Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632647 nr. 50

32 647 Levensbeëindiging

Nr. 50 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 december 2015

Mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie bied ik u hierbij twee handreikingen aan die informatie geven over de betekenis van de schriftelijke wilsverklaring euthanasie1. Één handreiking is gericht aan artsen en één aan burgers.

In het voorjaar van 2013 is maatschappelijke discussie ontstaan over de betekenis en waarde van de schriftelijke wilsverklaring. Om hierover meer duidelijkheid te verschaffen heb ik in 2013 een ambtelijke werkgroep «Schriftelijke wilsverklaring bij euthanasie» ingesteld van VWS, Veiligheid en Justitie en Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), waarin de handreikingen zijn opgesteld. Deze werkgroep heeft hieraan voorafgaand in samenwerking met andere partijen een analyse van de parlementaire geschiedenis van de Euthanasiewet gemaakt en een analyse van de jurisprudentie hieromtrent. Voor de handreiking is gezocht naar draagvlak door consultatie van 15 veldpartijen. De handreikingen zijn door de leden van de werkgroep geaccordeerd.

De handreikingen zijn vormgegeven als een brochure. De handreiking voor burgers is beschikbaar gesteld op rijksoverheid.nl. De handreiking voor artsen wordt gedrukt beschikbaar gesteld voor personen of organisaties die hier behoefte aan hebben, waarbij de KNMG een rol zal hebben in de verspreiding ervan onder artsen.

Hiermee geef ik tevens invulling aan de toezegging om te zullen komen met deze twee handreikingen (Kamerstuk 32 647, nr. 40).

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.