Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201729248 nr. 299

29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs)

Nr. 299 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 november 2016

Op 25 november j.l. heeft de NZa het onderzoek «De medisch specialist en correct registreren, een onderzoek naar de beleving van medisch specialisten» gepubliceerd1. Dit onderzoek is in opdracht van de NZa uitgevoerd door het NIVEL, het iBMG en de Universiteit Utrecht. Het onderzoek komt voort uit de toezichtstrategie van de NZa ten aanzien van correct declareren in de medisch-specialistische zorg. Hierin staan naast handhaving ook preventie en bewustwording centraal. Het onderzoek richt zich op de beleving van medisch specialisten ten aanzien van het correct registreren en declareren van zorg en de interne en externe ondersteuning daarbij. Uit het onderzoek, gebaseerd op interviews en vragenlijsten, komt naar voren dat medisch specialisten het thema correct registreren belangrijk vinden en dat zij zich verantwoordelijk voelen voor correcte registraties. Wel geven specialisten aan dat het registreren tijd kost en soms concurreert met andere werkzaamheden. Daarnaast is de ondersteuning bij het registreren volgens medisch specialisten voor verbetering vatbaar. In het onderzoek geven zij aan zich soms genoodzaakt te voelen andere keuzes te maken in het registratieproces, waarbij zorginhoudelijke en organisatorische afwegingen een rol lijken te spelen. Aanbevelingen in het rapport zijn het bevorderen van het wederzijds vertrouwen tussen de NZa en medisch specialisten, het verder vereenvoudigen van het systeem van registreren en gerichtere ondersteuning aan medisch specialisten bij het registreren. De NZa heeft naar aanleiding van het rapport een implementatieplan uitgewerkt. Uitgangspunt hierbij is om samen met verantwoordelijke partijen te bekijken welke stappen kunnen worden gezet om correct registreren en declareren nog verder te borgen, waarbij zoveel mogelijk zal worden aangesloten bij al lopende initiatieven met betrekking tot bijvoorbeeld horizontaal toezicht, compliancemaatregelen en de doorontwikkeling van de dbc-systematiek. Onderdeel van het implementatieplan is het verbeteren van de voorlichting aan specialisten over de registratieregels.

Daarnaast kijkt de NZa aan de hand van concrete knelpunten naar de complexiteit van de regelgeving en welke rol een betere voorlichting kan vervullen bij het reduceren van onduidelijkheden. Ook beziet de NZa in samenwerking met medisch specialisten, zorgadministrateurs en bestuurders hoe zij medisch specialisten beter kan ondersteunen bij het correct registreren van zorg.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl