Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201729248 nr. 296

29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs)

Nr. 296 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 november 2016

Graag informeer ik u dat ik besloten heb ook over de jaren 2017 tot en met 2019 een Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg in werking te laten treden. De Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft mij op 28 juni jl. een brief gestuurd waarin zij aangeven dat (groepen van) medisch specialisten nog de behoefte kennen om de overstap te maken van vrij beroep naar dienstverband. Aangezien ik het nog altijd belangrijk vind dat ook loondienst een reële keuzemogelijkheid voor hen is, heb ik besloten de huidige Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg 2016 een vervolg te geven. Vrijgevestigd medisch specialisten zullen ook in de jaren 2017, 2018, 2019 een gesubsidieerde overstap kunnen maken naar loondienst, onder de randvoorwaarde van een subsidieplafond van in totaal 10 miljoen euro over de genoemde jaren. De subsidieregeling wordt momenteel opgesteld en zal begin 2017 gepubliceerd worden in de Staatscourant. De subsidieregeling zal met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 in werking treden. Ik zal uw Kamer hier te zijner tijd over informeren.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers