32 824 Integratiebeleid

Nr. 191 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 maart 2017

Op 16 februari jl. heeft het lid Pieter Heerma een motie1 ingediend die de regering verzoekt om in overleg te treden met de NPO over de mogelijkheden voor het aanbieden van taal- en inburgeringscursussen via de kanalen van de publieke omroep. Ik heb aangegeven hierover in contact te treden met mijn collega van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Met deze brief informeer ik u over de invulling die ik aan deze motie geef.

Op grond van de Mediawet heeft de publieke omroep de taak om ondermeer media-aanbod te verzorgen op het terrein van informatie en educatie. Het is goed denkbaar dat de publieke omroep in dit kader ook programma’s maakt specifiek gericht op nieuwkomers en/of gericht op inburgering en taalontwikkeling. In die zin begrijp ik het appèl dat het lid Pieter Heerma met de motie op de publieke omroep doet.

Overigens wil ik erop wijzen dat uw Kamer een soortgelijke motie heeft aangenomen die in 2015 is ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Media (Kamerstuk 34 300 VIII, nr. 123) van de begroting OCW voor het jaar 2016.2 Hier is door de NPO gehoor aan gegeven. Niettemin heeft de Staatssecretaris van OCW mij toegezegd de wens van uw Kamer, zoals verwoord in de voorliggende motie, nogmaals onder de aandacht te brengen bij de NPO. Het spreekt voor zich dat het aan de publieke omroep zelf is om af te wegen op welke manier hij met deze motie omgaat. De publieke omroep bepaalt immers zelf zijn programmatische prioriteiten en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan zijn wettelijke taak via haar radio en televisieprogramma’s. Hierop heeft de overheid geen directe invloed.

Ik constateer ook dat de NPO nu al het nodige doet op het terrein van taalontwikkeling en inburgering. NPO heeft een online platform voor nieuwkomers, een facebook groep en de website www.netinnederland.nl, bedoeld om vluchtelingen, immigranten en expats met on demand media-aanbod wegwijs te maken in onze samenleving.

  • Net in Nederland is een zogeheten «experimenteel aanbodkanaal» van de NPO en wordt gefinancierd uit het eigen geld van de deelnemende omroepverenigingen. Hier worden Nederlandse producties getoond met Arabische en Engelse ondertiteling.

  • Ook worden er video’s met inburgeringsthema’s getoond zoals over werk, koken, vervoer en gezondheid.

  • Een onafhankelijke redactie selecteert video’s uit de bestaande programmering van de publieke omroepen.

  • Net in Nederland is een initiatief van de omroepen AVROTROS, BNN-VARA, KRO-NCRV, VPRO, EO, MAX en HUMAN en wordt ondersteund door de NPO, NTR en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

Dit zijn activiteiten die de NPO eerder heeft ondernomen naar aanleiding van de motie uit 2015 (Kamerstuk 34 300 VIII, nr. 83).

Daarnaast is het belangrijk te benadrukken dat er al veel taalaanbod is via andere taalaanbieders, het gaat dan niet alleen om reguliere taalscholen maar er zijn ook talloze initiatieven met name op internet waar nieuwkomers gratis taalles kunnen volgen. Om de Nederlandse taal te leren en te verbeteren is er al veel materiaal beschikbaar, bijvoorbeeld via oefenen.nl (gericht op het leren van Nederlands als tweede taal en op digitale vaardigheden) en via de gratis Toolkit Dutch ontwikkeld door CINOP specifiek gericht op vrijwilligers die helpen bij het leren van de taal. Dit materiaal kan ook worden gebruikt door nieuwkomers, instellingen en vrijwilligers die betrokken zijn bij het begeleiden van inburgeraars.

Hiermee geef ik uitvoering aan de door u aangenomen motie (Kamerstuk 32 824, nr. 185).

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Kamerstuk 32 824, nr. 185

X Noot
2

Kamerstuk 34 300 VIII, nr. 83

Naar boven