullen worden gesteld om de transitie naar integrale bekostiging te faciliteren. De Minister heeft bij brief van 16 juli 2013 het bovenbedoelde akkoord aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal gestuurd (Kamerstuk 29 248, nr. 257, met bijlage).

De verhouding tussen vrij gevestigde medisch specialisten en het ziekenhuis/zelfstandig behandelcentrum wijzigt met de invoering van de integrale tarifering2. Ziekenhuizen en vrijgevestigd medisch specialisten dienen afspraken te maken over de positie van de medisch specialist in het ziekenhuis, op basis van lokale en individuele overwegingen. Ze kiezen er óf voor dat de vrijgevestigd medisch specialist zijn ondernemerschap behoudt, aan de hand van daartoe uitgewerkte fiscale modellen, óf ze kiezen ervoor dat de specialist in loondienst treedt. Voor mij is van belang dat de verschillende opties allen een reële keuzemogelijkheid zijn voor de betrokken partijen. Indien een specialist bij de overstap naar loondienst echter geen vergoeding krijgt voor zijn onderneming zal een dergelijke overstap door het ziekenhuis en de medisch specialist worden gepercipieerd als een minder aantrekkelijke optie dan het behouden van ondernemerschap. Op basis van bijgevoegde regeling kunnen het ziekenhuis en de specialist in zo’n geval een gedeeltelijke compensatie van de lasten van de overstap naar loondienst ontvangen. Bijgevoegde regeling vermindert met andere woorden de financiële belemmeringen voor ziekenhuizen en vrij gevestigde medisch specialisten om een dienstverband aan te gaan zonder vergoeding voor de onderneming van de vrij gevestigde medisch specialist.

Het ziekenhuis waarmee de medisch specialist een arbeidsovereenkomst heeft gesloten vraagt de geldelijke compensatie aan. Indien deze wordt toegekend, maakt dit onderdeel uit van de afspraken die ziekenhuizen en specialisten maken in verband met de overgang naar loondienst en de verdeling van de lasten. Dit bedrag vormt slechts een gedeeltelijke compensatie voor de beëindiging van de onderneming van de vrij gevestigde medisch specialist zonder vergoeding. De rest komt, afhankelijk van de gemaakte afspraken, voor rekening van het ziekenhuis en/of de medisch specialist.

Het doel van de regeling is het bevorderen van een duurzame arbeidsverhouding tussen ziekenhuis en medisch specialist. De voorwaarden die in deze regeling worden gesteld zijn hier ook op gericht. Ik vertrouw erop dat partijen deze regeling op een correcte wijze gebruiken. Mocht dit niet het geval zijn en partijen blijken niet aan de voorwaarden van de regeling te voldoen, dan zal ik het bedrag geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

De regeling zal met toelichting worden gepubliceerd in de Staatscourant.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

In het vervolg van deze brief wordt onder «ziekenhuis» tevens zelfstandig behandelcentrum begrepen.